fbpx
Internationale Antidrugsdag

De internationale Antidrugsdag, Wereld Antidrugsdag of International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking is op 26 juni vastgesteld door de Verenigde Naties (VN), waarbij op deze dag wordt stil gestaan bij de vele negatieve gevolgen van druggebruik en de strijd tegen illegale drugshandel. Vanaf 1988 wordt er op deze dag jaarlijks aandacht besteed aan de problemen met drugs.

Alcohol en drugs raken veel aspecten van het menselijk leven. Drugs hebben niet alleen te maken met genot, plezier, opwinding, inzichten in jezelf, maar ook met ruzie, verbod, straf, ziekte, verslaving en zelfs dood. Het gebruik van alcohol en drugs lijkt de gewoonste zaak van de wereld te worden en veel gebruikers lijken daarbij, als consumenten, voortdurend de voor- en nadelen van wel of geen gebruik tegen elkaar af te wegen. Gebruik van middelen is lang niet altijd een uiting van protest of van afwijkend gedrag.

In veel gevallen is het gebruik van alcohol en drugs gewoon één van de mogelijke opties om de vrije tijd mee te besteden. Ook de maatschappij als geheel heeft geleerd de voor- en nadelen van gebruik van middelen af te wegen, wat heeft geresulteerd in een complex, soms een ambivalent ogend, maatschappelijk systeem van toestaan, tolereren en verbieden van gebruik. De wensen van de gebruikers worden daarmee erkend, de wensen van de legale producenten gelegitimeerd en de financiële voordelen veilig gesteld. Zeer zeker wordt er erkend dat sommige gebruikers het risico lopen om de controle over het gebruik kwijt te raken.

De werking van alcohol en drugs

Drugs en alcohol zijn stoffen die het normale functioneren van ons centrale zenuwstelsel
beïnvloeden. Zij veranderen de manier waarop de zenuwen en hersenen werken, waardoor iemand zich door drugs blij en actief kan voelen of de buitenwereld op een andere manier kan ervaren.

Er is pas sprake van drugs als die invloed door de gebruiker gezocht wordt en geen medisch doel dient. Drugs zijn dus stoffen die het functioneren van het centrale zenuwstelsel veranderen en die gebruikt worden met het doel om het bewustzijn te veranderen zonder dat daarvoor een medische indicatie is.

Er zijn drie soorten drugs als ze worden ingedeeld naar het effect dat ze veroorzaken op het bewustzijn:

1. Verdovende middelen. Deze maken iemand rustig, blij en verminderen angst. Bij kleine hoeveelheden ervaren mensen vaak dat het middel niet verdooft, maar juist een fit gevoel geeft. De oorzaak hiervan is dat gevoelens van vermoeidheid en ‘geremd zijn’ ook verdoofd worden. Bij verdovende middelen gaat het om stoffen als alcohol, opium, morfine, heroïne, slaap- en kalmeringsmiddelen.

2. Stimulerende middelen. Deze maken iemand energiek, alert en opgewekt. Het zelfvertrouwen neemt toe en de gebruiker denkt de hele wereld aan te kunnen. De concentratie is beter en er is het gevoel beter na te kunnen denken. Tot stimulerende middelen behoren stoffen als nicotine, cafeïne, cocaïne, efedra, amfetamine, xtc en khat.

3. Middelen die de zintuiglijke ervaringen veranderen. Bij waarnemingsveranderende
middelen gaat het om stoffen die ervoor zorgen dat iemand de buitenwereld anders waarneemt dan normaal. Inzichten over zichzelf of de omgeving kunnen verdiepen of er zijn religieuze of magische ervaringen. De gebruiker ziet kleuren intenser, vormen veranderen of ziet dingen die er niet zijn. Zintuiglijke ervaringen lopen in elkaar over waardoor iemand iets als een raar geluid hoort, in plaats van het te zien. Tijd gaat langzaam of staat stil. Ruimtes worden groter of kleiner. De stoffen die tot de waarnemingsveranderende middelen behoren zijn lsd, psilocybine bevattende paddestoelen, sommige cactussoorten en allerlei planten uit het tropisch regenwoud.

