fbpx

Ingezonden| Opgespaarde dan wel niet opgenomen verlofdagen

GFC NIEUWS- In de media verscheen onlangs een artikel van de hand van de heer Eugene van der San, directeur van het Kabinet van de President van de Republiek Suriname.
Zoals blijkt uit het artikel van de heer van der San, verzocht hij per schrijven op 24 januari 2020 om opname van zijn tegoed aan verlofdagen. Een heel normale procedure overigens. Dat kennelijk om reden van dienstbelang betrokkene niet in de gelegenheid kon worden gesteld zijn verlofdagen op te nemen moet eveneens als normaal worden beschouwd.
Gelukkig dat “de Personeelswet” welke van toepassing is op alle ambtenaren, in dit soort gevallen de mogelijkheid biedt, dat voor een ambtenaar,die buiten zijn schuld om niet in de gelegenheid is zijn verlofdagen op te nemen – of het nou om gecumuleerde dagen betreft of niet -, de niet opgenomen vakantiedagen gekapitaliseerd worden, zodat deze niet verloren gaan. De ambtenaar mag immers onder geen geval benadeeld worden.
Door het bevoegde gezag is dan ook een beschikking geslagen met betrekking tot de kapitalisatie van de niet opgenomen vakantiedagen van betrokkene. Eveneens een heel normale procedure.
Walgelijk is het dan ook te moeten ervaren dat door een hooggeplaatste ambtenaar, nota bene een onderdirecteur van een ministerie, ene Setro, de desbetreffende beschikking op zijn Facebook- pagina is geplaatst. Kennelijk met de bedoeling om aan stemmingmakerij te doen.
Mij dunkt dat het in deze gerechtvaardigd is dat door het bevoegde gezag ambtshalve een diepgaand onderzoek wordt ingesteld naar de rol die genoemde Onderdirecteur terzake heeft gespeeld. En wanneer duidelijk moge blijken dat betrokkene zich opzettelijk heeft schuldig gemaakt aan publicatie van de beschikking op social media, dan is er onherroepelijk sprake van dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan een ernstig plichtsverzuim in dienstbetrekking.
De nodige disciplinaire maatregelen terzake plichtsverzuim tegen deze hooggeplaatste ambtenaar kunnen en mogen niet uitblijven. Hij heeft nota bene duidelijk gedemonstreerd niet betrouwbaar te zijn maar meer nog niet berekend te zijn voor zijn taak om vooral de nodige confidentialiteit te betrachten met zaken die te zijner kennis zijn/worden gebracht.
Deze casus kan en mag niet worden afgedaan met een eenvoudige maatregel, zoals in het verleden getroffen tegen ambtenaren, op grond van “gewijzigde beleidsinzichten”. Nee, deze zaak is dusdanig zwaarwichtig en kan derhalve niet te lichtvaardig worden opgevat.
Aan het bevoegde gezag dan ook om in deze, indien nodig, gepaste disciplinaire maatregelen tegen betrokkene te treffen. Als tegen kleine ambtenaren disciplinaire maatregelen terzake plichtsverzuim worden getroffen, waarom dan niet tegen hooggeplaatste ambtenaren.
Ram Paltantewari

BEKIJK OOK  Man rijdt voetganger doodt en belandt met auto in Boomskreek