fbpx

Minister Moestadja op Tiende Bali Democracy Forum in Indonesië

De Surinaamse regering in de persoon van minister Soewarto Moestadja heeft deelgenomen aan het Tiende Bali Democracy Forum in Indonesië met als thema “Does Democracy Deliver”.

Op dit jaarlijkse internationaal forum dat de afgelopen week werd gehouden, worden onderwerpen besproken die betrekking hebben op het bevorderen van internationale samenwerking op het gebied van vrede en democratie.

Op dit forum delen de aanwezige landen onderling hun ervaring over de wijze van succesvolle aanpak bij het versterken van vrede, stabiliteit en welvaart in zowel hun land als in hun regio.

Er was veel te leren uit de ervaringen van anderen over binnenlandse politiek en de betrokkenheid van het volk om een vredelievende welzijnssamenleving na te streven. Het komt erop neer dat politieke besluiten worden genomen op basis van overeenstemming van gevoelens of opvattingen.

Hierdoor zullen groepen niet de behoefte hebben om middels geweld of dreiging van geweld op te komen voor hun opvatting. Geprojecteerd naar het internationale toneel, zouden democratieën volgens dezelfde principes ook geen oorlog voeren met elkaar.

Over de relatie tussen democratie en vrede heeft Moestadja bij deze gelegenheid, de Surinaamse plurale samenleving als voorbeeld gesteld. Volgens hem is de kracht van de Surinaamse democratie en vrede gelegen in het feit dat de verschillende bevolkingsgroepen elkaar accepteren zoals ze zijn. Ze leven harmonisch met elkaar, ondanks verschillen in cultuur, levensstijl, religie en politieke opvatting. Surinamers vinden het volgens hem vanzelfsprekend dat de verscheidene etnische groepen van elkaar verschillen en zich toch als een natie voelen.

De eenheid zit volgens hem in de erkenning en acceptatie van de verscheidenheid. Dit is volgens hem de verklaring waarom verschillen en contrasten in onze samenleving niet hebben uitgemond en ook niet zullen uitmonden in structureel geweld, conflicten en onlusten.

BEKIJK OOK
VVD wil implementatie van direct doeltreffende wisselkoersstabilisatiemaatregelen

Moestadja zegt dat de onderlinge erkenning en acceptatie niet vanzelfsprekend was, want het land heeft na zijn staatkundige onafhankelijkheid in 1975 voor uitdagingen gestaan die een dreiging vormden voor de onderlinge harmonie.

Door de bereidwilligheid om met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren, hebben de verschillende groepen in het land gezamenlijk ervoor gezorgd dat het land nu een stabiele democratie heeft die duurzame vrede waarborgt.

Moestadja zegt dat Suriname hiermee een bescheiden bijdrage levert aan de wereldvrede die het Bali Democracy Forum nastreeft.

Het statement van Moestadja is goed aangekomen bij de aanwezigen. The Jakarta Post heeft in een krantenartikel zelfs aandacht besteed hieraan. Suriname werd in het artikel getypeerd als een klein land met verschillende etnische achtergronden.

Het land heeft sedert zijn dekolonisatie zich met vallen en opstaan gesterkt tot een stabiele democratie. Op het forum waren aanwezig 106 delegaties van verschillende landen en internationale organisaties.

Het Democracy forum is een initiatief van Indonesië en wordt jaarlijks gehouden. Het stimuleert het nastreven en naleven van democratische waarden door landen, zoals respect voor mensenrechten en fundamentele vrijheden. Een recente studie heeft uitgewezen dat er een groeiende trend te bespeuren is van landen die democratische politieke systemen invoeren.

Zo zijn intussen 97 van de 167 landen al gedemocratiseerd, terwijl in 1977 dat aantal slechts 35 was. Democratie is niet vanzelfsprekend, want er zijn nog steeds veel landen die bestuurd worden op autocratische basis.(GFC)