fbpx

Ingezonden| Populistische prietpraat

GFC NIEUWS- In de media lazen wij onlangs dat de vicepresident de commentaren van Chan Santokhie en Ronnie Brunswijk over de financieel-economische situatie van het Land alsook het door de regering gevoerde (wan)beleid heeft gekwalificeerd als te zijn niet anders dan populistische praat.
Onder andere zou de vicepresident hebben gezegd: “je kan het volk niet voor de gek blijven houden. Je kan het doen tijdens de verkiezing, maar je kan niet blijven verwijzen naar de vorige regering”. Hoe vaak hebben de leden en gewezen leden van het huidige kabinet niet gerefereerd aan het gevoerde beleid van vorige regeringen, waar zoveel zaken zouden zijn misgegaan.
Begrijp ik uit de bewoordingen van de vicepresident dat hij tijdens de afgelopen verkiezing het volk echt voor de gek heeft gehouden? Hoe kunt U zulke uitspraken doen heer Vicepresident? U neemt een loopje met de intelligentie van het volk. Is het verkiezingsresultaat voor Uw partij het gevolg van de voor-de-gek-houderij van het volk tijdens de voorbije verkiezingscampagne? Heer vicepresident, u kunt en mag het volk nooit voor de gek houden!
Het doet mij goed hierbij te refereren aan een destijds door mij geschreven column met als titel “Bezint eer gij begint”. Ik deed zulks naar aanleiding van ongefundeerde uitspraken die door het geachte DNA-lid Keshopersad Gangaram Panday werden gedaan, naar aanleiding van uitkeringen c.q. pensioenen van gewezen ministers en DNA-leden. Daarbij werd mijnerzijds gesteld dat het niet van oprechtheid zou getuigen, aanvallen te doen op ex-ministers en ambtenaren die deel uitmaken van het Hoge College van Staat, m.n. DNA, die naast hun DNA-honorarium, hun ambtelijk salaris hebben blijven behouden tijdens hun DNA-lidmaatschap. Zo ook Keshopersad Gangaram Panday, die eveneens ervan genoot.
Ik heb in een van mijn columns zelfs voorgesteld om ambtenaren die gekozen worden als Lid van DNA, hun dan, met ingang van de datum hunner beëdiging, van Rechtswege in aanmerking te brengen van verlof buiten bezwaar van den Lande, met stilstand van de aan hun ambt/rang verbonden bezoldiging, en dat du moment zij geen DNA-leden meer zijn, zij voor zover zij de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt, automatisch terugkeren naar hun vorige ambt/betrekking. Uiteraard met aanpassing van hun salarissen met de periodieke verhogingen, die zij zouden hebben moeten ontberen gedurende hun “afwezigheid”.
Het is evident te weten dat wanneer uitspraken worden gedaan deze een boemerangeffect kunnen hebben op de personen zelf die deze hebben gedaan.
Als er een persoon is in politiek Suriname die het beste kan verklaren hoe het komt dat het land zich thans in een financieel-economische afgrond bevindt dan is het wel de vicepresident himself. Hij heeft vanaf zijn aantreden in het Kabinet, als Voorzitter van de Raad van Ministers heeft gefungeerd, en meegewerkt en ook zijn goedkeuring verleend aan elke beslissing die door de Regering is genomen. Of zijn er beslissingen door de Regering genomen, buiten medeweten de Vicepresident om? Indien ja, waarom heeft hij dan niet de eer aan zichzelf gehouden? Ieder principieel mens zou dat doen!
Toen de kwestie van de verdwenen valutakasreserve van bijkans US $ 200.000.000,= (tweehonderd miljoen Amerikaanse dollars) uit de kluis van de Centrale Bank van Suriname aan het licht kwam, heeft de vicepresident zich gehaast om de verdwijning goed te praten door onomwonden te verklaren dat de dollars niet verdwenen zijn maar zijn gebruikt om investeringen te plegen. Daarbij vertelde hij ook dat de dollars ook zijn gebruikt om uien en aardappelen het land binnen te brengen ten behoeve van het volk. Het volk moest immers blijven eten!
Het zou wel van goed groot staatsmanschap getuigen indien de Vicepresident het zou opbrengen de gemeenschap te vertellen welk bedrag aan aardappelen en uien is besteed en welk bedrag ten behoeve van de door hem bedoelde investeringen is aangewend. Maar belangrijker nog: om welke investeringen zou het in deze zijn gegaan heer Vicepresident?
Een economische wetmatigheid is dat elke investering die je pleegt in welk project dan ook, je daartegenover een output krijgt. Zo simpel het.
