Ingezonden| Waarom verkiezingen op 25 mei onverstandig zijn

GFC NIEUWS- Verkiezingen zijn onmogelijk door Corona-Covid-19, doordat internationale waarnemers, het OKB, politieke partijen en kiezers zich niet goed kunnen voorbereiden.
Natuurlijk willen velen graag een ordelijke verkiezing en mogelijk verandering van leiderschap.
Maar de volksgezondheid loopt enorm gevaar door de internationale pandemie van het Coronavirus en haar gevolgrisico’s.
Ook de koerscrisis, bankencrisis en lokale en internationale economische crisis die iedere Surinamer ook keihard raakt, verhoogt de risico’s voor iedere Surinamer. Een recessie dreigt door COVID-19. Verkiezingen houden op 25 mei 2020 zou nu echter volkomen onverantwoordelijk zijn vanwege het gevaar voor mensenlevens.
Respect voor iedere politieke partij van Suriname die wel op 25 mei 2020 graag verkiezingen wil zien plaatsvinden en daarom de financiële waarborgsom betaalde.
Lijst BASIER is een burgerinitiatief die in 2020 de Progressief Verheffende Partij (PVP) ondersteunt en als stemadvies meegeeft aan alle Surinamers. Lijst BASIER voorman, Shaif Basier, is tevens de politiek leider van de PVP.
De PVP betaalde uit principe, verantwoordelijkheidsgevoel en om leiderschap te tonen wegens o.m. het hiernavolgende, de waarborgsom niet. Politiek is belangrijker dan mensen denken. Het is geen doel maar een middel. En het is een taak van een nieuwe generatie integere en eerlijke politici om het goede voorbeeld te geven. En om ons volk te overtuigen van verstandige visies, inzichten en het komen tot een meer technocratisch verantwoord en inclusiever landsbestuur voor de lange termijn.
Over het geheel bezien zijn ordentelijke eerlijke verkiezingen in lijn met onze grondwet en beginselen van behoorlijk bestuur, onmogelijk momenteel. Dit heeft de volgende redenen:
1. Gevaar op import van meer Corona infecties door toelating buitenlandse verkiezingswaarnemers
Noodzakelijke fraudepreventie door waarnemers van de OAS en andere gebruikelijke internationale professionele waarnemers brengt enorme risico’s met zich mee. De OAS en buitenlandse verkiezingswaarnemers dienen de informatie in dit persbericht ook te evalueren. Zij kunnen het land niet in om voorbereidingen te treffen momenteel.
Het is bovendien niet verantwoord om de circa minimaal 300 buitenlandse verkiezingswaarnemers onder deze omstandigheden te ontvangen. Er woedt een Corona pandemie in de wereld. Het gevaar op importeren van nog meer Corona-geinfecteerden is te groot.
2. Fraudepreventie tijdens verkiezingen vereist fysiek controlewerk
Stembiljetten dienen te worden geteld en soms herteld bij verkiezingen in Suriname. Een Coronavirus kan echter volgens sommige onderzoeken tussen de 4 tot wel 72 uur leven op o.m. kartonmateriaal en vlakke oppervlakten. Het invoeren van elektronisch stemmen vergt voorbereiding en daar is nu geen tijd meer voor. Bovendien kent elektronisch stemmen weer andere technische frauderisico’s en deze verdienen door ons parlement te worden beoordeeld. Kortom: honderd duizenden mensen laten stemmen middels papieren stembiljetten brengt inherente verhoogde Corona-Covid 19 besmettingsrisico’s met zich mee en is levensgevaarlijk.
3. Corona kent een relatief hoog sterftecijfer
Paniek is niet de verstandige weg, doch wij dienen te beseffen dat Corona-Covid-19 een nieuw levensgevaarlijk virus is. Hoe hoog het sterftecijfer onder Coronapatiënten precies is, is nog niet duidelijk. De WHO-cijfers laten tussen Januari en 23 maart 2020 een sprong van 2.1% naar 4.4% zien maar volgens onderzoekers kan het zelfs nog hoger liggen. Dit omdat enerzijds een deel van het aantal besmette patiënten nog zal sterven doch nog niet mee wordt geteld in de cijfers. En anderzijds omdat herbesmettingsgevaar niet is uitgesloten en mensen mogelijk na herstel toch weer ziek kunnen worden. Het Coronavirus is nieuw en hoewel er veel onderzoek gaande is, is veel nog niet bekend.
4. Onvoldoende medische voorzieningen voor behandeling Coronapatiënten
Ons land Suriname, heeft onvoldoende medische (ICU’s) voorzieningen, onvoldoende beademingsapparatuur, is financieel verzwakt en heeft geen ordentelijke uitvoeringscapaciteit voor mitigatieplannen in geval van een bioramp als Corona-Covid-19. Samen met andere Surinamers span ik mij in om extra medische ICU’s (Intensive Care Units) en beademingsapparaten naar Suriname te transporteren. Doch ook in Europa en andere delen van de wereld is er een groot gebrek aan deze middelen. Dit vergt meer samenwerking tussen Surinaamse en internationale organisaties.
Ook hebben we een Surinaamse regering nodig die effectief en professioneel internationaal kan en wil coördineren om middels nauwe samenwerking snel succes te boeken. Levens staan op het spel. Er is geen minuut te verliezen.
