Voor ingezonden stukken (inclusief aangeboden artikelen (tips)) gelden de volgende voorwaarden:

 • De indieners van ingezonden stukken behouden hun auteursrecht, maar verlenen GFC Nieuws onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.
 • Ingezonden stukken (dus geen persberichten) die ook aan andere media worden aangeboden, worden niet geaccepteerd;
 • Ingezonden stukken en persberichten biedt u vrijblijvend aan, en de redactie is niet verplicht tot opname;
 • De redactie bepaalt als enige het tijdstip van opname (upload) van het ingezonden artikel of persbericht; hierover wordt in principe niet gecorrespondeerd, maar u mag – indien u een dringende reden heeft voor opname op cq voor of na een bepaald tijdstip (embargo) dit aangeven, de redactie zal hier zoveel mogelijk rekening mee houden.
 • De redactie behoudt het recht zonder opgave van redenen een ingezonden artikel te weigeren. Hierover zal niet worden gecorrespondeerd.
 • Ingezonden artikelen en persberichten zonder VERIFIEERBARE contactgegevens ( eventueel e-mailadres) worden zonder correspondentie hierover terzijde gelegd;
 • Ingezonden artikelen worden in principe gescreend op type-, spel- en taalfouten; door aanbieding van uw artikel geeft u op voorhand aan akkoord te gaan met eventuele redactionele correcties;
 • Ingezonden artikelen en persberichten die feitelijk reclame zijn voor een product of evenement worden niet zonder meer gepubliceerd; artikelen en persberichten die feitelijk reclame zijn voor een product of evenement kunnen als (betaalde) advertorial worden opgenomen in de nieuwssectie op onze website; voor plaatsing nodigen wij u uit vooraf via e-mail of telefonisch contact met ons op te nemen.

Voor ingezonden stukken (inclusief aangeboden artikelen) gelden bovendien nadrukkelijk de volgende voorwaarden:

 • Content dient te voldoen aan de voorwaarden van GFC Nieuws;
 • Content mag niet in strijd zijn met enige wet, inbreuk maken op de rechten van derden (waaronder intellectuele eigendomsrechten, privacy- en portretrechten) of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden;
 • Content mag niet kwetsend of discriminerend zijn, in strijd met de openbare orde of goede zeden zijn, niet aanzetten tot geweld of het plegen van strafbare feiten, geen pornografisch materiaal bevatten en geen commerciële boodschappen bevatten;
 • GFC Nieuws behoudt zich het recht voor om content in te korten, aan te passen, te weigeren, te verwijderen, te blokkeren of anderszins ontoegankelijk te maken indien deze in strijd is met het in deze voorwaarden bepaalde, of desnoods zonder opgave van redenen;
 • De auteur is volledig aansprakelijk voor (de gevolgen van) het gebruik van de door hem aangeboden content door lezers cq bezoekers van de websites van GFC Nieuws;
 • Door content aan te bieden verklaart en garandeert de auteur dat hij gerechtigd is en/of alle benodigde toestemmingen heeft om deze content openbaar te maken.