Helaas blijkt nu dat de uitleg van de Vicepresident met betrekking tot de verdwenen valutakasreserve volkomen bezijden de waarheid is. Er zijn in de verdwijning van de valutakasreserve immers aanhoudingen verricht van o.a. de Governor van de Centrale Bank van Suriname, en zijn voormalige zakenpartner, terwijl eveneens nu blijkt dat ook de Minister van Financiën zich zou hebben schuldig gemaakt aan zeer ernstige vormen van malversaties. Door het Openbaar Ministerie, vertegenwoordigd door de Procureur-Generaal, is De Nationale Assemblee derhalve verzocht de minister ter zake zijn mogelijke betrokkenheid bij de malversaties, in staat van beschuldiging te stellen. Ook een Belgische zakenman schijnt er medeplichtig aan te zijn.
In verband met de Algemene Verkiezingen van 25 mei werd door de leiding van de NDP de huidige vicepresident, aangewezen om de kar trekken in het Kiesdistrict Wanica. Kennelijk was er een onweerstaanbaar idee binnen de leiding van de NDP om de vicepresident te kandideren en ging met ervan uit dat hij veel stemmen zou trekken en in diervoegen werd hij zelfs tot lijsttrekker gemaakt.
Binnen de gelederen van de NDP gingen er stemmen op dat de vicepresident niet van het kaliber is/was als het gewezen DNA-lid Charles Pahlad en derhalve omgezien moest worden naar een geschiktere kandidaat, die toch wel binnen de gelederen te vinden was. Hoewel er in Suriname door de diverse politieke partijen naar buiten toe doorgaans al te vaak wordt geventileerd over het democratisch gehalte intern, blijkt dat vergaande beslissingen in de meeste gevallen worden genomen door een kleine groep, behorende tot dichtbij de partijtop.
Binnen de paarse partij schijnt dat ook niet anders te zijn. Het woord “democratie” is verankerd in de naam van de paarse partij zelf, doch blijkt dat ook bij hun weinig rekening is gehouden met de wensen van een groot aantal leden binnen de partij zelf. Dat de vicepresident tijdens de politieke campagne zich voor zeker 80% bezig hield met personen die meer op hem lijken en dat hij bij de verstrekking van de voedselpakken merendeels de gebedshuizen bezocht van zijn eigen religieuze gezindte is op de dag van de verkiezingen duidelijk naar voren gekomen. Gezien het resultaat.
In het verlengde hiervan kan eveneens gerefereerd worden aan de situatie waarin de paarse partij in het district Nickerie doelbewust kwam te verkeren. De “stonfutu”, tevens een van de medeoprichter van de partij, Rachied Doekhie, in feite de gedoodverfde kandidaat voor het district Nickerie, werd op een dusdanig onterechte en onfatsoenlijke wijze uitgeschakeld, welke met geen pen te beschrijven is. Er zijn weinigen die de verdiensten van betrokkene voor de paarse partij kunnen evenaren. Laat daarover geen misverstand bestaan. Er werd gekozen voor het enge persoonlijk belang. En het resultaat liegt er niet om.
Niet alleen de kandidatuur van de vicepresident en de onheuse behandeling van Rachied Doekhie hebben de paarse partij tijdens de afgelopen verkiezingen zeer zwaar nadelig beïnvloed. Reeds in mijn column van 17 mei 2017 stelde ik onder meer het volgende: De heer Bouterse is en blijft met zijn charisma de man met de grootste politieke invloed in Suriname. Deze invloed zou hij moeten doen gelden. Fouten die niet alleen door zijn eigen mensen maar ook door zijn politieke vrienden werden gemaakt, met als gevolg dat corruptie hoogtij vierde, moest hij zonder aanzien des persoon hebben aangepakt. Ik stelde daarbij ook dat indien hij dat zou doen, hij bij de verkiezingen van 25 mei 2020, een nog grotere verkiezingswinst zou behalen dan in 2015. Hij zou dan geen enkele partij nodig hebben om verder te regeren. De maatregelen zijn uitgebleven en het resultaat is bekend.
Op de 33ste verjaardag van de paarse partij kwam haar ondervoorzitter, Ramon Abrahams, met een felicitatieboodschap aan niet alleen de winnaars van verkiezingen, maar sprak ook waarderende woorden aan het adres van de partijaanhangers die standvastig achter de partij hebben gestaan. Hij deelde daarbij tevens mee dat nu eveneens de tijd is aangebroken dat men zich ernstig gaat bezinnen binnen de partij.
Hopelijk dat de bezinning bij de volgende verkiezingen, mogelijk op 25 mei 2025, voor de partij geen zure vruchten zullen afwerpen.
Time will tell….
Ram Paltantewari

OOK INTERESSANT
Banken in Suriname normaal open op 24 maart