fbpx

Ingezonden| Vergelijkingen onder politici

GFC NIEUWS- In de media lazen wij onlangs een artikel met als titel “Chan Santokhi groter dan Jagernath Lachmon?”, hetwelk ons noopt een reactie daarop te geven.
Wij stellen dat iedereen vrij is om zijn of haar mening te ventileren. Wat en hoe de meningen zullen zijn, wij zullen ze altijd respecteren. Zo zijn wij nou eenmaal.
Laat ons duidelijkheidshalve aangeven dat bij het maken van vergelijkingen er in de allereerste plaats moet worden uitgegaan van bepaalde criteria, op basis waarvan een resultaat kan worden vastgesteld.
De vraag die bij ons opkomt is: kunnen we politici met elkaar vergelijken voor wat ze hebben betekend voor het land dan wel de samenleving en van welke criteria zullen wij dan moeten uitgaan?
Is het wel terecht om een vergelijking te maken tussen enerzijds Jagernath Lachmon en anderzijds Chan Santokhi? Het antwoord hierop is simpelweg: nee. De politieke omstandigheden waarin Lachmon “furore” maakte verschilde ernstig met die waarin Santokhi tot nu toe heeft mogen “opereren”. Laatstgenoemde is eigenlijk nog lang niet aan zijn politiek latijn.
We vragen ons dan ook in alle eerlijkheid af of het raadzaam is dat we wijlen Pengel vergelijken met Arron en Venetiaan.
Ook Adolf Hitler heeft aan het politieke firmament gestaan van Nazi Duitsland en Pol Pot in Cambodja alsook Saddam Hoesein in Irak.
Laat het duidelijk zijn, zowel de heren Pengel, Arron als Venetiaan hebben hun onuitwisbare verdiensten gehad voor ons geliefd land Suriname. Ieder in de geest van de tijd waarin hij geroepen was leiding te geven. Politieke afkomst en ideologische oriëntatie van betrokkenen waren niet aan de orde. Wat voor hen belangrijk was, was ´s Lands belang! Hier zult u het met ons mee eens zijn.
Pengel werd ten val gebracht door een algemene onderwijsstaking, alsook door het dichtschroeven van de geldkraan door de Nederlandse minister van Overzeese gebiedsdelen, J. Bakker.
Arron werd ten val gebracht door de militaire coup onder leiding van Desi Bouterse, met medewerking van militaire adviseurs uit Nederland, gedetacheerd op de Nederlandse Ambassade in Paramaribo.
De rol die de Nederlandse regering in ons land, tot dan toe had vervuld, direct dan wel indirect, moet niet worden onderschat. Als we daarbij in aanmerking nemen dat, ondanks de gepleegde militaire coup van 25 februari 1980, een zeer ondemocratische daad overigens, door de Nederlandse regering ten behoeve van dezelfde coupplegers een bedrag groot Nf. 500.000.000,= (vijfhonderd miljoen Nederlandse guldens) uit de ontwikkelingsgelden is beschikbaar gesteld, dan zijn de handeling en de houding van de Nederlandse regering zaken die bij ons dan ook zeer dubieus overkomen. U kunt zelf daarover oordelen.
De heer Venetiaan heeft drie regeringen geleid en heeft de heer Bouterse “overleefd”. Onder zijn leiding moest de heer Bouterse zelfs als legerleider het veld ruimen.
Adolf Hitler, Pol Pot en Saddam Hoesein hebben alle drie zich op grove wijze schuldig gemaakt aan massamoorden en mensenrechtenschendingen. Moeten we dan ook stellen dat Saddam Hoesein een betere politieke leider was dan Adolf Hitler en Pol Pot, omdat onder zijn bewind mogelijk minder levens te betreuren vielen dan onder het bewind van Hitler en Pol Pot. Het antwoord is duidelijk neen.
Jagernath Lachmon heeft vanaf zijn intrede in de Surinaamse politiek tot aan zijn overlijden toe, niet alleen in de VHP, maar ook in de beleidsuitvoering van het land zijn ongeëvenaarde stempel gedrukt. Zijn verbroederingspolitiek is door eenieder geprezen. Ook ver buiten de grenzen van Suriname.
