fbpx

NDP-fractie uit formeel ontevredenheid uit over handeling DNA-voorzitter en regering

GFC NIEUWS- De NDP-fractie heeft formeel middels een brief hun ontevredenheid over de handelingen van de DNA-voorzitter op de laatst gehouden DNA-vergadering van 15 oktober geuit.
In de brief wordt onder meer gewezen op de onafhankelijke taak van het parlement.
Hieronder de brief die ondertekend is door fractieleider Rabin Parmessar.
Refererend naar de openbare vergadering van donderdag 15 oktober 2020, wenst de fractie van de Nationale Democratische Partij (NDP) het volgende onder uw aandacht te brengen.
Reeds lang had de NDP-Fractie haar standpunt over de inrichting van de openbare vergaderingen kenbaar gemaakt in een schrijven aan u. In dit schrijven heeft de fractie ettelijke keren gewezen op het Reglement van Orde van De Nationale Assemblee (DNA), waaraan elk lid, maar in het bijzonder de voorzitter zich dient te houden.
De NDP-Fractie wijst steeds onder meer op de onafhankelijke controlerende taken van DNA, als hoogste orgaan van de Staat, waarbij de soevereine wil van de natie tot uiting dient te komen. In dit licht is het niet raadzaam dat de regering bij normale gang van zaken eerst urenlang een exposé houdt, waarna de leden in de marge een bijdrage kunnen leveren. In urgente en noodgevallen kan dit wel eens toegestaan worden, maar daarvoor dient er eerst goed vooroverleg gevoerd te worden. De voorzitter is gehouden aan het Reglement van orde van DNA!
Tijdens het fractieleidersoverleg heeft de NDP onder meer dit standpunt benadrukt, maar de meerderheid heeft het anders gezien. Uiteindelijk om praktische redenen zijn wij akkoord gegaan om voor deze keer de regering kort aan het woord te laten waarna DNA leden het woord zullen voeren. Ons standpunt hebben wij niet verlaten. We hadden ook afgesproken dat deze vergadering een technische zal zijn, slechts over onderwijs en met name de problemen bij de opening van het nieuw schooljaar in een COVID-situatie. De president zal kort het woord voeren over onderwijs, ongeveer 12 minuten en daarna kort de relevante ministers.
De verbazing onzerzijds was er weer toen we merkten dat de president veel langer sprak en een politiek betoog op na hield om wederom beschuldigingen te uiten naar de vorige regering. De fractieleider heeft u per app zijn misnoegen kenbaar gemaakt. Uw reactie was een verontschuldigende en u vroeg om coulance.
Gaandeweg de vergadering kreeg hij een bericht dat minister Amoksi positief getest was en dat hij, het resultaat niet heeft afgewacht en naar DNA is gekomen. Diverse personen hebben dit op de beeldbuis gezien en waren er bijzonder ontstemd over, vandaar dat enkelen contact met hem opnamen.
In de schorsing welke door de fractieleider was gevraagd, is de informatie met u en de president gedeeld. Wat bleek? U zei niets over dit voorval af te weten. Doch de president wel! Een zeer kwalijke zaak. De president heeft naar zijn zeggen de omgeving waar minister Amoksi zat, laten “ontsmetten” en hem gevraagd het gebouw te verlaten. Hoe heeft dit alles kunnen gebeuren zonder uw medeweten? Moest de president niet direct melding over deze situatie hebben gemaakt ten behoeve van de veiligheid van de aanwezigen?
Ondertussen heeft minister Amoksi een tijdje vertoeft in het gebouw, gezeten pal naast de president en minister Levens. Voorts weten wij niet met wie hij in direct contact is geweest in het gebouw. Indien de fractieleider Parmessar geen bericht had gekregen en gelijk aan de bel had getrokken, zou de vergadering normaal zijn voortgezet. De president heeft de Covid-19-protocollen overtreden, door bewust de informatie te onthouden van het parlement. Dit is onacceptabel.
Wij wensen hierbij te benadrukken dat de fractieleider heel secuur is omgegaan met de informatie door een schorsing te vragen om in een vertrouwelijke sfeer de ontstane situatie te bespreken.
Na de schorsing heeft u de president het woord gegeven, hoewel normaliter het lid dat de schorsing heeft aangevraagd het woord krijgt naar aanleiding van de schorsing. Het is ongehoord dat de fractieleider zelfs op heeft moeten aandringen om het woord te krijgen. De president heeft vervolgens wereldkundig gemaakt dat het om minister Amoksi gaat middels een verklaring die meer vragen opriep dan antwoorden.
De fractieleider heeft naar aanleiding hiervan amper het woord mogen voeren, waarna u hem het woord ontnam, een zeer kwalijke actie van u. U kunt de beelden en de handelingen op nakijken. Hij is slechts zakelijk op deze kwestie ingegaan en probeerde rustig op het onverantwoord gedrag van de minister te wijzen.
