fbpx

NDP dient bezwaarschrift in tegen verkiezingsuitslag Paramaribo

GFC NIEUWS- De Nationale Democratische Partij (NDP) van Desi Bouterse heeft vandaag een bezwaarschrift ingediend tegen de verkiezingsuitslag in Paramaribo.
De partij heeft in het bezwaarschrift een aantal punten genoemd waarop het bezwaarschrift gestoeld is. Het bezwaarschrift is voorgelezen en er is meegedeeld dat het Hoofdstembureau Paramaribo zich zal buigen over het verzoek.
In het NDP bezwaarschrift zijn de volgende onvolkomenheden benoemd:
1. Op 25 mei 2020 omstreeks 12:30 uur werden wij van de NDP door onze waarnemers in het ressort Pontbuiten erop geattendeerd dat er verkeerde RR-stembiljetten aan de kiezers verstrekt waren. Als zodanig hebben alle kiezers tot dat moment, ongeveer 68 kiezers, ook hun stem uitgebracht op verkeerde biljetten. Dit betrof RR-stembiljetten van het ressort Flora instede van RR-stembiljetten van het ressort Pontbuiten. Wij betreuren deze gang van zaken en sluiten een vermoeden van opzet niet uit, sinds dit om een organisatorische fout ging die in het voorbereidingsproces reeds had moeten worden opgemerkt en gecorrigeerd. Bij het rapporteren van dit probleem en navraag wat de verkiezingsorganisatie met dit gegeven zou doen, bleef het antwoord uit.
2. In navolging van het bovenstaande is verder ook geconstateerd dat bij het stemmen op de stembureaus 185 en 188 eveneens foutieve RR-stembiljetten zijn gebruikt. Deze waren vermoedelijk van het ressort Flora.
3. Enkele uren nadien werd er aangegeven dat de kiezers die reeds hun stem hadden uitgebracht op de locaties waar er verkeerde RR-stembiljetten waren verstrekt ter stemming, wederom in de gelegenheid gesteld werden om alsnog hun stem uit te brengen op een juist stembiljet. Wij hebben geen mogelijkheid gehad om na te gaan of 100% van de kiezers die reeds op een foutief biljet gestemd hadden, wederom bereid gevonden zijn om opnieuw te stemmen met alle gevolgen van dien. Bij ons is vooralsnog onbekend hoe geverifieerd is geworden door het toezichthoudend orgaan als alle kiezers die op een verkeerd stembiljet hebben gestemd, wederom zijn opgeroepen om te herstemmen en als überhaupt deze groep van kiezers wederom het stembureau heeft aangedaan.
4. Bij het hertellen van de stembiljetten van stembureau 168 op 27 mei 2020 is gebleken dat de aangegeven resultaten op het proces-verbaal niet overeenkwamen met de werkelijk uitgebrachte stemmen, in casu werd de NDP op het oorspronkelijke proces-verbaal benadeeld. Wij kunnen niet vaststellen bij hoeveel andere stembureau’s dit ook het geval is.
5. Bij publicatie van het proces-verbaal van stembureau 32 bleek dat het gepresenteerd resultaat van het aantal DNA stembiljetten, hetzelfde aantal bedroeg als het aantal RR stembiljetten. Dit kan wellicht een vertekend beeld geven in het gepresenteerd resultaat qua aantallen.
6. Bij publicatie van het proces-verbaal van stembureau 110 is gebleken dat de politieke partijen NDP, VHP en ABOP hetzelfde aantal aan RR stemmen hebben behaald, namelijk 2592. Dit zou dus beteken dat het aantal kiesgerechtigden bij dit stembureau gesteld was op 7776. Dit is geverifieerd onzerzijds en het berust niet op waarheid dat het aantal kiesgerechtigden in dat stembureau gebied, dit aantal bedroeg.
7. Op het stembureau 197 is vermoedelijk een blauw schrijvend object gebruikt bij het aangeven van de keus van de kiezer. Dit instede van een rood schrijvend object zoals gebruikelijk en uniform is.
8. Naar verluidt de informatie beschikt het stembureau 249 niet over turflijsten.
9. Naar verluidt de informatie zijn op de stembureaus 38 en 107 verschillen in de processen-verbaal met de turflijsten.
10. Naar verluidt is de informatie in de stemkit van stembureau 145 dat er vermoedelijk een onverklaard biljet was.
11. Naar verluidt bekomen informatie zijn op het stembureau 63, 143 stemmen uitgebracht terwijl het aantal van 168 is aangegeven op de turflijst.
12. Bij de nacontrole van de telling van de processen-verbaal door het Hoofdstembureau is herhaaldelijk gebleken dat er verschillen zijn tussen turflijsten van diverse politieke partijen, OKB-waarnemers en de aangegeven totalen op de processen-verbaal. Hierbij constateerden onze waarnemers onder meer dat:
– Diverse fouten op het proces-verbaal zijn gecorrigeerd zonder het juiste verificatieproces is gevolgd;
– Alle processen-verbaal sinds 26 mei 2020 bij het Hoofdstembureau te Anthony Nesty Sporthal op tafels liggen, weliswaar onder toezicht van OKB-toezichthouders, maar tevens bereikbaar waren voor de niet geaccrediteerde toezichthouders.
Vandaag is het precies 10 dagen geleden waarop de verkiezingen gehouden zijn. Er is lang gewacht op deze bekendmaking van het Hoofdstembureau Paramaribo.

OOK INTERESSANT
Diaspora Instituut Nederland opnieuw geïnstalleerd