fbpx

Noersalim: versterken saamhorigheidsgevoel tijdens kerst

Elk jaar in deze periode gedenken christenen wereld­ wijd de geboorte van het kerstkind Jezus Christus, die vrede, liefde en licht bracht in de duisternis die er op de wereld heerste. In dit kader heeft Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken namens de Rege­ring van de Republek Suriname een kerstboodschap aan de samenleving gericht.

Die luidt als volgt:

“Kerst wordt vandaag de dag door zowel Christenen als niet-Christenen gevierd als het feest van blijdschap, hoop en licht. Het feest waarbij de mensen hun inten­se verlangen naar vrede tot uiting brengen door zoveel mogelijk van het goede te doen.

Voor onze Christelijke broeders en zusters, overal ter wereld, staat deze periode in het teken van de ge­boorte van Jezus Christus, de zoon van God. Hij kwam naar ons toe en wilde zich met iedereen ver­binden. Die verbondenheid past goed bij de bele­ving van het kerstfeest, samenzijn en aandacht voor elkaar.

indachtig de visie van de regering om te zorgen voor een productief, veilig en duurzaam Suriname zijn we als regering ook voortdurend op zoek naar de verbinding met het volk. Helaas zien wij om ons heen dat er vooral aandacht is voor tegenstellingen. Wat ons bindt wordt vaak vergeten en krijgt te weinig aandacht, terwijl verschillen meestal sterk benadrukt worden.

Het zoeken naar overeenkomsten zal juist ertoe leiden dat we samen de verbondenheid kunnen voelen en ervaren. Vanuit het katholiek sociaal denken zijn gemeenschapszin en verbondenheid belangrijke kernwaarden.

Broeders en zusters,

Door de ingegeven kernwaarden van gemeenschapszin en verbondenheid heeft kerst wereldwijd een positieve invloed op de sociale interactie van mensen. De kerstperiode is de periode waarin velen zich openstellen voor de noden van de medemens. Zoals de Almachtige Zijn genade en barmhartigheid heeft getoond met de komst van Jezus, zo moet eenieder vergevensgezind zijn tegenover de ander en bovenal bereid zijn de voorkeur te geven aan de ander boven zichzelf.

OOK INTERESSANT
Zoveelste brief CLO-voorzitter Hooghart aan president over achterstallige betaling ambtenaren

Bejaarden, minstbedeelden, mensen met een beperking, vrijwel een ieder die in nood verkeert wordt in deze periode bedacht.

Tijdens de kerstperiode wordt de bewustwording voor morele waarden en normen, waarvoor men eerder de ogen gesloten hield, ook groter. Het Surinaamse volk put daarom uit de kerstsfeer, kracht en wijsheid om een beter land te creëren. Duisternis in onze harten, moet plaats maken voor het licht.

Zoals ook verdriet, neerslachtigheid en hopeloosheid plaats moeten maken voor vreugde, blijdschap en hoop.

Als gemeenschap is dit een belangrijke voorwaarde om met overtuiging en enthousiasme verder te kun­nen werken aan het verheffen van onze waarden en normen. Als natie is dit noodzakelijk om duurzame vooruitgang te boeken in alie facetten van ons be­staan.

Als natie vormen we een gemeenschap. Hierbij is het van belang dat het gevoel van verbondenheid leeft tussen ons. Een saamhorigheidsgevoel. We weten ech­ ter ook dat dit niet altijd vanzelf gaat.

Laten wij daarom deze kerstperiode goed benutten om met samenzijn en aandacht voor elkaar, te gera­ken tot een natie die in welvaart en welzijn kan sa­menwerken voor een beter bestaan voor de generaties, die na ons verder moeten gaan.

lk wens de totale Surinaamse gemeenschap een gezegende kerst toe.

Wan Switi Kresneti nanga wan bun nyun yari.
(GFC)