Interpellatievoorstel oppositie over tariefsverhoging benzine, stroom en water

De gezamenlijke oppositie wil dat de president het parlement zo snel mogelijk informeert over de verhogingen die zijn doorgevoerd.

Hieronder het interpellatievoorstel van de oppositie:

Ondergetekenden, allen leden van De Nationale Assemblee, hebben hierbij de eer krachtens artikel 85 van het Reglement van Orde, het navolgende interpellatievoorstel aan De Nationale Assemblee ter goedkeuring voor te leggen.

Overwegende ,

– dat de regering heeft besloten de brandstofprijs en de stroom- en watertarieven te verhogen;

– dat de samenleving zonder deze verhogingen al ernstig in armoede is geraakt door het beleid van de vorige regering;

– dat door deze voorgenomen cq reeds doorgevoerde drastische verhogingen een groter deel van het volk ver onder de armoedegrens wordt gedompeld mede vanwege de doorwerking hiervan op alle goederen en diensten;

– dat de regering met deze verhogingen de voorstellen gedaan door deskundigen en maatschappelijke groeperingen, naast zich heeft neergelegd;

– dat de ontvangsten en uitgaven uit de verhogingen in strijd zijn met onze Grondwet.

Besluiten:

De regering uit te nodigen, om op zeer korte termijn de Nationale Assemblee , zo omstandig mogelijk te informeren over de gevolgen van de bovengenoemde prijs- en tariefsverhogingen voor het volk en de verder te treffen voorzieningen.

Overige berichten