De minister heeft nagelaten het resultaat thuis af te wachten en heeft daarmee de gezondheid van velen in gevaar gebracht. Door de fractieleider abrupt het woord te ontnemen, vergeet u de rol, taak, verplichtingen van DNA en van de leden. U hebt wederom niet conform het reglement van orde gehandeld! Een zeer kwalijke houding van u om hem te weerhouden zijn punt te maken over de ontstane situatie met betrekking tot de veiligheid van allen in het gebouw.
Wij zijn het absoluut niet eens met uw besluit om de heer Parmessar het woord te ontnemen en nogmaals, hij deed dat op een zakelijke wijze. Abrupt schakelde u zijn microfoon uit. Buiten de microfoon heeft hij, de president en allen toen aanwezig in de zaal duidelijk laten blijken totaal oneens te zijn met uw besluit. De handelwijze van de minister en de president zijn zeer onverantwoordelijk te noemen.
Tot verbazing van een ieder besloot u de fractieleider van de NDP met behulp van de politie uit de zaal te verwijderen, nota bene tijdens een schorsing en op een moment voordat de vergadering werd verdaagd, welke reeds door u was aangekondigd. Wij zijn bijzonder teleurgesteld met dit optreden van u, temeer omdat u de fractieleider in de media beschuldigt van stemmingmakerij, terwijl hij slechts de veiligheid van de aanwezigen aan de orde wilde stellen.
Voorzitter deze houding van u jegens een lid, nota bene een fractieleider is onterecht en met klem protesteren wij tegen deze handelswijze uwerzijds. Wij doen nogmaals een dringend beroep op u, te handelen conform ons ordereglement en boven partijen te staan. De verkiezingen zijn voorbij en wij staan als natie voor grote uitdagingen, Wij zullen in grote eenheid moeten opereren in nationaal belang.
Tot onze spijt hebt u ons gelijk na het incident niet bijeengeroepen om met ons te beraden over de ontstane situatie inzake de veiligheid van het totaal personeel en leden van DNA. De mensen verkeerden in een onzekere situatie. Men heeft zich onder meer afgevraagd of zij niet gelijk in quarantaine moesten. Naar huis gaan, betekent onder meer het in gevaar brengen van de gezondheid van gezinsleden, etc. Helaas zijn de mensen in een bijzonder onzekere situatie vertrokken.
Intussen heeft ons de informatie bereikt dat ook een collega DNA-lid positief getest is. De vraag is in welke ruimtes en hoe lang zij in het gebouw vertoeft heeft en welke acties er ondernomen zijn om de mogelijke verspreiding van het virus tegen te gaan. Waarom is dit feit ons verzwegen?
Over deze e.a. veiligheidsaspecten hebben wij het in ons vooroverleg gehad, Het lid Tsang heeft tevens getracht dit bespreekbaar te maken aan het begin van de vergadering middels een punt van orde. U hebt hem ook niet de kans geven om dit goed te verwoorden en u reageerde zelfs met een garantie dat alles veilig zou zijn. Helaas bleek dat dus achteraf niet zo te zijn. Het lid Jones is donderdag in contact met dit positief getest lid geweest.
De fractie is enorm bezorgd over de veiligheid. De Covid-19-maatregelen worden niet nageleefd door de regering. Wij hebben afgesproken om gelijk na de vergadering in zelf quarantaine te gaan.
Informatie heeft ons bereikt dat u voor u zelf voorbereidingen heeft getroffen om vrijdag j.l. te testen. Helaas heeft u deze acties (nog) niet ondernomen richting het personeel en leden van DNA, deskundigen van de regering en andere aanwezigen.
Daarnaast zien wij dat er al voor maandag (gisteren) een commissie vergadering is gepland voor het ministerie van Defensie. Het lijkt ons niet verantwoord en graag willen wij weten of dit volgens de Covid-protocollen zal geschieden. Dienen de leden en het personeel niet minimaal 10 dagen in quarantaine te zijn? Hoewel DNA wordt ontsmet, is er geen zicht op wie er mogelijk reeds besmet zijn. Er is veel angst.
De regering gaat er van uit dat personen geen verspreider van het virus zijn. Deze informatie is incorrect. Het is wetenschappelijk bewezen dat A-symptomatische personen het virus wel kunnen verspreiden. De NDP-Fractie is zeer bezorgd over de waarborging van de veiligheid in landsvergaderzaal.
Voorzitter, wij verkeren als natie in een bijzonder uitdagende situatie. Polarisatie gaat ons steeds verder van huis brengen. Deze kwestie gaat niet over politiek, het gaat om de veiligheid van een ieder in Suriname. Aan u de nobele taak om het voorbeeld te geven om in saamhorigheid op te treden. Ons reglement van orde is daarop gestoeld.
U veel wijsheid wensend, groeten wij u vriendelijk,
De Fractie van de Nationale Democratische Partij,
Namens deze
drs. Rabindre . Parmessar

BEKIJK OOK
Schoolmediatheken besteden aandacht aan drugspreventie