Gebruikspatronen

De meeste mensen gebruiken drugs en alcohol recreatief of uit gewoonte. Een kleine groep gebruikt excessief of is verslaafd. Er zijn vijf soorten gebruikers te onderscheiden:

1. De experimentele gebruiker is in de eerste plaats nieuwsgierig naar het effect. Hij wil de effecten van drugs ervaren. Het gebruik blijft beperkt tot maximaal enkele keren en in het gebruik zit geen vast patroon. Het voornaamste gevaar in deze fase is het (onbedoeld) gebruik van te grote hoeveelheden (overdosering) van een middel waardoor intoxicatie (acute vergiftiging) kan optreden. Verder kunnen problemen in de experimenteerfase ontstaan door onbekende of verontreinigde drugs.

2. De recreatieve gebruiker is niet langer nieuwsgierig. Hij kent het effect immers al. De recreatieve gebruiker wil het effect doelbewust ervaren. Hij is uit op het effect. Hij wil van stemming veranderen. In het gebruik zit nog geen regelmatig patroon. Het vindt onregelmatig plaats en heeft geen negatieve gevolgen voor het leven van de gebruiker.

3. De gewoontegebruiker gebruikt volgens een bepaald patroon. Elke dag, elke weekend of iedere keer als hij uitgaat wordt er gebruikt. De gebruiker heeft controle. Een begin van verlangen naar de drug of alcohol kan ontstaan als op het geplande tijdstip niet gebruikt kan worden, maar dit verlangen is nog makkelijk te overwinnen. Het gebruik heeft geen gevolgen voor het leven van de gebruiker.

4. De excessieve gebruiker gebruikt veel en regelmatig. Het gebruik heeft duidelijk gevolgen voor school, werk, relaties en gezondheid. Ondanks deze negatieve consequenties gaat de gebruiker door met het gebruik. Er begint ook een duidelijk verlangen naar drugs te ontstaan.

5. De verslaafde gebruiker verlangt naar gebruik. Aan dit verlangen kan bijna geen weerstand geboden worden. Het gebruik roept steeds meer problemen op. Ondanks deze problemen gaat hij gewoon door met gebruik. Het gebruik van drugs neemt steeds meer tijd in beslag en gaat het dagelijkse leven overheersen. Vaak probeert de
gebruiker te stoppen, maar meestal mislukt dit.

Opname

Middelen worden op verschillende manieren gebruikt en één middel kan op verschillende manieren gebruikt worden. Tabak en cannabis worden voornamelijk gerookt. Cannabis wordt ook wel in een cake verwerkt en opgegeten. Alcohol en bier die wordt gedronken, in opgeloste vorm. Cocaïne wordt gebased, gesnoven, gespoten of gerookt. Vaak wordt cocaïne in combinatie met cannabis (‘blaka jonko’) gerookt. Heroïne wordt ingespoten, gesnoven of via een kokertje geïnhaleerd. Of een persoon van een drug afhankelijk raakt hangt af van vier factoren. Aangezien de meeste factoren tussen mensen kunnen verschillen, heeft de ene persoon een grotere kans om verslaafd te raken dan een ander.

De factoren zijn:

1. De eigenschappen van de drug
2. De lichamelijke constitutie (kwetsbaarheid)
3. De persoonlijke eigenschappen van de gebruiker
4. De sociale en maatschappelijke situatie

Risico’s en complicaties

Middelengebruik begint steeds meer op jongere leeftijd (bijvoorbeeld ronde de 10e – 12e jaar) met alle mogelijke negatieve gevolgen op de neuro-cognitieve ontwikkeling. Er wordt regelmatig onder invloed van middelen een auto bestuurd met de potentiële gevaren voor mede weggebruikers en zichzelf. Zwangeren gebruiken middelen met alle mogelijke complicaties voor het ongeboren kind.

