Moestadja: ”samen economie duurzaam voortstuwen”

In het kader van Wrokoman Dey heeft de minister van Arbeid, Soewarto Moestadja, zich gericht tot de werkende klasse. De bewindsman geeft onder meer aan dat de beleidsmaatregelen die vanwege de regering getroffen worden een positieve impact zullen hebben op de kwaliteit van bestaan van de werkende klasse.

Hieronder volgt de toespraak van de bewindsman:

Arbeiders,

Deze dag staat in het teken van strijd, lotsverbondenheid en solidariteit met de werkende klasse. Bij deze gelegenheid wens ik de bescheiden successen die de regering, met medewerking van de sociale partners en maatschappelijke organisaties, heeft geboekt op het economisch vlak, tegen het licht te houden. Elke economische vooruitgang, hoe bescheiden dan ook, heeft een positieve impact op het vertrouwen van u als werknemer en versterkt het geloof in een betere toekomst.

Ik geef toe dat de werkende klasse de afgelopen jaren een moeilijke tijd heeft doorgemaakt, maar het stemt goed om te constateren dat langzamerhand verbetering begint op te treden. Wij kunnen ons dus nu focussen op verbetering van de kwaliteit van het bestaan van de werkende klasse.

Ondanks dat wij de hoge inflatie en de negatieve koersontwikkeling van de afgelopen jaren achter de rug hebben, zijn de effecten hiervan nog enigszins voelbaar voor werkers. Ik kan u gerust stellen, want de regering heeft intussen al enige beleidsmaatregelen genomen om de negatieve effecten te pareren.

Het verwachte positieve effect van de bedoelde maatregelen is in proces:

De inflatiebeteugeling herstelt het koopkrachtverlies van de werkenden;

Door overleg en wetgeving zal de verstoring van de inkomensverhoudingen worden gecorrigeerd;

De sociale wetten worden gerepareerd. De voorzieningen van het sociaal zekerheidsstelsel die onder druk kwamen te staan als gevolg van de inflatie, hebben gezorgd voor enige ongemakken bij werkenden en hun gezinnen, vooral met betrekking tot de gezondheidszorg. De wet die de basiszorg moet garanderen voor onder andere particuliere werkenden en hun gezinnen wordt daarom herzien.

De Wet Minimumuurloon wordt volledig vernieuwd. Door de inflatie loopt het minimumloon achter op het proces van herstel van de macro-economie. De vernieuwing van de wet geschiedt eveneens in het kader van de in reparatie zijnde sociale wetten van 2014.

De verwachting is dat dit jaar nog deze beleidsmaatregelen een positieve impact zullen hebben op de kwaliteit van bestaan van de werkende klasse.

Arbeiders,

De voorwaarde voor verbetering van de kwaliteit van het leven van u en uw gezin is zonder meer een beter functionerende economie. Ik zal dat blijven benadrukken. De basis regel is dat als het goed gaat met onze economie, het navenant ook beter zal gaan met u als loontrekker en met werkzoekenden.

Tegen deze achtergrond zal factor arbeid meer dan ooit afgestemd dienen te worden op de economische doelen van het land. Intussen zijn de arbeidswetten die sinds 2015 zijn goedgekeurd, ontwikkeld in lijn met deze gedachtegang. Uiteraard is er rekening gehouden met de beginselen van decent work.

Het concept dat arbeid afgestemd dient te worden op de nationale economische doelen, biedt zeker ook mogelijkheden aan de werknemer om arbeid af te stemmen op zijn persoonlijke economische doelen. Het monopolie van de werkgever om arbeid in te zetten als productiemiddel, zal met de toekomstige mogelijkheid voor flexibele werktijden, de werknemer in een positie brengen waarbij hij meer armslag zal krijgen om zichzelf in sociaal- en economisch opzicht te ontplooien.

Arbeiders,

Verbetering van de kwaliteit van uw leven is niet slechts een aangelegenheid van het ministerie van Arbeid. Dit streven vergt een brede aanpak van zowel de publieke als private sector. In deze benadering doel ik ook op de vakbeweging die als uw vertegenwoordiger in beide sectoren actief is. Wij hebben als ministerie in de afgelopen 3 jaren alvast de aanzet gegeven met de productie van arbeidswetten.

Afgezien van de goedgekeurde arbeidswetten en de ontwerpwetten die op stapel staan, zijn er ook maatregelen genomen door andere delen van de regering die een niet te onderschatten positieve impact zullen hebben op het bestaan van de werkende klasse.

Ik noem in willekeurige volgorde enkele acties die door de regering met redelijk succes zijn ondernomen in het belang van de koopkracht van de werkende klasse: de opbouw van de monetaire reserves en de inflatiebeteugeling, het intomen van het overheidstekort, en het geven van koopkrachtversterking en sociale verlichting aan grote delen van de samenleving, waaronder arbeidsgezinnen.

Arbeiders,

Het werkgelegenheidsvraagstuk vereist een integrale aanpak. Hiertoe is de realisatie van het Ontwikkelingsplan en de jaarplannen van het bedrijfsleven van groot belang. Ook de inspanningen van het Instituut ter bevordering van investeringen (INVESTSUR) voor het aantrekken en faciliteren van investeerders moeten gaan zorgen voor duurzame menswaardige banen.

Het ministerie zal alvast inspelen op de verwachte werkgelegenheid door omscholing, bijscholing en herscholing van personen die hun baan zijn kwijt geraakt en hen in de gelegenheid te stellen om terug te keren op de arbeidsmarkt. Het instrument van coöperaties zal worden toegepast onder werkzoekenden om klein-ondernemerschap en creatieve werkgelegenheid te stimuleren in sectoren met economische potentie.

De particuliere arbeidsbemiddeling zal worden gestimuleerd om een bijdrage te leveren aan invulling van werkgelegenheid. Zelf zal het ministerie met medewerking van het bedrijfsleven, zijn arbeidsbemiddelingsinstrument inzetten om openstaande arbeidsplaatsen te registreren voor werkzoekenden. Intussen gaat het ministerie na hoe geïdentificeerde alternatieve werkgelegenheid ontwikkelt en gepresenteerd kan worden aan de beroepsbevolking.

Arbeiders,

Het is ons aller verantwoordelijkheid om de economische -en monetaire stabiliteit die er nu is te verbreden. Laten wij samen onze economie duurzaam voort stuwen met de bedoeling het leefklimaat voor werkenden, gezond en steeds aangenamer te maken. Het ministerie kan het niet alleen.

Ik wens u een bezinningsvolle Wrokoman Dey toe,

God zij met ons Suriname. Ik dank u.

Overige berichten