fbpx

Negen moties en amendement voor wijziging Brokopondo Overeenkomst

GFC NIEUWS- De oppositie heeft dinsdagavond een amendement ingediend tot herziening van de wet “Wijziging van de Brokopondo Overeenkomst van 1958”die door DNA wordt behandeld.

Het amendement is ondertekend door 17 leden van de oppositie.

Met het amendement wil de oppositie voorkomen dat het transactiedocument, waarin de regering diverse wijzigingen heeft opgenomen, wordt aangenomen door DNA.

Voorts diende de oppositie negen moties in.

De regering wordt onder meer opgeroepen om de aanbeveling van de externe deskundigen op te volgen, en dit, niet in het belang van Suriname en in strijd met de Surinaamse rechtsorde zijnde concept Bakhuysovereenkomst, dringend te herzien aan te passen op basis van onderhandelingen als gelijke partijen.

Ook wordt gevraagd om de Bakhuysovereenkomst los zien van een raamovereenkomst of welke andere overeenkomst dan ook, en te beschouwen en te beoordelen als een op zich zelf staand project gericht op een efficiënte continuering van de bauxietindustrie.

De regering werd ook opgeroepen om aandacht te geven aan dringende aanbeveling van de externe deskundigen om de concepten zoals aangeboden dringend te herzien en aan te passen door op gelijkwaardige basis opnieuw te onderhandelen.

BEKIJK OOK
Justitieminister verlengt buitenfunctiestelling Hellings en Gentle met een week

De regering wordt voorts opgeroepen om de concept Suralco stroomleveringsovereenkomst aan te passen, en wel als volgt:

a. de afgesproken prijs voor de stroomlevering aan Suralco te wijzigen en dat een prijs steeds zal gelden die gelijk is aan de productiekosten van thermische energie door de EBS;

b. de leveringsplicht van stroom te koppelen aan de tijdsduur van de voltooiing van de afgesproken activiteiten en dat geleverde stroom niet mogen worden gebruikt voor andere doeleinden dan afgesproken;

c. dat het recht op stroom van Suralco niet zal mogen worden overgedragen aan een derde, daar Suralco de plicht heeft tot de voltooiing van de afgesproken activiteiten;

d. dat in noodsituaties waarin Suriname geen stroom kan leveren uit het waterkrachtwerk, tegen de afgesproken prijs en condities, de leveringsplicht zal zijn opgeschort zonder enige rechtsgevolgen voor Suriname daaruit.