Een niet te onderschatten opkomende verslavingsvorm is Viagra en Cialis verslaving, steeds bij jongere mannen (20 en 30 jaar). Viagra verslaving is sinds 2003 bekend. Meestal gaat het niet vanuit lichamelijke problemen, maar puur uit prestatieangst.

Een groot deel van de bevolking die gebruik maakt van internet heeft een er bepaalde mate van verslaving aan, denk aan Facebook. De complicaties van middelengebruik zijn:
 Verslaving
 Lichamelijk schade
 Sociaal maatschappelijke schade
 Invloed op de persoonlijke ontwikkeling.

De risico’s hebben te maken met de stof zelf, met de manier waarop de drugs toegediend worden (spuiten/roken) en met de sociaal-maatschappelijke omstandigheden waaronder gebruikt wordt. Het illegaal zijn van een drug brengt extra risico’s met zich mee.

Cluster Verslavingszorg van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS)

Doelstelling:

1. Het bieden van professionele behandeling en begeleiding voor verslavingsproblemen. Het gaat om de aanpak van alle vormen van verslaving, zoals alcohol, drugs, gamen en gokken. De behandelingen zijn in principe ambulant en vindt plaats vanuit de Polikliniek Verslavingszorg. Indien noodzakelijk is een korte opname op de Detoxificatiekliniek onderdeel van de behandeling.

2. Preventie van ontwikkeling van verslavingsproblematiek.

Begeleiding en behandelingsaanbod

De begeleiding en behandeling kan zowel poliklinisch (ambulant) als klinisch (intramuraal) plaatsvinden en is gebaseerd op evidence based practice. Dit betekent dat aanbevelingen in de richtlijnen zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwd zijn. In het kader van begeleiding en behandeling wordt gewerkt vanuit het Psychiatrisch Model en de CRA methode (Community Reinforcement Approach). De CRA methode richt zich met name op de ontwikkeling van een alternatieve leefstijl. Hierbij wordt er veel aandacht besteed aan de omgeving van de patiënten. Zo kunnen familie en de naaste omgeving van een verslaafde nauw bij de behandeling worden betrokken.

Tijdens de behandeling worden de mensen met verslavingsproblemen geleerd (1) weer de regie te nemen over hun eigen leven; (2) diep ingewortelde verslavingsgewoonten te doorbreken en (3) (opnieuw) een leven op te bouwen dat niet langer draait om gebruik van alcohol, drugs, gokken of gamen. De behandeling duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Dit is afhankelijk van de leefsituatie van degene die problemen heeft met een verslaving en de doelen die samen worden gesteld. Zowel medicamenteuze ondersteuning als vaardigheidstrainingen en therapie worden aangeboden.

Polikliniek Verslavingszorg (PVZ) voormalig Bureau Alcohol en Drugs

Opgericht op 30 mei 2014. De Polikliniek Verslavingszorg is opgezet voor de behandeling en begeleiding van personen die problemen ondervinden met het gebruik/misbruik van middelen en ook voor voorlichting, training en educatie.

De ambulante behandeling bestaat uit individuele gesprekken met een behandelaar (counselor, psycholoog en/of psychiater), waarbij er bij indicatie medicamenteuze therapie wordt aangeboden. De individuele gesprekken richten zich op psycho-educatie met betrekking tot verslaving (hoe het tot stand komt, wat de gevolgen zijn) en het aanleren of trainen van vaardigheden om een leven op te bouwen zonder gebruik. Ook vinden er groepssessie plaats.

Daarnaast worden interventies toegepast die gericht zijn op een specifiek probleem, zoals:

 Omgaan met negatieve gevoelens (Emotieregulatietraining)
 Omgaan met boosheid en agressie (Agressieregulatietraining)
 Omgaan met slaapproblemen (slaaptraining)
 Cognitieve gedragstherapie gericht op (complexe) comorbide problematiek
(z.a. trauma, angst en depressie)
Vanaf de opening op 30 mei 2014 tot en met 25 juni 2015 hebben zich reeds 168 personen aangemeld.

