fbpx

Nepotisme vernietigende basis voor regering Santokhi

INGEZONDEN– DA’91 roept de regering op trouw te zijn aan haar woord zoals zij dat weergaf op de persconferentie waarbij 10 maanden regering Santokhi werd geëvalueerd.

Op bewuste persconferentie deelde de regering mede de door de samenleving geëiste correcties in haar benoemingsbeleid, toe te zullen passen.

Zowel de president als de vicepresident (vp) gaven aan bereid te zijn de genomen verkeerde besluiten te corrigeren, omdat zoals ze zelf constateerden niet voorbij te kunnen gaan aan de zware kritiek vanuit de samenleving.

DA’91 houdt de president verantwoordelijk voor het benoemingsbeleid evenals de daadwerkelijke uitvoering van de noodzakelijke correcties. Ingevolge artikel 99 van de Grondwet ligt de uitvoerende macht namelijk bij de President van de Republiek Suriname en niet bij de vp.

De zoektocht naar de inzet van deskundigheid in het dienen van het breed Surinaams belang mag nimmer beperkt zijn tot de politieke vijver van de huidige coalitie, en nog minder tot slechts de ‘inner circle’ van familie en vrienden.

Breken met deze verstikkende gewoonte biedt een realistische kans op het behalen van de nationale doelen, het bestrijden van corruptie en het vergroten van het vertrouwen in de wijsheid en professionalisme in het benoemingsbeleid.

Echter ziet DA’91 nergens in de beleidsuitvoering de aangekondigde beleidsinstructie, die langer dan 1 jaar geleden geopperd werden door de president en vp.

De president moet beseffen dat het hoe langer hoe moeilijker wordt, nog vertrouwen te blijven hebben in zijn regering. Indien er oprecht intenties zijn om de totale samenleving te verenigen voor succes van ons Suriname dan zou de president juist moeten investeren in bouwen van vertrouwen.

De relatie van wederzijds vertrouwen tussen overheden en burgers is cruciaal voor het goed functioneren van onze democratische rechtsstaat. Afbrokkeling en scheuren in dat vertrouwen resulteren in afbrokkeling van de rechtsstaat.

Bij de aanvang van regering Santokhi was het vertrouwen in het beloofde beleid enorm hoog. Ook de verwachtingen waren hoog gespannen.

DA’91 beseft ook dat de uitdagingen nog steeds groot zijn voor de regering na het desastreus beleid van de afgelopen 10 jaren. En juist daarom zou de regering moeten beseffen en bereid zijn het door hen inmiddels beschaamde vertrouwen van de kiezers, terug te winnen door transparantie en openheid. Het vraagt ook een erkenning van het multiculturalistisch karakter van onze Surinaamse samenleving.

BEKIJK OOK
Ramdin weerlegt beweringen over ontvangst op Bali

DA’91 constateert dat de regering onvoldoende beseft dat het doel van informatie is dat het volk antwoord op vragen krijgt, inzicht verwerft in de basis van de besluitvorming van de regering en in staat is te verifiëren/ controleren als het beleid conform de afspraken van goed bestuur plaatsvindt. Met andere woorden, regeringsinformatie moet niet nog meer vragen oproepen en wantrouwen voeden.

Er is nog mogelijkheid voor herstel van vertrouwen tussen de regering en burger.

De basis hiervoor is het onderlinge politiek vertrouwen dat gestand moet krijgen binnen de huidige coalitie. Het is dat wat nodig is om een land te besturen. Al geruime tijd nemen wij het tegendeel daarvan waar.

DA’91 is van mening dat er geen zoveelste evaluatie noodzakelijk is om te doen wat vereist is voor goed bestuur en het leggen van een vertrouwensbasis met de samenleving. DA’91 roept de regering andermaal op een nieuwe bestuurscultuur te omarmen waarbij deskundigheid en ervaring de boventoon voeren en er geen ruimte gelaten wordt voor nepotisme, ‘friends and family’ beleid.

DA’91 pretendeert niet volledig te zijn, doch wenst wel enkele voorstellen te doen om het nepotisme terug te dringen:

• Houd u aan de bestaande wetgeving
• Neem de anti-nepotisme wet aan inclusief sancties voor het overtreden hiervan
• Introduceer en hanteer een systeem gebaseerd op selectie op basis van o.a. competenties en prestatie, een zgn. Merit Systems Protection Board
• Schaf nevenfuncties per direct af
• Leg het selectiebeleid voor landsdienaren, inclusief sleutel posities daarbinnen, in handen van een onafhankelijk rekruterings HRM-organisatie.

De noodzakelijke deskundigheid voor het verwezenlijken van deze voorstellen is aanwezig in ons land, het enige dat van u vereist is, is de politieke wil!

Suriname verdient beter!

DA’91