Klachtencommissie Ruimtelijke Ordening zal toezien op handhaving bestaande geldende milieuregels

GFC NIEUWSREDACTIE- Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu in Suriname installeert vandaag de Interdeparmentale commissie Klachten Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Met de instelling van deze commissie is het bedoeling dat, in afwachting van de volledige operationalisering van de milieuraamwet, een aanzet wordt gegeven met een voorlopige handhavingsmechanisme.

Middels dit samenwerkingsplatform wil het Ministerie er naar toe te werken dat er op structurele en duurzame wijze toezicht en controle plaatsvindt op de naleving van regels opgenomen in de diverse sector milieuwetten om zoveel mogelijk te geraken tot het voorkomen en/of beperken van milieuovertredingen (en milieudreigingen) alsook overtredingen die een impact hebben op de openbare ruimte (ruimtelijke inrichting).

Vanwege het feit dat het milieu op diverse beleidsdomeinen ligt, zijn er diverse instanties die belast zijn met de handhaving van milieu gerelateerde activiteiten.

Daarnaast zijn er ook de vergunningverlenende instanties die diverse typen vergunningen verstrekken waarin ook voorwaarden zijn opgenomen die zich richten op bescherming van het milieu bij het verrichten van economische activiteiten, alsook voorwaarden die te maken hebben met de gebruiksbestemming.

Dit zorgt voor enorme complexiteit bij de uitvoering van taken van de betrokken actoren waardoor er veel onduidelijkheden ontstaan in de beleidsuitvoering, die uiteindelijk resulteren in ongewenste effecten op de gemeenschap zoals wanorde en milieuoverlast in de leef-en woonomgeving.

Met de Klachtencommissie wil het ministerie van ROM er naar toe werken dat het volgende wordt bereikt:

– coördinatie en afstemming van beleid

– gecoördineerd optreden van handhavingsinstituten zodat afstemming kan worden gepleegd en afspraken worden gemaakt voor periodieke controle en toezichtswerkzaamhede

– effectiviteit en efficiency : de coördinatie van taakoverlappingen en tekortkomingen kunnen worden aangepakt. Dit zal leiden tot schaal- en financiële voordelen

– verbetering van de handhaving waardoor een gedegen uitvoering van beleidsgebieden van de betrokken actoren kan plaatsvinden

– binnen de bestaande sector milieu wetgeving er handhaving plaatsvindt om milieuovertredingen en daaraan gerelateerde ruimtelijke ordening aspecten te voorkomen en/of te beperken en dus aan te pakken.

De Klachtencommissie Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft tot taak te bevorderen dat een effectieve en optimale handhaving van bestaande geldende milieuregels plaatsvindt.

Daarnaast zal de commissie als centraal punt dienen om de klachten van de gemeenschap te beschouwen en relevante informatie te doen voorbereiden over de bewustwording van de burger aangaande milieubewust gedrag en milieuverontreiniging

De commissie wordt ingesteld voor 1 jaar en bestaat uit vertegenwoordigers van de Ministeries van Ruimtelijke Ordening en Milieu; Volksgezondheid; Justitie en Politie; Regionale ontwikkeling en Sport; Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken; Economische Zaken, Technologische innovatie en Ondernemerschap; en het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling (NIMOS).

Overige berichten