fbpx

Ingezonden| Politieke erfenis en wanbeleid

GFC NIEUWS- De laatste dagen is er behoorlijke ophef ontstaan over zelfverrijking van de afgetreden machthebbers.
Men heeft gretig gebruik of misbruik gemaakt van de privileges conform de wettelijke regelingen. Eén der mogelijkheden die in het Staatsblad van de Republiek Suriname is vastgelegd, houdt onder anderen in dat gewezen politieke ambtsdragers dienstvoertuigen mogen kopen.
Ofschoon er wetten zijn die diverse mogelijkheden bieden, dient men echter geen misbruik ervan te maken. Het is trouwens de hoogste tijd om deze en andere wetten aan te passen en waar nodig bepaalde privileges in te trekken en/of te schrappen.
In geen geval mag er sprake zijn dat men dienstauto’s mag aanschaffen tegen welke taxatiewaarde dan ook. Dit kan pas na een aantal jaren als ze zijn afgeschreven en op een veiling, die de mogelijkheid moet bieden aan elke belastingbetaler.
Het is zeer betreurenswaardig dat de huidige ministers met ingehuurde auto’s zich moeten verplaatsen. Dit kost het het land nog meer in deze precaire situatie, terwijl de voertuigen nog in prima conditie verkeren. Een andere mogelijkheid zou zijn dat de ministers tijdelijk gebruik konden maken van hun eigen vervoersmiddelen.
Terwijl het arme volk dagelijks de eindjes aan elkaar probeert te knopen, maken machthebbers misbruik van hun posities. De verdwenen kantoorbenodigdheden zijn gemakkelijk te achterhalen via de directie, de afdelings-en diensthoofden. In deze gevallen moeten de Interne Controle, Inspectie en het Clad worden ingeschakeld.
Ex-president Ashwin Adhin heeft enkele missives getekend, waarbij een aantal dienstauto’s overgeschreven werd op naam van gewezen ministers.
Zie missive van 8 oktober. No 68 A/ RvM, houdende de mededeling inzake de overname van hun dienstauto.
Missive van 10 juni 2020. No. 742 / RvM , in deze missive werd de mogelijkheid geboden aan ex-ministers, de president om twee voertuigen aan te schaffen. Tevens werd gemeld dat de mogelijkheid bestaat om indien gewenst eenmalig een ander voertuig i.p.v. het betreffende dienstvoertuig onder dezelfde voorwaarden over te nemen.
Het zal van wijsheid getuigen als betrokkenen tot inkeer komen door de auto’s terug te geven.
Er zijn tevens wetten die dringend ingetrokken moeten worden. De wet financiële voorzieningen van ministers en onderministers, houdende voorzieningen , t.w. dat alle ministers / onderministers die een periode van 12 maanden heeft gediend, wordt gehonoreerd met levenslange gratis vergoeding, c.q. voorzieningen. Zie : S.B. 1988 no. 58 en S.B. 1994 no. 78. Deze en andere wetten, die gepaard gaan met enorme financiële consequenties moeten niet herzien, maar gewoon geschrapt worden door DNA.
Een ander heikel punt na de gewraakte kwestie rond de dierentuin is het geval van de Palmentuin, waarbij de stichting Palmentuin Waka Pasi, Craft & More een deel van het gebied heeft ingepalmd. Dossiernummer : 38736, datum van inschrijving in het openbaar Stichtingen register, d.d. 26 juni 2019. De bestuurders zijn : Bouterse- Waldring, I. Y (voorzitter), Moenne, Anwar M.R. en Nerkust, Mike. V. (penningmeester).
De nieuwe regering is opgezadeld met allerlei problemen en moet ons geliefd land wederom geordend worden. Waar sprake is van onder meer willekeur, dubbele salaris, vriendjespolitiek, nepotisme en zelfverrijking moet zonder aanzien des persoon hard worden opgetreden. Het zal niet van een leien dakje gaan, maar er is goede hoop en de aanzet tot handelen is reeds ingezet op 25 mei.
Het volk is anno 2020 bewuster geworden en de tijd van Socrates is reeds achterhaald, n.l. geef het volk brood en spelen!
Tenslotte een citaat van de Griekse filosoof Epicurus: “Wie rijk wil zijn, moet niet zijn vermogen vermeerderen, maar zijn hebzucht verminderen.”
Roy Harpal

BEKIJK OOK
Metalen staaf doorboort been tiener na val van schutting