fbpx

Jeugdvertegenwoordigers bezorgd over opdoeken Sport- en Jeugdzaken

GFC NIEUWS- Het aanhoren van het willen opdoeken en/of opsplitsen van dit ministerie en onderbrengen bij andere bestaande ministeries heeft ons wezenloos doen schrikken als SDG Jeugdambassadeurs en korps,” staat in een verklaring
Zij wijzen erop dat om het werk met betrekking tot ontwikkeling van de jeugd in lijn te brengen met nationale en internationale streven, het ministerie van Sport- en Jeugdzaken de Sustainable Development Goals Jeugd Ambassadeurs faciliteert.
Hierbij laten zij zoveel mogelijk jongeren hun mening geven over en het betrekken van hen, om een bijdrage te leveren aan het bereiken van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen. De jongeren kunnen dan vrij participeren en hun mening uiten, wat benadrukt wordt door het Kinderrechtenverdrag.
Door dit ministerie in het leven te roepen worden jongeren een podium geboden, zowel op nationaal als internationaal niveau, zich te profileren en de mening van de jonge burgers in Suriname te verkondigen op een hoger niveau.
Op 20 november 1989 heeft Suriname het VN-verdrag voor de rechten van het kind (IVRK) geratificeerd en moet voldoen aan de verplichtingen die dit verdrag met zich meebrengt.
Om invulling te geven aan het kinderrechten verdrag, in het bijzonder artikel 12 van dit verdrag welke gaat over de mogelijkheid voor kinderen en jongeren om inspraak en invloed te hebben, is het ministerie van Sport- en Jeugdzaken uitermate belangrijk om zoals eerder gesteld de jonge Surinamers een podium te bieden dit ten volle te kunnen doen.
Dit ministerie werd in 2010 in het leven geroepen door de regering Bouterse-Ameerali met als doel de jongeren de gelegenheid te geven mee te praten, mee te denken en mee te doen in het nemen van besluiten deze bijzondere groep rakende.
De belangrijkste doelstelling van het jeugdbeleid is de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de jonge mens en het gevoel van dienstbaarheid aan de gemeenschap. Het Nationaal Jeugd Instituut (NJI) in haar geheel helpt aan de vorming van de jeugd om zich te kunnen profileren in onze maatschappij. Er zijn tal van voorbeelden van jongeren die verbonden zijn geweest aan het NJI en heden ten dagen een hele belangrijke rol/positie hebben/vervullen in de samenleving.
De SDG Jeugdambassadeurs en korps, resulterende onder het ministerie van Sport- en Jeugdzaken, maken zich voornamelijk sterk voor het behalen van de 17 gestelde ontwikkelingsdoelen, waarop de focus in eerste instantie gericht is op het bewustwordingsproces onder, voornamelijk, de jongeren in ons geliefd land.
Verder zijn zij betrokken bij de verschillende successen die het ministerie van Sport- en Jeugdzaken heeft kunnen neerzetten in de periode van haar bestaan (2010-2020):
• Het instellen van het inter departementale ministeriële commissie, gelet op het feit dat het jeugdbeleid verspreid ligt bij 6 ministeries, hetgeen moet leiden tot een eenduidig jeugdbeleid
• Het tienermoedersprogramma
• De vele vakantieactiviteiten die elkaar weer hun nut hebben bewezen
• Het verzelfstandigen van het Nationaal Jeugd Instituut (NJI) per Staatsbeluit waarbij alle processen omschreven zijn en jongeren daadwerkelijk de mogelijkheden biedt te partciperen op beleidsniveau en adviezen uit te brengen t.a.v. vraagstukken de jongeren rakende
• Heel belangrijk is het feit dat Suriname door de Caricom is uitgeroepen tot The Best Model of Practice als het gaat om de verkiezingen van de jeugdvertegenwoordigers en de gelegenheid hen geboden te participeren op de verschillende niveau’s
• Als jeugdige in de gelegenheid te zijn ons land Suriname te vertegenwoordigen op vele grote internationale podia, denkende aan de vele vergaderingen van de VN, de Heads vergaderingen en regionale bijeenkomsten waarbij de jongeren van Suriname in de gelegenheid gesteld worden standpunten in te nemen namens de jongeren van Suriname
Een ander beleidsgebied van het ministerie is Sportzaken. In de afgelopen jaren zijn wij allemaal getuige van de steeds beter wordende prestaties van onze jonge sporters nationaal en internationaal. Er is veel werk verzet voor het zo aangenaam mogelijk maken voor onze sporters bij het beoefenen van hun tak van sport.
We zijn nog niet waar we moeten zijn, er is nog veel werk aan de winkel, maar we zijn op de goede weg. Het creëren van de sportaccommodatiemogelijkheden voor jongeren in stad, district en binnenland is hier een voorbeeld van. Het inzetten van deskundigheid, van worldcoaches door het ministerie van Sport- en Jeugdzaken door de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB), is eveneens een inspanning van dit ministerie.
Al met al heeft het ministerie van Sport- en Jeugdzaken haar bestaansrecht getoond in de afgelopen periode (2010-2020). Het ministerie is een weg ingeslagen om de ontwikkeling van het jeugd- en sportbeleid te professionaliseren en er mag gezegd worden dat deze 2 beleidsgebieden nog nooit zoveel aandacht gehad hebben als in deze periode.
Vele gewezen jeugdvertegenwoordigers zijn bij de afgelopen verkiezingen geplaatst op de DNA-lijsten van de verschillende politieke partijen. Het belang voor het behouden van dit ministerie is ook bij hen bekend. Gelet op de vorming die zij hebben meegekregen in de periode toen zij verbonden waren aan dit ministerie.
Als SDG Jeugdambassadeurs willen wij ons richten naar de nieuw te vormen regering en hen vragen zich nogmaals te buigen hierover. Eerder in dit bericht hebben wij getracht enkele verworvenheden op te sommen, er zijn nog veel meer die wij nu niet allemaal kunnen listen.
Wij zien graag dat het ministerie blijft voortbestaan. De ingeslagen weg is er een van ontwikkeling en progressie voor jongeren van Suriname. Wij kijken ernaar uit dat deze weg wordt voortgezet en indien nodig met nieuwe ideeën en nieuwe inzichten, zolang het de jeugd ten goede komt. En spreken de hoop uit dat daadwerkelijk bewezen wordt dat het belang van jongeren en hun ontwikkeling gedragen wordt door u als toekomstige beleidsmakers, schrijven de Jeugdambassadeurs.

BEKIJK OOK
Kinderombudsinstituut zoekt draagvlak voor wet Kinderombudspersoon Suriname