Nieuwe voorzitter Nationale advies- en monitoringsorgaan wetenschappelijk onderzoek hennepteelt

Andjeniedevi Autar is ingaande 1 februari voorzitter af van het Nationale advies- en monitoringsorgaan wetenschappelijk onderzoek hennepteelt.

In een schrijven gericht aan minister Antoine Elias, gaf zij te kennen vanwege gezondheidsredenen niet meer te kunnen fungeren in voornoemde functie.

Namens het ministerie van Volksgezondheid heeft Boy Guardiola het voorzitterschap van dit orgaan overgenomen. De voordracht werd goedgekeurd na een raadsbesluit van de Raad van Ministers.

De overige leden blijven in functie. De bewindsman benadrukte verder het belang van dit instituut. Hij gaf aan dat de hennepteelt wereldwijd in opmars is, welke ook grote voordelen kan hebben voor de Surinaamse economie. Er moet volgens de minister, daarom ervoor gewaakt worden dat er geen illegaliteiten bedreven zullen worden met de verleende vergunningen.

Dit orgaan heeft tot taak het opzetten van een monitoringssysteem dat hem in staat stelt adequate controle uit te oefenen op de middelen en chemische stoffen die expliciet bij wet genoemd zijn. De chemische stoffen komen voor op de bij deze wet behorende lijsten I, II en III, alsmede op de mengsels hiervan.

Verder heeft het orgaan ook tot taak het adviseren van de minister, gevraagd en ongevraagd omtrent de verplichtingen voortvloeiende uit de in artikel 1 lid 1 genoemde verdragen, alsmede ter zake ontwikkelingen in het kader van de nationale en internationale drugscriminaliteit, alsook het fungeren als aanspreekpunt voor nationale en internationale organisaties ter zake in deze wet geregelde onderwerpen en het doen van verplichte rapportages aan internationale organisaties.

Overige berichten