Toen hij de leeftijd had als van de huidige president Bouterse nu, werd hij door niemand minder dan Bouterse himself zeer schertsend en op ludieke wijze geadviseerd om tomaten te gaan planten. Bouterse wenste hem met pensioen te sturen, omdat hij te oud zou zijn voor de politiekvoering in het land, terwijl hijzelf nog zeer actief in de politiek is. Kunt U zich de uitspraak van Bouterse nog herinneren?
Santokhi heeft een fantastische carrière achter de rug binnen het Korps Politie Suriname. Vooral de ouderen en de gepensioneerden uit het Korps roemen hem tot de dag van vandaag. Ook heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt als minister van Justitie en Politie in het 3e Kabinet Venetiaan.
Als voorzitter van de VHP heeft Santokhi een wezenlijke transitie binnen de partij doorgevoerd door haar deuren open te gooien en er een nationale Partij van de maken. Dat heeft zich vertaald naar de eclatante winst bij de Algemene Verkiezingen van 25 mei 2020. Deze geweldige verdienste van hem maakt hem in geen enkel opzicht beter dan wel slechter dan de heer Jagernath Lachmon. De hedendaagse politieke omstandigheden waren mogelijk nodig voor de transitie binnen de VHP. Alle lof dan ook aan hem daarvoor.
Lachmon voerde in zijn tijd een politiek, welke naar zijn idee de beste was voor de tijdgeest van toen, terwijl Santokhi de politiek binnenstapte in een periode waarin andere eisen voor veranderende normen en waarden mogelijk manifest zijn geworden.
Voorzichtigheidshalve kan gesteld worden dat Santokhi niet “zo lang” is in de politiek. Bovendien zijn de 5 ministersjaren en vooral de 10 jaren in de oppositiebanken van hem nog geen graadmeter om nu al zijn politieke carrière te beoordelen. Hij is in elk geval op de goede weg en heeft echter nog een lange weg te gaan. Het is prematuur nu al te stellen hoe lang deze weg zal zijn. We wensen hem dan ook het allerbeste toe.
Jagernath Lachmon heeft een zeer respectabele politieke carrière van bijkans 55 jaren achter zijn naam staan. Zijn geleverde prestaties en bijdrage voor Suriname zijn en blijven van onschatbare en onnavolgbare waarde. Of men het wel of niet wilt geloven, toegeven dan wel ontkennen, het zij zo! Tot op dit moment heeft geen enkele andere Surinamer zulks gepresteerd en geëvenaard. En dat is niet niks!
Iedere politicus heeft zijn eigen visie. Iedere politicus heeft zijn eigen pro’s en contra’s. Iedere politicus hangt een bepaalde ideologie aan. Iedere politicus heeft een eigen inborst.
Politievoering in ons land was tot dusverre – met uitzondering van de periode van de “militaire overheersing”, waarin ook schendingen van mensenrechten hebben plaatsgevonden – een kwestie van zaken doen op basis van bereikte consensus, waarbij steeds het volksbelang voorop werd gesteld, met inachtneming van democratische principes zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties. Deze zijn dan ook de mantra’s voor de verdere politiekvoering in ons land.
De ene politicus vergelijken met de andere op wat ze gedaan hebben en wat ze hebben betekend voor het land, is volgens ons een zeer ongezonde zaak. Iedere politicus heeft op zijn eigen wijze daartoe een bijdrage geleverd.
Politici moeten beoordeeld worden op hun daden en hoe zij zich hebben geprofileerd voor de samenleving, maar meer nog op de wijze waarop zij een wezenlijke bijdrage hebben geleverd in het belang van de verdere ontwikkeling van Suriname.
Ram Paltantewari

BEKIJK OOK
Belofte president Santokhi op Vaderdag: geen enkele burger laat ik links liggen