fbpx

Maatregelen ter verhoging van inkomsten en efficiëntie nutsvoorzieningen

De Raad van Ministers heeft op 31 augustus 2015 enkele maatregelen getroffen die moeten leiden tot de verhoging van de inkomsten van de nutsvoorzieningen.

De inkomsten van de overheid zijn door de snelle en aanhoudende verslechtering van de internationale olie- en goudprijzen ernstig onder druk komen te staan en heeft met het huidig dieptepunt in de voornoemde prijzen van onze belangrijkste deviezen verdieners een absoluut dieptepunt bereikt. Vanaf 2012 heeft ons land meer dan 75 procent van de inkomsten uit olie en mijnbouw verloren en we verwachten geen noemenswaardige stijging van deze inkomsten in de komende 2 jaar.

Ondanks dit gegeven, behoren de garantie van de sociale zekerheden, kwalitatief onderwijs en gezondheidszorg tot de hoogste prioriteit van de regering Bouterse-Adhin.

In ons streven naar macro-economische stabiliteit en de financiële levensvatbaarheid van de Surinaamse economie te herstellen, zijn wij genoodzaakt meer te leunen op binnenlandse bronnen van inkomsten om zodoende de internationale schokken van de grondstoffensector te minimaliseren.

Na lange beraadslagingen binnen de regering en overleg met de sociale partners, heeft de regering besloten om enkele noodzakelijke maatregelen te treffen. Enerzijds zullen er maatregelen zijn die gericht zijn op het verhogen van de overheidsinkomsten, terwijl er anderzijds maatregelen getroffen zullen worden om de overheidssubsidies af te bouwen.

De volgende maatregelen zullen worden genomen:

1. Per 1 september 2015 zal er een “Solidariteitsheffing” van 40 cent (veertig cent) extra worden geheven op de prijs per liter benzine en diesel.
2. Aanpassen van de elektriciteitstarieven per 15 september 2015, zie bijlage 1.
3. Aanpassen van het watertarief per 15 september 2015, zie bijlage 2.

Met het aanpassen van de elektriciteit en watertarieven wil de regering ervoor zorgen dat de prijzen die we in Suriname betalen voor deze diensten gelijk zijn aan de kosten ervan.

Tot nu toe heeft de regering uitgebreide subsidies voor elektriciteit en waterverbruik in stand gehouden. Het is in algemeen belang van ons land om subsidies te verstrekken aan de minder draagkrachtigen en daardoor te zorgen voor sociale rechtvaardigheid en bescherming en ervoor te zorgen dat ons land de grote middenklasse die zo uniek is op dit continent behoudt. Echter zijn de huidige subsidies op elektriciteit en water geen sociale subsidies, omdat die vrijwel geheel ten goede komen aan de grootverbruikers. De meest behoeftige huishoudens verdienen onze steun, maar slechts 0,4 procent van de elektriciteit subsidies bereiken tot vandaag de dag deze huishoudens. Daarentegen komt 62 procent van de subsidies ten goede aan de 10 procent van de grootverbruikers in het land. Zelfs als we deze praktijk als “onredelijk” zouden betitelen, zou het een zachte uitdrukking zijn.

Erger nog: slechts een klein deel van deze subsidies werd goedgekeurd door de Nationale Assemblee en verder tot voor kort niet gekwantificeerd. De staat verloor inkomsten omdat het dividend en nu zelfs belastingafdrachten door Staatolie werden verrekend met de levering van olie aan EBS. Kortom, deze subsidies zijn niet niet-transparant en houdbaar. De regering is unaniem van mening dat dit zo snel mogelijk beëindigd moet worden.

De opbouw van de tarieven is ook achterhaald. Daarom is het noodzakelijk om de tarieven aan te passen aan de veranderende kosten van dienstverlening aan de gemeenschap. In de aanpassing van de tarieven worden ook de investeringsplannen meegenomen. De regering zal van de nutsbedrijven eisen dat ze bewijzen dat er vooruitgang is op het gebied van efficiëntie. De regering zal verder toezien op hun activiteiten om transparantie en verantwoording van hun activiteiten af te dwingen. De bedrijven zullen onder streng toezicht (curatele) van de regering gesteld worden om te garanderen dat de opbrengsten doelmatig worden besteed, verspilling voorkomen wordt en dat ze aan hun investering- en schuldverplichtingen voldoen.

De regering beseft dat de impact op de persoonlijke financiën merkbaar zal zijn. Het moet echter gezegd worden dat het een noodzakelijke eliminatie van de subsidie is. De bedrijven leden verliezen die door de overheidsbegroting gedragen werden. De prijzen waren ver beneden kostendekking en ver beneden de regionale en internationale marktprijzen. De regering geeft de garantie dat de sociaal zwakkeren ten alle tijden beschermd zullen worden.

Verder is verwachtbaar dat de verandering in de tariefstructuur een hele nieuwe industrie in Suriname zal creëren die gewijd is aan efficiency en besparingen van elektriciteit en de productie van hernieuwbare energie, in het bijzonder zonne-energie, zal stimuleren. Dit is een belangrijke ontwikkeling waardoor economische efficiëntie, groei en werkgelegenheid in Suriname zullen toenemen. De regering zal geen accijnzen en invoerrechten heffen op alle componenten die nodig zijn voor het gebruik van hernieuwbare energie.

We begrijpen dat de maatregelen die de regering treft zullen zorgen en van invloed zullen zijn op de prijzen en de koopkracht. Met in acht neming van het advies van de sociale partners heeft de regering het besluit genomen deze maatregelen te nemen die nodig zijn voor het welzijn van ons land.

Door de maatregelen zullen de begrotingstekorten teruggedrongen worden en de efficiëntie en gezondheid van de overheidsfinanciën herstellen. Met prudent en transparant beleid wil de regering de sociale verworvenheden, waaronder betaalbaar onderwijs en gezondheidszorg voor de gemeenschap, veilig stellen.

image001

image002

image003

image004

Overige berichten