fbpx

NIKOS: volgens de burgers is Suriname achteruit gegaan

NIKOS heeft in de periode van 29 maart tot en met 7 april een opiniepeiling onder 1000 burgers in Paramaribo gedaan. Dit is het tweede artikel dat de uitkomst van het onderzoek beschrijft.
Achteruitgang en problemen

Volgens 69% van de stemgerechtigden in Paramaribo is het land in zijn algemeenheid achteruit gegaan. Daarentegen vindt 16% dat Suriname vooruit is gegaan, terwijl 15% vindt dat het land stil staat.

Op de vraag wat het grootste probleem in het land is, kon men drie problemen noemen. Dit betrof een open vraag dus de enquêteurs moesten gewoon opschrijven wat de respondenten aangaven. Van de respondenten noemden 940 personen tenminste één probleem; samen werden 1899 problemen opgenoemd.

Hiervan ging 36% over een economisch vraagstuk en het meest werden genoemd:
1) de koersontwikkeling (geldontwaarding), 2) de stijgende prijzen van goederen en diensten, 3) de financieel-economische crisis (en/of slecht beleid op dat gebied), en 4) gebrek aan werkgelegenheid.

Ook het probleem van teveel leningen door de overheid werd vaker genoemd, maar dat is ondergebracht bij de financieel-economische crisis.

Naast de vier genoemde grote issues waren er ook zaken die minder vaak genoemd werden zoals te lage salarissen of pensioenen (wat weer het gevolg is van de geldontwaarding en stijgende prijzen), en te hoge belastingen.

Ten aanzien van de belastingen noemde men vaak de rij- en voertuigenbelasting. Hierover is ook een aparte vraag gesteld, waarbij men kon reageren op de uitspraak “De regering heeft gelijk om weer rij- en voertuigenbelasting te heffen”. Met deze uitspraak was 30% van de respondenten het eens, terwijl 62% het er niet mee eens was, terwijl 8% het moeilijk vond om er wat van te zeggen.

Bezorgdheid over de werkgelegenheid betekent in feite dat men zich bezorgd maakt over de werkloosheid. Wij hebben aan elke respondent de vraag gesteld of er iemand in het huis waar men woont naar werk zocht. Dat bleek bij 22% van de huizen het geval te zijn.

Een aantal mensen noemden als economisch probleem het gebrek aan stimulering van ondernemerschap en productie of te weinig inkomsten uit export. Op dit gebied kon men reageren op de volgende uitspraak: “De export van rond hout moet direct gestopt worden”. Hier was 53% van de respondenten het mee eens, 28% was het er niet mee eens (en vind dus dat het niet gestopt hoeft te worden), terwijl 19% het moeilijk vond om er iets over te zeggen.

Het gaat financieel slechter met de burgers

Volgens 74% van de burgers is hun financiële situatie het afgelopen jaar slechter geworden. Daarentegen vond 9% dat hun eigen situatie juist beter was geworden, terwijl het volgens 17% hetzelfde was gebleven. Dit was het antwoord op de vraag “Indien u uw eigen financiële en andere omstandigheden vergelijkt met een jaar geleden, is het dan beter of slechter geworden of hetzelfde gebleven?”

De uitspraken van regeringsleiders dat het weer beter gaat met de economie is dus nog niet echt te merken door de burger. Het betekent ook dat de koopkracht verminderd is, want als de financiële situatie van de burgers verslechterd is, dan kunnen ze minder kopen bij de bedrijven.

NIKOS stelt bepaalde vragen in al haar peilingen. In februari 2015 moest men de situatie vergelijken met die van het jaar ervoor (dus 2014), in juli 2016 met die van 2015 en nu met de situatie van 2018.

In februari 2015, een paar maanden voor de verkiezingen, vond 30% dat hun financiële en andere omstandigheden er op vooruit waren gegaan. In de jaren erna vond de meerderheid dat hun situatie juist slechter was geworden.

BEKIJK OOK
Verdachten aangehouden voor mislukte aanslag op gerechtsgebouw

De oorzaak hiervan kan makkelijk afgeleid worden uit de laatste regel van de tabel waarin de koers van de SRD ten opzichte van de Amerikaanse dollar is aangegeven.

In februari 2015 was dat nog SRD 3,35 voor één Amerikaanse dollar, maar in de twee peilingen daarna was de koers boven de zeven SRD. Omdat de lonen voor de meeste werkenden, en de pensioenen en andere uitkeringen, niet helemaal gecompenseerd zijn is de koopkracht achteruit gegaan en dat verklaart kennelijk de situatie van de burger.

Tabel 1: De financiële en andere omstandigheden van de burger vergeleken met het jaar ervoor

Omschrijving
omstandigheden februari 2015 Juli 2016 April 2019

Beter geworden 30% 2% 9%
Zelfde gebleven 40% 9% 17%
Slechter geworden 30% 89% 74%
Totaal 100% 100% 100%
Koers 1U$ =…SRD 3,35 7,16 7,52

De Centrale Bank

In februari nam Governor Gersie van de Centrale Bank plotseling ontslag of werd hij door de president gedwongen ontslag te nemen. Minister Hoefdraad en Moestadja spraken in eerste instantie het ontslag tegen en beweerden dat er niets aan de hand was. Vlak daarna bleek het ontslag wel realiteit te zijn. Inmiddels weten we waarom dhr. Gersie plaats moest maken, namelijk omdat hij als Centrale bank geen geld wilde lenen aan de overheid, waarover trouwens een overeenkomst was gemaakt.

Kort na zijn vertrek werd de overeenkomst opgezegd door minister Hoefdraad van Financiën en heeft de nieuwe governor van Trikt meteen geld aan de regering geleend.

Het NIMOS heeft twee vragen hierover gesteld. Men kon reageren op de uitspraak “De regering heeft niet de waarheid gesproken bij het ontslag van Governor Gersie van de Centrale Bank”.

Tweederde van de respondenten (65%) was het hiermee eens en vond dus dat de regering had gelogen, terwijl slechts 13% vond dat de regering wel de waarheid had gesproken; daarnaast vond 22% het moeilijk om er wat van te zeggen.

Er werd ook gevraagd hoeveel vertrouwen men heeft in de Centrale Bank. Zo een 34% van de burgers heeft geen vertrouwen meer in de Centrale Bank, terwijl 26% weinig vertrouwen heeft; 30% heeft nog een beetje vertrouwen en slechts 10% heeft heel veel vertrouwen.

Dit gebrek aan vertrouwen is zonder meer een slechte zaak en met het ingrijpen in de Centrale Bank heeft de regering de financiële sector geen goed gedaan. Vertrouwen verliezen gaat snel, maar terugwinnen kost veel tijd.

Rapportcijfers

Zoals in elke peiling wordt de burger gevraagd om een rapportcijfer aan de regering te geven. Dit keer is gevraagd om een cijfer over het werk van de afgelopen jaren te geven. Het rapportcijfer voor de regering is gemiddeld een 4,4 geworden, waarbij gezegd kan worden dat 65% de regering een onvoldoende geeft en 35% een voldoende. Het rapportcijfer volgens de peiling van juli 2016 was een 4,3 zodat er nauwelijks verbetering is te constateren.

Minister Hoefdraad kreeg van de burgers een 3,4 voor zijn werk van de afgelopen jaren en dat was in juli 2016 ook al laag met een 3,3. Daarbij kan aangegeven worden dat 77% van de respondenten hem een onvoldoende gaf en 23% een voldoende. De rapportcijfers zijn erg laag en de regering zal dus veel harder moeten werken om het beter te doen in de ogen van de bevolking.