Installatie Steering Committee Zesde Agrarische Telling

GFC NIEUWS- Minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft recent de “Steering Committee” voor de Zesde Agrarische Telling ingesteld.
Het Committee staat onder voorzitterschap Arthur Zalmijn. Verder hebben zitting Naomi Caupain van het Algemeen Bureau voor Statistiek, Tevany Westenburg van Financiën, Ramon Apoetiti van Regionale Ontwikkeling, Shaya Kandhai van LVV en Ragheni Niddha namens de IDB/Project Executing Unit
Voor de Agrarische statistische informatie wordt meestal gebruik gemaakt van een census als referentie. De Food and Agriculture Organization, FAO, adviseert om eens in de tien jaren een telling te houden. De laatste telling dateert van 2008.
De hedendaagse informatiestroom vereist dat op elk moment beschikking is over relevante informatie om beleid te kunnen maken of waar nodig voor bijstelling van het beleid. Daarbij is het gebruik van ICT een groot hulpmiddel.
Voor het opzetten van zo een Agrarisch Informatie Systeem dient er een referentie basis aanwezig te zijn, waarbij alle basis informatie in kaart is gebracht. Dit moet worden gerealiseerd door de uitvoering van de Zesde Agrarische Telling, dat een integraal deel uitmaakt van het Agrarisch Informatie Systeem. Hierbij zal op continue basis data worden verzameld, gecommuniceerd, verwerkt en worden geanalyseerd voor het bijstellen van het systeem.
De uitvoering van de telling vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de afdeling Agrarische Data Management van het ministerie van LVV, in samenwerking met het ABS. Teneinde toezicht te houden op de uitvoering en de noodzakelijke beslissingen, is de Steering Committee ingesteld.
Daar de agrarische telling een wettelijke basis nodig heeft is er door het ministerie van LVV een concept ontwerpwet met memorie van toelichting verzonden naar de Raad van Ministers voor goedkeuring. Planning gaat niet zonder data.
Alles moet cijfermatig goed in beeld gebracht worden met de nodige achtergrondinformatie. De bewindsman van LVV benadrukte het belang van de agrarische telling en het beschikken over de juiste statistieken om een goed agrarisch beleid te kunnen uitvoeren.

Overige berichten