De Detoxificitatie Kliniek

De Detoxificatie Kliniek, opgericht in oktober 2007, onderscheid 3 doelen voor opname:
 Detoxificatie: meestal begint de eerste week met afkicken, ofwel detoxificatie. Lichamelijk herstel staat centraal. De periode duurt ongeveer 2 weken.
 Stabilisatie: in deze fase werkt de cliënt aan herstel en terugvalmanagement. Het gaat om zowel medicamenteuze ondersteuning als vaardigheidstrainingen.
 Voortgezette behandeling: een langere behandeling is soms nodig voor mensen om voldoende toegerust te zijn om thuis de draad weer op te pakken. De opname bestaat uit een uitgebreid traject met meerdere trainingen.

Elke cliënt krijgt een individueel behandelplan met daarbij (individuele of groepsgewijze) trainingen die bij de behandeling horen, zoals omgaan met verslaving (CRA-vaardigheidstraining), omgaan met negatieve gevoelens (emotieregulatietraining), fitness, sport en beweging en dagbesteding (werk & Activiteiten). Behandeldoelen zijn sterk individueel bepaald en worden vastgelegd in een behandelplan. De groepstrainingen en activiteiten die worden aangeboden zijn o.a. Libermantraining omgaan met verslaving, sociale vaardigheidstraining, cognitieve training voor mensen met psychotische kwetsbaarheid, cognitieve gedragstherapie, sport en beweging en terugvalmanagemant.
Vanaf januari 2014 tot juni 2015 zijn er 184 opnames geweest in de kliniek.

Auteur: Drs. R. Nanda – Psychiater
Bronvermelding: Kerssemakers, R., Van Meerten, R., Noorlander, E. & Vervaeke, H. (2008). Drugs en alcohol – Gebruik, misbruik en verslaving. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Psychiatrisch Centrum Suriname

Meer nieuws

Regering komt met Sociaal Vangnet

GFC NIEUWS-De maatregelen die de regering zal treffen om de economie wederom gezond te maken, zullen een impact hebben op de samenleving en heeft de…

Brunswijk vraagt geduld samenleving

GFC NIEUWS- Op woensdag 16 september was het precies twee maanden dat de regering Santokhi-Brunswijk aan de macht is. Impotent of minder potent? Maak online…

De Heilige Maand Purushottam Más

GFC NIEUWS- Op de Hindū kalenders dit jaar staat voor de periode 18 september t/m 16 oktober Purushottam Más (Malmás) vermeld. Impotent of minder potent?…

Suriname heeft goede vriend in Amerika

GFC NIEUWS- Suriname heeft in Amerika een goede partner gevonden. Dit zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Michael Pompeo, tijdens zijn eendaags bezoek aan…

President Santokhi ontvangt minister Pompeo

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Michael Pompeo ontvangen op het presidentieel paleis. Impotent of minder potent? Maak online…

Lions biedt gratis diabetestest aan

GFC NIEUWS- Lions Club Paramaribo Central is met ondersteuning van haar moederclub Lions Club International gestart met een diabetesproject om het bewustzijn over de gevaren…

Training in Protocol aangeboden door India

GFC NIEUWS- Onder auspiciën van het Sushma Swaraj Institute for Foreign Service is door de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking het…

First lady Santokhi voor privébezoek in Nederland

GFC NIEUWS- First lady Mellisa Santokhi-Seenacherry bevindt zich momenteel in Nederland. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

IDB-delegatie op bezoek bij minister Walden

GFC NIEUWS- De minister van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, Saskia Walden, heeft een delegatie ontvangen van het Inter-American Development Bank (IDB) vertegenwoordigd door…