Minister Silvano Tjong-Ahin participeert in Ministeriële Climate Roundtables

GFC NIEUWSREDACTIE- Op 21 april heeft online de Ministeriële Climate Roundtables plaatsgevonden, waarin 42 Ministers van Milieu van landen over de hele wereld in hebben geparticipeerd.

Deze Roundtables worden voorgezeten door John Kerry, Speciaal Klimaat Afgezant van President Joe Biden van de Verenigde Staten en hebben als doel van de participerende landen te vernemen wat hun uitdagingen en inspanningen zijn om de klimaatambitie te versterken.

Kerry gaf bij de opening van deze Roundtable aan dat wetenschappers reeds jaren waarschuwen voor de negatieve gevolgen van klimaatverandering “maar we lopen echter achter op onze agenda”.

Verder verzekerde hij dat de bijdragen van de deelnemende landen aan deze Roundtable heel series genomen zullen worden en dat de VS deze zal meenemen in haar beleid. Dit, in aansluiting op de door President Biden te houden Leaders’ Summit on Climate.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Eerste niet-residerend ambassadeur van Angola voor Suriname

Minister Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke Ordening & Milieu (ROM) heeft namens Suriname het woord gevoerd tijdens deze vergadering.

In zijn interventie is de minister niet alleen ingegaan op de uitdagingen waarvoor ons land staat maar ook heeft hij de kansen van Suriname aangehaald ten aanzien van de uitvoering van het Parijs Akkoord.

Conform dit Akkoord is het doel specifiek gesteld op het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen op 2 ̊C tot een minimum van 1.5 ̊C.

Ook haalde Minister Tjong-Ahin dat Suriname, als onderdeel van het Guyana-schild, een zeer rijke biodiversiteit heeft en op deze manier fungeert als een koolstofput voor de wereld.

Ook op dit forum benadrukte de minister dat Suriname er naar streeft om haar status van het land met meer dan 90% bosbedekking te behouden gelet op het feit dat wij één van de tien meest bedreigde landen zijn voor wat betreft zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering.

“Suriname zet zich volledig in voor de uitvoering van het Parijs Akkoord”, aldus Tjong-Ahin.

In haar tweede Nationally Determined Contribution (NDC) in 2019, had Suriname al met grote bezorgdheid geconstateerd dat de doelstellingen van het Akkoord van Parijs alleen kunnen worden bereikt door het ambitieniveau aanzienlijk te verhogen, aangevuld met effectieve internationale steun.

In dat kader heeft Suriname een aanzienlijk verbeterde tweede NDC gepresenteerd voor de periode 2020-2030. Deze NDC streeft ernaar een kosteneffectief traject te bewandelen naar duurzame economische ontwikkeling.

De minister gaf tevens aan dat Suriname, evenals veel andere ontwikkelingslanden, ook met economische uitdagingen te maken heeft: een schuldenlast van meer dan 140% van het BBP, welke is verergerd door de COVID-19-pandemie, en leidt tot een hogere werkloosheid; een daling van het BBP van meer dan 15%, een stijgende inflatie en een groter wordende informele economie.

In dat kader deed de minister een oproep voor onmiddellijke internationale steun, aangezien het kostbaar Surinaams regenwoud wordt uitgedaagd door moeilijk te handhaven informele goudmijnactiviteiten, met als gevolg landdegradatie, ontbossing en kwikverontreiniging.

De traditionele instrumenten voor klimaatfinanciering lijken hierbij niet erg effectief in onze pogingen om onze milieustatus te behouden.

Minister Tjong-Ahin informeerde de vergadering over het feit dat Suriname midden in de ontwikkeling van een veelbelovende oliesector zit die, als alles goed gaat, ons land binnen tien jaar zal brengen naar de groep landen met een aanzienlijke olieproductie.

Hoewel Suriname de verwachte rijkdom verwelkomt, zullen we onze reputatie van een koolstofnegatief land niet opgeven.

Tot slot gaf de Minister aan dat Suriname erop vertrouwt dat zowel de Verenigde Staten als de rest van de ontwikkelde landen, Suriname zullen steunen bij het handhaven van het evenwicht tussen ontwikkeling van de oliesector en behoud van onze status als carbon negatief land.

Overige berichten