fbpx

Lailatul Qadr لیلۃ القد ر, de waardevolle nacht

Over de gehele wereld zoeken duizenden moslims ieder jaar in de maand Ramadan naar de Lailatul Qadr. Wat is deze Lailatul Qadr eigenlijk en waarom zoeken de moslims zo naarstig naar deze waardevolle nacht?

In de Heilige Qor’aan wordt in hoofdstuk 97 antwoord op deze vragen gegeven als volgt:
“In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Waarlijk, Wij hebben U de Quraan neder gezonden, in de waardevolle nacht. Wat weet gij ( er van) wat de waardevolle nacht is? De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden. Daarin dalen engelen en de Geest (engel Gabriël) door Gods gebod neder (zeggende): “In alles vrede”, tot het reizen van dageraad”.

Alle moslims geloven en zijn er heilig van overtuigd dat de Heilige Profeet Mohammad (vrede zij met hem) op wie de Heilige Qor’aan gedurende 23 jaren lang bij delen is geopenbaard, dat Heilig Boek het best begreep. Dit omdat hij speciaal door de Almachtige Heere werd uitverkoren tot Profeet en Boodschapper. Naar aanleiding van de voormelde verzen van de Heilige Qor’aan bevool hij zijn volgelingen om de Lailatul Qadr te zoeken in de laatste 10 oneven nachten van de maand Ramadan. Deze aanbeveling gaf hij omdat er voor de Lailatul Qadr geen vaste datum is vastgesteld. Bepaalde moslims beweren en stellen ieder jaar een vaste datum als te zijn de dag waarop de waardevolle nacht zal manifesteren. Echter strookt deze bewering niet met de leerstellingen binnen de Islam.

Ook in een overlevering van Hazrat Ibne Umar (r) vertelt hij dat de Lailatul Qadr aan enkele metgezellen van de Heilige profeet (vrede zijn met hem) werd getoond in een droom welke in de laatste 7 nachten van de maand Ramadan was. Toen dit gerapporteerd werd aan de Heilige Profeet Mohammad (vrede zij met hem), zei hij : “Ik zie dat jullie overeenkomstige dromen hebben gehad. Zo, degene die de Lailatul Qadr wilt zoeken, zoek die in de 7 laatste nachten van de Ramadan. Verder verhaalt Hazrat Ibne Abbas (r) dat de Heilige Profeet zei: “Zoek de Lailatul Qadr in de laatste helft van de Ramadan (dus op de 9de, 7de of 5de nacht).

Ook een ander metgezel, Hazrat Abu Saeed Gudri (r) vertelt dat de Heilige Profeet (vrede zijn met hem) zei: “Mij is in een droom de Shabbe Qadr (Lailatul Qadr) getoond, echter is het mij ontgaan wanneer het exact was. Zoeken jullie daarom het in de laatste 10 nachten van de Ramadan. Ik zag dat ik op die avond in modder ter aarde neerwierp (in gebedshouding).” Op die zelfde avond, hetgeen de 21ste avond was, regende het en waar de Heilige Profeet (vrede zijn met hem) gebruikelijk zijn gebed verrichte, daar lekte het dak van de moskee waardoor het van aarde gemaakte vloer nat werd. En toen de Heilige Profeet (vrede zijn met hem) van het fadjr gebed (ochtendgebed) terugkeerde, zag Hazrat Abu Saeed Gudri (r) dat er moddersporen aan zijn voorhoofd waren.

Welk advies heeft de Heilige Profeet Mohammad (vrede zij met hem) gegeven aan degene aan wie de Lailatul Qadr wordt getoond? Hazrat Ayesha (ra), de echtgenote van de Heilige Profeet Mohammad (vrede zij met hem), geeft antwoord: “Ik vroeg de Heilige Profeet (vrede zijn met hem): “O boodschapper van Allah, als ik te weten kom dat deze nacht de nacht van Lailatul Qadr is, wat moet ik dan aan God smeken?” De Heilige Profeet (vrede zijn met hem) zei: Bid als volg: “Allahumma inaka afoewwan to hibbul afwa fa’fo anni”, hetgeen betekent: “O Allah, u bent Vergevensgezind en U houdt van vergeving, zo vergeef mij mijn zonden.”

Aan alle moslims die vurig de wens koesteren om de waardevolle nacht mee te maken wordt aanbevolen om de leerstelling van de Qor’aan en van de Heilige Profeet Mohammad (vrede zij met hem) in acht te nemen. Bij ontmoeting van die bijzondere nacht moeten wij het tot onze plicht beschouwen om niet alleen voor ons tot God te smeken, doch voor ons land en zo ook voor de totale wereldgemeenschap, zodat het goed moge gaan met allen. Moge Gods Zegeningen, Genade en Barmhartigheid aan een ieder worden geschonken, ongeacht tot welk territoir en tot welk ras, geslacht of nationaliteit hij/zij ook behoort. Ameen!

De Surinaamse Ahmadiyya Muslim Gemeenschap

Overige berichten