NDP evalueert status vrouw

De jaarlijkse viering en herdenking van de Dag van de Vrouw markeert voor de Nationale Democratische Partij (NDP) een belangrijk momentum om de status van de vrouw te evalueren.

“Think equal, build smart, innovate for change”, is dit jaar het Internationale thema bij de Verenigde Naties (VN) in verband met de Dag van de Vrouw. Het thema past binnen de ideologie van de partij en wijkt niet af van de sociaal politieke agenda.

De NDP heeft zich de afgelopen periode binnen de politieke en sociaal maatschappelijke orde beijvert om de positie van de vrouw te verstevigen.

Een derde (31%) van het huidig kabinet wordt ingevuld door vrouwen en 42% van de NDP in het hoogste college van Staat is vrouw. Deze inspanningen zullen onverkort worden gepleegd om in de toekomst duurzaam de positie van de vrouw te versterken.

Het is vanuit deze revolutionaire ideologie dat het Decreet C11 in de jaren 80 werd afgekondigd, waarmee de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw werd opgeheven.

Een belangrijk uitgangspunt van deze ideologie wordt gevormd door de overtuiging dat voor de mens, in het algemeen en de vrouw in het bijzonder, barrières moeten worden opgeheven om zich maximaal te kunnen ontplooien. Vandaar de interventies door middel van wetgeving en beleid op politiek en bestuurlijk gebied.

In herinnering wordt gebracht: de crèches die opgezet werden met de bedoeling om vrouwen de ruimte te bieden zich verder te ontwikkelen. Daarnaast hebben de verschillende alfabetiseringscursussen en avondscholen aan vrouwen die eerder niet in de gelegenheid waren zich breder te ontwikkelen, scholingsmogelijkheden geboden.

De NDP is van mening dat de diverse pogingen die worden ondernomen om vrouwen te versterken ondersteund dienen te worden. Gedreven door de partij filosofie meedoen, meedenken en meebeslissen wil de NDP hierbij medestanders oproepen invulling te blijven geven aan de partij beginselen.

De NDP is dynamisch en proactief en is daarom gestart met de ‘Birti Winkri’s als ondersteuning aan het sociaal contract en het sociaal beleid van de Regering.

De NDP gelooft in erkenning, waardigheid en respect die als voorwaarden kunnen dienen om geweld tegen vrouwen terug te dringen en zelfs te elimineren. Tegelijkertijd is de partij solidair met de strijd die vrouwen over de gehele wereld voeren.

De Nationale Democratische Partij wenst de totale gemeenschap een respectvolle 8 maart toe. Laten we onze vrouwen die plaats geven die hen toekomt. Stre, de f’ stre wi no sa frede, Gado de wi fesi man!

Overige berichten