Klanten geconfronteerd met hoge stroomrekening

De Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft in de afgelopen maanden haar meteropname korps aangesterkt met als doel het aantal meterstanden dat vanwege verschillende redenen langdurig niet kon worden opgenomen, terug te brengen.

Bij aanvang van deze actie was het aantal ruim 45.000. Dit is in de afgelopen maanden terug gebracht naar ongeveer 15.000 aansluitingen.

Als gevolg van de opname bij deze klanten, van wie de meterstand voor langere tijd (variërend van 3 tot 9 maanden) niet was opgenomen, kan het zijn dat een aantal van hen door een geaccumuleerd hoger verbruik, in de hoogste schalen van het tarievenstelsel terecht komen, en dus een eenmalige relatief hogere rekening.

Om een zuivere stroomrekening op te maken probeert de EBS zoveel als mogelijk de meterstand hooguit om de ene maand op te nemen, wat om verschillende redenen niet altijd lukt. Een van de grootste problemen waartegen meteropnemers aanlopen zijn gesloten poorten.

Zolang het bedrijf niet over de juiste meterstand kan beschikken wordt voor de opmaak van de stroomrekening de laatst opgenomen meterstand gehanteerd als referentie. Dit laatst opgenomen verbruik kan afwijken van het werkelijk verbruik.

Wanneer de EBS uiteindelijk over de juiste meterstand beschikt is de kans zeer groot dat het gewijzigd verbruikspatroon van de klant en de accumulatie over een lange periode, ertoe leiden dat deze klanten in de hoogste schaal van het staffelstelsel terecht komen.

De EBS is doende dit soort gevallen te filteren alvorens de rekening wordt gepresenteerd aan de klant. Door de dienst wordt getracht e.e.a. handmatig op te vangen maar vanwege de veelheid is de kans redelijk aanwezig dat enkelen worden gemist.

Het is daarom van belang dat klanten die met een hogere rekening zijn geconfronteerd contact opnemen met de klantenservice van de EBS voor controle c.q. correctie van de factuur alvorens deze te betalen.

De EBS blijft werken aan de verbetering van haar dienstverlening en doet een beroep op klanten om haar meteropnemers toegang te verschaffen tot de verbruiksmeter of om maandelijks zelf de meterstand op te geven middels een SMS, via de website, via de EBS app of via 175.