Nationaal actieplan bestrijding kinderarbeid gereed voor uitvoering

De brede aanpak tegen de ergste vormen van kinderarbeid in Suriname, kan nu echt beginnen.

Hiertoe is er een actieplan (Nationaal Actieplan ter Bestrijding van Kinderarbeid) in opdracht van het ministerie van Arbeid ontwikkeld.

Minister Soewarto Moestadja heeft het plan in ontvangst genomen uit handen van de consultant, Sharon Geerlings-Hedley.

Dit plan is tot stand gekomen met medewerking van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) in het kader van het project: Country Level Engagement and Assistance to Reduce child Labour (Global CLEAR-project team van ILO- FPRW/IPEC) en is gefinancierd door het ministerie van Arbeid van de Verenigde Staten van Amerika.

Bij de uitvoering van dit plan zal de Nationale Commissie Uitbanning Kinderarbeid (NCUK) die interdepartementaal is samengesteld, een voorhoede rol spelen.

Het plan spitst zich toe op een brede en integrale aanpak van oorzaken die leiden tot kinderarbeid. De brede aanpak zal volgens minister Moestadja ervoor zorgen dat kinderen in ons land effectief beschermd kunnen worden tegen kinderarbeid.

Hij benadrukt dat het in deze niet gaat om slechts kinderen te verwijderen uit de klauwen van kinderarbeid, maar dat het accent vooral gelegd zal worden op preventie ter voorkoming van kinderarbeid en tegelijkertijd op begeleiding van kinderen die slachtoffer zijn geweest van kinderarbeid.

Met de uitvoering van dit plan zal volgens hem uiteindelijk worden bereikt dat slachtoffers weer in de gelegenheid worden gesteld om naar school te gaan en te genieten van een kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving als kind.

Hij zal deze week nog het plan aanbieden aan de Raad van Ministers (RvM) met als doel dat zijn collega’s zich eraan committeren om eendrachtig de strijd aan te gaan tegen alles wat onrechtvaardig of onbillijk is tegen kinderen, inclusief kinderen van vreemdelingen die wonen in ons land.

De ILO heeft voor het ontwikkelen van het actieplan de jurist en kinderrechtendeskundige Sharon Geerlings-Headley aangetrokken. Zij heeft op nationaal niveau verschillende actieplannen ter bescherming van kinderen opgesteld.

Met dit actieplan heeft de minister zijn woord aan het parlement gestand gedaan, want hij had bij de aanname van de wet ‘Arbeid Kinderen en Jeugdige personen’, in augustus vorig jaar reeds aangekondigd.

In het actieplan staat onder meer aangegeven: welke wetgeving verder zal worden aangescherpt, hoe er gewerkt zal worden aan preventie, begeleiding en herintegratie van slachtoffers, maatregelen die genomen moeten worden op het vlak van onderwijs en vaktrainingen, bestrijding van armoede door gezinnen in financieel opzicht te versterken en het ter hand nemen van voorlichting ter vergroting van de bewustwording over de bestrijding van kinderarbeid. De belangrijke dragers voor dit actieplan zijn onder andere: de overheid, vakbeweging en werkgevers.

In het kader van de voorbereiding van het plan zijn er in de maand november 2018, diverse stakeholders geconsulteerd om van hen inzicht te krijgen in het probleem van kinderarbeid in de samenleving en om met hen van gedachten te wisselen over oplossingsmodellen.

In januari dit jaar organiseerde het ministerie een ‘Validation Workshop’ voor dezelfde groep, waarbij de laatste hand werd gelegd aan het actieplan dat vandaag in de startblokken staat voor uitvoering.