Nieuw bestuur notarissen wil ‘algehele renovatie’ ambt

GFC NIEUWS- Bij de bestuursverkiezingen van de Vereniging van Notarissen en Kandidaat-Notarissen (VNKN) van dinsdag is een nieuw bestuur gekozen, bestaande uit: Manav Kanhai, als voorzitter, Anneke Chin-A-Lin, als secretaris en Maureen Pinas als penningmeester.

Het pas gekozen bestuur maakt zich sterk voor een “algehele renovatie” van het notarisambt.

Het ambt van notaris is, evenals de samenleving, door de jaren heen sterk veranderd. Meer dan voorheen het geval was, heeft het notariaat als taak de samenleving te informeren en hebben individuele cliënten behoefte aan gedegen advies. Meer dan ooit wordt vanuit Overheidswege verwacht dat de notaris als poortwachter fungeert.

Van de notaris wordt daarom ook meer (specialistische) kennis en inzicht verwacht. De notaris is er niet alleen voor het verlijden van akten. Het notariaat moet zich bewust zijn van haar veranderde rol en daarop inspelen.

Ook aan het imago van het notariaat zal de komende tijd flink gesleuteld moeten worden. Het imago dat de notaris, een dienstverlener is die veel geld verdient en daar weinig voor hoeft te doen, of die er bewust aan meewerkt dat er bijvoorbeeld gesjoemeld wordt met percelen van burgers, spreekt boekdelen.

Hoewel dit beeld over het algemeen niet juist is, valt helaas niet te ontkennen, dat zich de afgelopen jaren situaties hebben voorgedaan, welke niet in lijn zijn met wat van een notaris verwacht mag worden. Ook de uitoefening van haar poortwachterspositie, heeft het notariaat niet altijd op een even adequate wijze vervuld.

Voorts wordt de gang van zaken rond transacties vanuit het notariaat niet altijd duidelijk en transparant gecommuniceerd richting samenleving en cliënten, waardoor het gevoel kan ontstaan dat zaken niet zuiver verlopen.

Het is dan ook noodzakelijk het roer om te gooien. Het nieuwe bestuur zal zich daar sterk voor maken. Gezamenlijk met de leden zal er gewerkt worden aan de verbetering van de (kwaliteit van de) dienstverlening en het imago van het notariaat.

De wijziging van de Wet op het Notarisambt, welke nu in behandeling is bij DNA, wordt door de VNKN daarom ook breed gedragen.

Bij deze wetswijziging wordt de aanpak van toezicht en tucht verbeterd c.q. gemoderniseerd naar de maatstaven van deze tijd, maar ook gedrags- en beroepsregels voor het notariaat krijgen een wettelijke grondslag, doordat daarin is opgenomen dat er daartoe reglementen worden opgesteld.

De VNKN zal, mede in het licht van het voorgaande, de komende periode dan ook vaker met informatievoorziening richting de samenleving naar buiten toe treden.

Het nieuwe bestuur spreekt de hoop en de verwachting uit, dat met de gezamenlijke inspanning van een ieder, het beroep weer in ere hersteld wordt, evenals het vertrouwen van de burger in de notaris.

Naar meer berichten...

Naar meer berichten...