MinOWC ontwikkelt leerstof met leerkrachten en deskundigen

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) is voornemens, samen met de gemeenschap te werken aan betere schoolresultaten. Het is gebleken dat er op bepaalde scholen een slagingspercentage van 80% wordt gehaald en weer andere 30%. Het zittenblijvers percentage en drop out percentage is hoog.

Het ministerie heeft veel onderzoek gedaan en de cijfers zelf gepubliceerd en doorgegeven aan het Statistiek Buro. Om te bevestigen wat werd vermoed, heeft het ministerie recent een situatieanalyse uitgevoerd om vooral de leerkrachten in stad, district en binnenland aan het woord te laten.

Afgestudeerden van de Anton de Kom Universiteit hebben dit onderzoek uitgevoerd onder leiding van hun ex docenten.

Uit dit onderzoek en andere observaties is het volgende gebleken:

1. Op scholen waar er slecht wordt gepresteerd, speelt matige kennis of geen kennis van de Nederlandse taal een grote rol terwijl de kinderen talentvol zijn. Rekenresultaten zijn om meerdere redenen niet goed te noemen. Bij rekenen wordt slecht gepresteerd omdat een groepje het Nederlands niet voldoende beheerst en omdat rekenen te procedureel en abstract van aard wordt aangeboden. Niet alle leerkrachten voldoen helaas aan de eisen om rekenen en taal te kunnen onderwijzen.

2. De sociaaleconomische en maatschappelijke problemen die leerkrachten en leerlingen treffen, zijn groot en beïnvloeden de schoolresultaten negatief.

3. Het onderwijsveld dat beheert moet worden vertoond enorm grote verschillen in stad, district en binnenland. De verschillen zijn op elk gebied groot. Op geografisch, sociaaleconomisch, cultureel en maatschappelijk gebied. Er worden 26 Surinaamse talen gesproken.

Deze gegevens dienen serieus in acht genomen te worden. Een belangrijke conclusie is dat in sommige gebieden Nederlands als vreemde taal aangeboden moet worden en in sommige gebieden als Tweede Taal. Hiermee is al ervaring opgedaan door verschillende deskundigen in Suriname.

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zal, zeker na het bezoek van de Belgische minister van Onderwijs aan ons land, met Brussel de ervaringen uitwisselen. Suriname is multicultureel sterk. Brussel heeft hetzelfde probleem met talentvolle kinderen die geen Nederlands spreken. Die wederzijdse ervaring is een verrijking voor Brussel en Suriname.

Daarnaast heeft het ministerie via het BEIP project, dat gefinancierd wordt door de IDB, een veel groter plan waarbij alle vakken beter en praktisch worden aangeboden. Dit plan is voornamelijk gebaseerd op de inbreng van de leerkrachten in stad, district en binnenland. Maar de bijdrage die ouders in de pilot fase op de vakantiescholen in stad en district hebben geleverd zal ook serieus worden meegenomen.

De pijnpunten met betrekking tot rekenen en taal worden meegenomen in het verbeteringstraject.
De 5e en de 6e klas (leerjaar 7 en 8) krijgen boeken die door Surinaamse deskundigen ontworpen zullen worden.

Dit alles wordt uitgevoerd in het BEIP-project dat USD 20 miljoen bedraagt. Van die USD 20 miljoen is een bedrag van ruim USD 4 miljoen uitgetrokken voor het ontwerpen van de Surinaamse boeken voor alle vakken.

De IDB hanteert strenge selectie voorwaarden alvorens de geselecteerde aanbieder kan starten met haar project. Eerder is door de IDB een aanbesteding gehouden, waarbij instituten (leveranciers) konden reflecteren. De best geselecteerde aanbieder is geworden Vrije Universiteit van Brussel, met name de Studierichting mede belast met het opleiden van leerkrachten.

De rest van de USD 20 miljoen gaat naar scholenbouw en reparaties. Er zijn dus, in samenwerking met België, 2 projecten. Eén met collega minister Guy van Hengel en één met de Vrije Universiteit van Brussel (VUB).

Het MinOWC – BEIP curriculum onwikkelingsproject start in April met 2 grote congressen. Eén bestemd voor alle rekendeskundigen in Suriname en een voor alle Nederlandse Taal deskundigen in Suriname.

Voor alle andere vakken op de lagere school zullen steeds workshops gehouden worden om het curriculum te verbeteren en/of aan te passen. Eveneens zullen er trainingen verzorgd worden voor de leerkrachten, de inspectie en schoolbegeleiders.

Een speciale communicatie- en begeleidingsdienst zullen zorgen voor een goed verloop van dit project.(GFC)

Overige berichten