NAKS en Cultuur organiseren seminar ‘Afro-Surinaams Cultureel Erfgoed’

Suriname beschikt over veel cultureel erfgoed, afkomstig uit de onze vele culturen. Dit erfgoed is deels gebrekkig of helemaal niet geregistreerd.

Met erfgoed wordt bedoeld alle cultuur die door onze voorouders is nagelaten en historische, culturele of wetenschappelijke waarde heeft. Voor een deel betreft dit het zgn. materiële erfgoed: alles wat tastbaar is, verplaatst, verbouwd, afgebroken, verbroken of gestolen kan worden. Voor een deel gaat het om immaterieel erfgoed, waarbij te denken valt aan o.a.: kennis, tradities, geloof, opvattingen, etiquette, feesten en opvattingen over schoonheid.

Het is van groot belang om een overzicht te maken van al deze culturele erfgoederen (materieel en immaterieel) en deze te omschrijven. Op die manier zal Suriname in staat zijn om een nationale lijst van cultuurgoederen te hebben om op basis daarvan een nationale catalogus van cultureel erfgoed van Suriname te kunnen maken. Als Suriname zo een lijst heeft, kan via de douane en Interpol controle uitgeoefend worden op gestolen culturele goederen en pogingen om cultureel erfgoed vanuit Suriname te smokkelen naar het buitenland. Nu is het wat dat betreft nog een “free for all”.

De overheid, c.q. het Directoraat Cultuur, heeft plannen om aan het beleid inzake cultureel erfgoed verder invulling te geven en dit beleid op te nemen in de nationale wetgeving, onder meer door de bestaande Wet “ Houdende Bepalingen tot Behoud van Voorwerpen welke Historische, Culturele en Wetenschappelijke Waarde Hebben (GB 1952 no. 14) aan te scherpen. Onderdeel van deze wetgeving zal zijn de teruggave van Surinaamse materiële culturele erfgoederen die illegaal zijn uitgevoerd naar diverse werelddelen.

Het Directoraat Cultuur kiest bij het voorbereiden van dit nieuwe beleid bewust voor een benadering, waarbij een proces op gang komt, waarin alle belanghebbenden een bijdrage leveren en medeverantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling en uitvoering daarvan.

NAKS heeft de uitdaging aanvaard om een bijdrage te leveren in dit proces van het bewust ontwikkelen van een beleid, gericht op het vastleggen, preserveren, conserveren en ontsluiten van het Surinaams cultureel erfgoed, mede op basis van nationale wetgeving. Het besef is aanwezig dat het hier een lang, maar lonend proces zal zijn.

Tegen deze achtergrond heeft NAKS in december 2014 een Werkgroep geïnstalleerd om een voorlopige inventarisatie van het Afro-Surinaams Cultureel Erfgoed te produceren.

Deze voorlopige inventarisatie zal op 10 en 11 juli ter discussie en aanvulling aangeboden worden aan relevante organisaties, instituten en individuele deskundigen en belanghebbenden.

Overige berichten