fbpx

Installatie Commissie Evaluatie Sranantongo spelling

NAKS zal op donderdag 14 juni de Commissie Evaluatie Sranantongo Spelling installeren. De spelling van het Sranantongo werd 32 jaar geleden officieel door de Surinaamse regering vastgesteld met het oog op het hanteren van een juiste spelling door overheidsinstanties, justitiële instanties en burgers.

Hoewel de spelling van het Sranan tongo officieel is vastgesteld, blijkt in de praktijk dat daar niet de hand aan wordt gehouden, en veelal in documenten en geschriften spellingen worden gehanteerd die afwijken van de officiële spelling. Dit is enigszins begrijpelijk aangezien er geen formeel orgaan is, dat belast is met de taalontwikkeling. Dit fenomeen kan een zekere negatieve invloed hebben op een positieve ontwikkeling van het Sranantongo.

Het is ook tijd om na 32 jaar een evaluatie te houden om te geraken tot een herziene spelling van het Sranantongo, waarin nieuwe inzichten over de taal, werden verwerkt.

De organisatie NAKS, als een van de promotors van de Afro-Surinaamse cultuur en van het Sranantongo heeft het initiatief genomen om de herziene spelling te realiseren en officieel vast te leggen, in nauwe samenwerking met de overheid en alle relevante instanties, organisaties, actoren en deskundigen en middels een evaluatie en nationale discussie.

BEKIJK OOK
Nieuwe politieke partij ‘VijfNegenZeven Netwerken’ kiest voor nieuwe aanpak

Als eerste stap zal donderdag de Commissie Evaluatie Sranantongo Spelling geïnstalleerd worden door de voorzitter van NAKS. De Commissie krijgt de opdracht mee om in een periode van anderhalf jaar de spelling van het Sranan tongo, zoals vastgesteld bij SB 1986 no. 40, te evalueren en aanbevelingen te doen over noodzakelijke wetsaanpassingen. De evaluatie zal onder meer geschieden middels vraaggesprekken, inschakeling van deskundigen, workshops, studiedagen en een nationale conferentie.

Aanbevelingen zullen gedaan worden in de vorm van een concept hernieuwde versie spelling Sranantongo die breed bediscussieerd zal worden en aangeboden zal worden aan de overheid. De inspanningen zullen uiteindelijk moeten resulteren in de wettelijke vaststelling van de spelling van het Sranantongo in de 21e eeuw.

De samenstelling van de Commissie Evaluatie Sranantongo Spelling is als volgt:

Voorzitter
Eline Graanoogst

Leden
Henry Bel
Lothar Boksteen
Hans Breeveld
Lucille Deekman
Marjorie Rotsburg
Journy Trotman
Rudy Uda (vanuit de diaspora)

Adviseurs
Hein Eersel
Eddy van der Hilst

(GFC)