fbpx

Ingezonden| Proces van Herkolonisatie?

GFC NIEUWS- De algemene, vrije en geheime verkiezingen zijn gehouden en binnenkort krijgen we de formele bekendmaking van de verkiezingsuitslag.
De 4 politieke organisaties ( VHP, NPS, ABOP/PL) die een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten om een coalitie te vormen zijn begonnen met hearings op een breed vlak. Ook de diaspora gemeenschap in Nederland is betrokken.
Diaspora in andere landen op de wereld zijn tot nog toe niet betrokken.
Enkele opvallende eisen van de Diaspora gemeenschap Nederland zijn in de media verschenen. Naast een minister van Diaspora zaken, willen zij onder meer:
Een “Diaspora dag” rondom de onafhankelijkheid voor zakenlieden;
Databank om expertise van de Diaspora gemeenschap in Nederland beschikbaar te stellen ;
Dubbele nationaliteit;
Bovenstaande eisen hebben onze aandacht getrokken, maar nog meer wat er aan publicaties in de media zijn verschenen door nederlanders.
Dat de Surinaamse diaspora in Nederland zover gaat om een minister voor Diaspora zaken te eisen, geeft aan dat zij ook macht en invloed wensen te hebben in het beleid. Wat is het doel van zo een ministerie? Waarom zoveel macht geven aan deze gemeenschap. Hoe en onder welke voorwaarden zullen zij expertise beschikbaar stellen? Een Diaspora Dag rondom de Onafhankelijkheid voor zakenlieden en financiële experts zal een link moeten hebben met onze Onafhankelijkheid. We zijn onafhankelijk en een zelfstandige natie.
Laten we deze eisen in nationaal perspectief plaatsen
Eis opzet databank om expertise uit Diaspora Nederland beschikbaar te stellen. Moeten wij in Suriname ons voorstellen dat zij als consultants uit Nederland aangetrokken zullen worden? Het gevaar zit erin dat consultants uit Nederland, met een Eurocentrische ontwikkelingsvisie komen aanzetten, dat niet altijd werkbaar is voor de ontwikkeling van Suriname.
Beleidsplannen die door Nederlanders waren geschreven tijdens de V7-regeringen omdat Nederland sectorfondsmiddelen beschikbaar had gesteld, bleken niet geheel uitvoerbaar in onze Surinaamse samenleving. Zullen we weer een herhaling krijgen, maar nu van “blaka bakra’s”?
Wat betekent de eis van dubbele nationaliteit voor de Surinaamse gemeenschap? De PSA biedt toch voldoende mogelijkheden? Willen deze 380.000 Nederlanders van Surinaamse komaf nu ook meedoen aan de algemene, vrije en geheime verkiezingen om voor het Surinaams volk te bepalen?
De Surinamers die in moeilijke tijden gekozen hebben voor hun land en dwars door alle pinarie heen altijd Surinamer zijn gebleven zullen straks nog bevoogd worden door deze Diaspora gemeenschap. Deze zijn de kapitaalkrachtigen die willen investeren in Suriname met hele verregaande eisen.
Het lijkt er sterk op dat er analoog aan de wijze waarop Nederland ontwikkelingshulp na 2000 bood aan Suriname, nu gevolgd wordt door de kapitaalkrachtigen uit Diaspora Nederland.
Opgepast dient te worden dat het kapitaal door hen beschikbaar wordt gesteld en zij het beleid en besteding volledig in handen krijgen. Zij zullen publieke functies kunnen bekleden en de kansen voor de Surinamers nog sterker doen verkleinen om door te stromen tot de top van ons land. Maar ook het kunnen verkrijgen van grond waardoor zij grote inspraak verwerven met betrekking tot huisvesting in Suriname. Het al dan niet in aanmerking komen van een stuk perceel zal voor de Surinaamse staatsburger geheel afhangen van de positie van de diaspora.
Onze verontwaardiging steeg ten top toen de Nederlandse pers vragen stelde aan de VHP-voorzitter, over uitlevering van de huidige president D.D. Bouterse en het antwoord van deze politicus deed menigeen fronzen. Het antwoord spreekt boekdelen: “ik kijk uit naar het uitleveringsverzoek en zal het voorleggen aan de PG”. Terwijl deze politicus heel goed weet dat Surinamers niet uitgeleverd worden. Geeft zijn antwoord aan wat er in het brein speelt?
Publicaties van de Nederlanders Spong en Van der Zwaag over de Amnestie wet van 2012 lijken op een complete hysterie om de politicus Bouterse, die een enorme inspanning heeft geleverd aan de natievorming in het land, te elimineren. Zie ook de bijdrage van natievormingsprojecten (integratie en assimilatie theorie) van o.a. Frank Essed, Edwin Marshall (integratie-nationalisme) ( Bundel J. Menke, Natievorming en natiecreatie in Suriname, 2008). Over deze processen kan in de literatuur verder gelezen worden.
Er worden reeds voorstellen gedaan om het Plan Lubbers, dat een Gemenebestrelatie met Nederland voorstelt, voortgang te doen vinden (lees artikel: Gemenebestrelatie met Nederland (EU), een rijkelijke toekomst voor Suriname). Wil men op subtiele wijze een herkolonisatie proces inzetten?
Herkolonisatie is de directe dan wel indirecte politieke en economische controle van het moederland over de ex-kolonie (constitutioneel onafhankelijk geworden land). De herkoloniserende heerschappij is niet slechts een kwestie van buitenlandse heerschappij, maar die heerschappij gaat samen met bepaalde economische en politieke lagen van de bevolking van de ex-kolonie, die er belang bij hebben de herkolonisatie te steunen. Het komt in verschillende meestal geperfectioneerde vormen en onder verschillende benamingen voor (o.a. Gemenbest, J. A. Wijdenbosch, Ontmoeting tussen Theorie en praktijk).
Het Surinaams volk dient op haar hoede te zijn. Deze vorm van herkolonisatie waarmee men nu bezig is, is geperfectioneerd en indien de ruimte geboden wordt, volledig zal toeslaan. Het is een samengaan waarbij de lagen of individuen minutieus worden uitgezocht en uitgelokt door de heersende machten van buiten.
U kunt zelf invullen wie zijn uitgezocht om deze rol te vervullen voor de kolonisator. Niet alleen Suriname heeft hiermee te maken, maar vele ex-koloniën. In deze dreiging dient de nationale rol en het nationaal belang voorop gesteld te worden.
Platform Progressieve Burgers

BEKIJK OOK  BvL en ALS registeren leraren die een bouwkavel willen