5. Publiek, pers, parlement en OKB kunnen controletaken verkiezingen niet adequaat uitoefenen
De VSB en de ASFA riepen bedrijven deze week op, om de deuren te sluiten. Huisarts Ramadhin riep het parlement op om te stoppen met vergaderen. Het is in alle oprechtheid onverantwoord mensen in de buitenlucht tot activiteiten op te roepen ten behoeve van verkiezingen.
Online campagnevoeren kent beperkingen. Niet iedere burger heeft internet. Iedere burger verdient wel te kunnen participeren tijdens de verkiezingen. Het moeten bezoeken van het CBB om formaliteiten in orde maken, of gaan naar de stembus zodat er gestemd kan worden, het brengt allemaal COVID-19 besmettingsgevaar en dus levensgevaar met zich mee.
OKB-medewerkers die trainingen dienen te volgen en de grote stroom van stemmers moeten begeleiden lopen eveneens verhoogde risico’s op besmetting met Corona en vormen dan tevens een gevaar voor anderen..
Oplossing: Een Nationaal Technisch Zakenkabinet met hart voor de armen
Gewone verkiezingen nu door laten gaan kan niet zonder mensenlevens in gevaar te brengen. Zaken op zijn beloop laten of alleen overlaten aan de NDP regering is ook geen wenselijke optie. In deze dodelijke internationale pandemie is het tijd voor alle Surinamers over de gehele wereld om samen te komen als 1 natie.
Willen we een nationale Corona-COVID-19 catastrofe afwenden? Willen we een gelijktijdige nationale economische catastrofe door dreigende recessie afwenden? Willen we de vele doden die kunnen vallen minimaliseren? Dan hebben we iedere Surinamer nu keihard nodig. Dit is geen tijd voor onderling geruzie, dramatiseren of partijpolitiek. Dit is een tijd om ons snel en daadkrachtig over alle verschillen en pijnpunten heen te zetten. En gezamenlijk te focussen op de uitdaging die voor ons ligt. Een uitdaging die we als Surinamers verplicht zijn aan te gaan in het belang van onze weerloze kinderen, ouderen en zieken.
Hoe? Politiek Presidium & NTZ met hart voor de armen
De maatschappij is aan zet om initiatief te tonen. Vanuit de burgers, de huidige DNA, vakbonden, banken, grote bedrijven, bedrijvenverenigingen en de Surinaamse diaspora stel ik voor een tijdelijk Politiek Presidium te formeren van 21 wijze leden.
Dit Politiek Presidium kan via een te benoemen formateur, toezien op en opdrachtgever zijn van een professioneel en deskundig Nationaal Technisch Zakenkabinet (NTZ) met hart voor de armen en een focus op 6 speerpunten:
1. Het effectief bestrijden van de Corona-Covid-19 crisis door (inter)nationale coördinatie
2. Een ordentelijke transitie vanuit de huidige regering en herstellen van verloren vertrouwen in de SRD
3. Het terugwinnen van de controle over de Surinaamse valutakoers middels o.m. een interventiereserve
4. Het strategisch herstructureren van de economie met een (inter)nationaal Marshall plan
5. Het mobiliseren ter bescherming van de allerzwaksten en weerbaar maken van de samenleving
6. Het zo snel mogelijk organiseren van nieuwe eerlijke verkiezingen, binnen 1 jaar of later indien wenselijk.
Conclusie
Het is diep te betreuren dat op basis van omschreven buitengewone feiten en onvoorziene internationale en nationale omstandigheden, ordentelijke en eerlijke verkiezingen op 25 Mei 2020 niet mogelijk zijn zonder gevaar voor mensenlevens.
Kiezen voor volksgezondheid boven economie is nu echter harde noodzaak voor onze natie.
Doch om de armoedeval door de dreigende economische recessie en verdere afbreuk van rechtsorde en veiligheid het hoofd te bieden, dient het uitzonderlijke middel van een Nationaal Technisch Zakenkabinet met hart voor de armen zo snel mogelijk te worden ingezet.
Mensen zullen steeds meer in verdrukking en onder stress komen te verkeren door het wegvallen van inkomens en de beperkte mogelijkheden van deze overheid. Een overheid van wie op meerdere fronten en onder grote druk momenteel hoge prestaties worden gevraagd. We bevinden ons als natie en als wereld op grotendeels onbekend terrein. Want er is ook nog zoveel onbekend over het Coronavirus, het toekomstig verloop er van, en welke mechanismen in te zetten om de combinatie van gezondheids- en economische fricties en risico’s effectief te mitigeren.
Er is geen minuut te verliezen
Er dient zo snel mogelijk hiervoor een formateur door de maatschappij naar voren te worden geschoven die over de juiste technische interdisciplinaire bekwaamheden, (inter)nationale ervaring en verbindende sociale vaardigheden beschikt. Ik solliciteer graag hiervoor bij de maatschappij en alle stakeholders en maak desgevraagd gaarne kenbaar wat de randvoorwaarden zijn voor de hoogste succeskansen.
Anderen die eveneens deze nobelste uitdaging voor iedere gekwalificeerde Surinamer wensen op te pakken, moedig ik van harte hiertoe aan. Laat er eerlijk open debat en discussie zijn, op grond waarvan de maatschappij de beste vrouw of man kan kiezen in de constructieve democratische wedstrijd van ideeën. Eerst het volk, dan de rest. “Kenk’ a systeem”.
Er is geen minuut te verliezen. Surinaamse levens hangen in de waagschaal.
PVP politiek leider
Shaif Basier

Overige berichten