fbpx

Jaarrede president hoopgevend, als….

GFC NIEUWS- Als er inderdaad naar letter en geest invulling wordt gegeven aan alles wat Z.E. president Chan Santokhi in zijn jaarrede heeft gezegd, ziet de toekomst van Suriname er echt rooskleurig uit.
• Dat er wordt gewerkt aan de herschikking van de opgezadelde jaarlijkse aflossingsverplichtingen, als gevolg van diefstallen en verkwiste leningen, zal niemand verbazen. Echter moeten de belofte en de plicht om deze gelden op te sporen niet worden verzaakt. Om de overheidsuitgaven verder te verminderen zijn sanering van het personeelsbestand en het terughalen van de onrechtmatig verkregen staatseigendommen eveneens noodzakelijk.
Hopelijk gaat de regering hiermee door totdat het overheidsapparaat productief is, waarbij de afschaffing van emolumenten en dubbele salarissen ook in dit proces aan de orde moeten komen. Bovendien dient nagegaan te worden of en hoe wettelijk kan worden voorkomen dat zulke corrupte en overtollige dienstbetrekkingen ongezien en ongestraft hebben kunnen plaatsvinden vanaf het begin.
• Om de verdiencapaciteit te vergroten en zodoende de overheidsinkomsten en – uitgaven en de betalingsbalans ten minste in evenwicht te kunnen brengen, zullen investeringen worden aangetrokken en worden gestimuleerd, ook door de nodige infrastructurele aanpassingen aan te brengen.
De beslissing om kleine en middelgrote ondernemingen (KMO) nieuw leven in te blazen en natuurlijke hulpbronnen milieuvriendelijk te doen exploiteren, moet duurzame werkgelegenheid scheppen, zelfvoorzienend werken en deviezen besparen en genereren. Voorgesteld wordt om de RR-leden landelijk in te zetten voor het inventariseren van de ondernemingsnoden en ondernemers’ initiatieven in hun desbetreffende buurten, die dan onder professionele begeleiding in goede banen geleid kunnen worden en ten uitvoer kunnen worden gebracht.
• In dit kader zal de hervorming van ons onderwijssysteem nuttig blijken, in het bijzonder om beroepsonderwijs te bevorderen, waarbij extra aandacht zal worden besteed aan de risicojongeren. Hierdoor kan dan ook adequaat worden ingespeeld op de toekomstige vraag op de arbeidsmarkt. De uitgesproken herziening van doorstroommogelijkheden moet in een vroeg stadium de talenten van een ieder kunnen identificeren en helpen ontwikkelen. Ieder mens heeft een gave en alleen door deze gaven te benutten is duurzame ontwikkeling gegarandeerd.
• De keuze om eindelijk de aanpak van de grond – en huisvestingsproblematiek uit de partijpolitieke sfeer te halen, zal zeker bijdragen aan de bestaanszekerheid van ons volk. Hopelijk wordt deze werkwijze ook wettelijk geregeld voor de toekomst.
• Corruptiebestrijding en versterken van instituten horen wij al jarenlang. Vandaar dat de instelling van een anti-corruptie unit een welkome aanvulling zal zijn. En hopelijk zullen in het genoemde traject van de verzelfstandiging van de rechterlijke macht en het openbaar ministerie ook de rekenkamer, de Centrale Bank van Suriname en het Bureau voor de Staatsschuld aan de beurt komen.
In dit verband zal het benoemingsbeleid deels moeten worden herzien, opdat elke vorm van mogelijke politieke beïnvloeding van controle- en toezichthoudende organen wordt voorkomen. Met andere woorden, geen familierelaties, vriendjespolitiek en het bekleden van tegenstrijdige functies door dezelfde personen, want hierdoor structureer je corruptie binnen het politiek-bestuurlijke systeem.
Een structurele bron van corruptie is ook het bekleden van dubbele functies door DNA-leden, waarvan het lidmaatschap eigenlijk een voltijdse baan behoort te zijn. Behoorlijk en goed bestuur worden anders bemoeilijkt: you cannot breed a sound system while it is still bleeding cash! Of met de woorden van het staatshoofd zelf: een ketting is niet sterker dan de zwakste schakel! Wanneer deze vormen van gestructureerde corruptie, fraude en diefstal ongezien kunnen plaatsvinden, zal de anticorruptie unit geen nut blijken te hebben.
Er zou voorkomen moeten worden dat Suriname ooit in de toekomst wederom onder het toeziend oog van alle controle-instituten zoveel miljarden US Dollars heeft kunnen wegsluizen en verspillen. Dus geen enkele wet of maatregel is teveel. Vanaf 2002 is er een wet die onteigening van wederrechtelijk voordeel gebiedt. Tot op heden zijn er geen resultaten hiervan bekend en hopelijk blijkt deze anticorruptie unit ook geen ‘windowdressing’ te zijn. We kennen allemaal de geschiedenis van Suriname over de vele aanhoudingen, waarvan je nooit meer iets verneemt! Welke nieuwe zaken zijn bijvoorbeeld aanhangig gemaakt of zijn in behandeling bij de pg?
• Waarom worden de zogenaamde subsidies van de EBS afgebouwd, terwijl inefficiëntie en andere onregelmatigheden nog in onderzoek zijn? Dat is het paard achter de wagen spannen. Uit transparantie overwegingen heeft het volk toch recht om te weten waarom en waarvoor de energieprijzen worden aangepast? Het is ook algemeen bekend dat EBS’ers geen stroom betalen; dat er verschillende buitenhuizen op na worden gehouden; dat er op vele plaatsen geknoeid is met zekeringskasten; en dat er vele zwartwerkers via de EBS tegen forse betalingen alles in een record tijd doen, terwijl de EBS dit zelf weigert of steeds afschuift omdat het gratis is.
• In de Covid-situatie is het juist zowel psychologisch als economisch vereist dat de noden van het volk worden verlicht en dat er op alle mogelijke manieren verzwaring wordt voorkomen. De olieprijzen en de koersstijgingen hebben al voor genoeg opschudding gezorgd. De financiële tegemoetkomingen, zoals AOV en AKB, dekken de inflatie niet. De regering doet er dus goed aan om haar strategie en tactiek te her-evalueren. Het momentum om de verkiezingsbeloften na te komen is nu groter dan ooit!
Ook al twijfel je niet aan de goede intenties van politieke leiders, is het niet verstandig om je te laten verblinden en verstommen door deze voorkeuren, vooral wanneer het verkeerd gaat. Dat is slaafs denken, wat Suriname al tientallen jaren gevangen houdt, zoals ook vrijwel alle ontwikkelingslanden. Over het geheel genomen is mijn conclusie onder voorbehoud van de gemaakte kanttekeningen: ‘Go for it Chan!’
Dr. Roy I. Bhikharie, BA, MA, PhD
Filosoof-Psycholoog, Bedrijfskundige en Manager

BEKIJK OOK
OW trekt 2 weken uit voor herstel brug over Parakreek aan de Sir Winston Churchillweg