fbpx

Ingezonden| Ons onderwijssysteem

GFC NIEUWS- In de afgelopen periode zijn gelukkig veel Surinamers zich (gelukkig ook) kritischer gaan opstellen.
Het bewustzijn dat Suriname echt moet gaan functioneren als een democratische staat, schijnt op gang te zijn gekomen.
Hoe functioneert dit democratisch aspect binnen het onderwijssysteem?
Als ouder zijn we natuurlijk niet blij als het Surinaams onderwijs alweer wordt geconfronteerd met een lerarenstaking. De laatste lerarenstaking behelsde de werkwijze die gehanteerd is bij de benoemingen van directeuren van drie middelbare scholen. Deze staking heeft mij toen aan het denken gezet. De huidige situatie rondom de coronacrisis heeft bewezen dat het Surinaams onderwijssysteem op zeer zwakke benen staat. Het behoefde al vernieuwingen en met de coronacrisis is de behoefte aan aanpak groter dan ooit.
Leidinggeven
Objectief bekeken ligt het wel of niet goed functioneren van een onderwijsinstituut in handen van het compleet lerarenkorps dat geleid wordt door een directieteam, waarvan de eveneens bekwame directeur de eindverantwoordelijke is. Dat wil zeggen dat de leiding van de school een belangrijke schakel is tussen de leerlingen en de leraren die nooit en nimmer zwak, corrupt of ondemocratisch mag functioneren. Leidinggeven aan een onderwijsinstantie betekent persoonlijke betrokkenheid van de leiding en de leraren naar de school en de leerlingen toe. De leerling moet in dit geheel en bij elk besluit centraal staan.
Controlemechanismes
Toch is gebleken dat leerlingen niet weten wat hun rechten en natuurlijk ook de plichten zijn. Vaak zijn die leerlingen (indirect) de dupe van ongerief dat binnen de school plaatsvindt. Daarom moet de leidinggevende van een onderwijsinstelling over de juiste vaardigheden beschikken om de school te kunnen leiden. Communicatie, diplomatie, transparantie, reflectie en vooral een goed organisatievermogen moeten tot de vaardigheden van dergelijke leider behoren.
Dan rijst de vraag: wie controleert de schoolleiding als het werk wel naar behoren wordt gedaan? De leraren bijvoorbeeld zijn verantwoording schuldig aan de schoolleiding. Maar welke daadwerkelijke controlemechanismes bestaan er om de prestaties van de schoolleiding te kunnen toetsen?
Het Algemene Lerarenreglement geeft summier het een en ander weer, maar de taken zijn niet specifiek. Hoe specifiek is de functie van bijvoorbeeld de schoolleider? Moet er genoegen genomen worden met een leider die meer binnen is en eerder een ‘computer-en telefoondirecteur’ is, dan zelf zich op het terrein bevindt om zaken zelf te waarnemen? Moet de schoolleider het werk alleen maar delegeren naar de onderdirecteuren die eigenlijk de school draaien? De goede directeuren bestaan ook en die kennen we zeker.
Tenslotte, je moet het werk eerst zelf kennen om het aan de onderdirecteuren te leren en/of te corrigeren als er fouten worden gemaakt. Recentelijk zijn op een specifieke onderwijsinstelling meerdere afsluitingstoetsen (lees: examen) niet volgens het rooster aangevangen, maar later. In een ander geval had een groepje examenkandidaten geen lokaal om te zitten. Het afleggen van de verantwoording door het opsturen van de administratie betekent nog niet dat die adequaat is uitgevoerd.
Angst en patronage
Kleine fouten stapelen op en indien die niet gecorrigeerd zijn, worden er grotere fouten gemaakt. Maar hoe mondig zijn de Surinaamse leraren om waargenomen onregelmatigheden te deponeren? Of heeft de laatste rechterlijke uitspraak de leraren monddood gemaakt? Vriendjes en vriendinnetjes op ministeries bemoeilijken dit proces ook. In dat geval kunnen zij de leerlingen moeilijk tot kritische burgers vormen.
Nee, de school is ook geen instantie waar belangenverstrengelingen moeten plaatsvinden. Patronage in het onderwijs bestaat ook. Bij ondersteuning van de leiding, wordt er een ‘mooi’ rooster of overuren toegekend aan die leraren. Toch moeten leraren niet vrezen om langzaam ‘geroosterd’ te worden, omdat zij opbouwende kritiek hebben geleverd.
Onderdirecteuren worden tegenwoordig gekozen voor een schooljaar in de lerarenvergadering. Zij zijn er ook voor de leerlingen en de leraren. Daar kunnen de leraren hun stem uitbrengen door voor of tegen te stemmen. Dat is een stukje participatie en goed en democratisch bestuur binnen een kleinere organisatie. Zo hebben leerlingen ook de vrijheid om hun eigen vakkenpakket samen te stellen en krijgen zij inspraak via een leerlingenbestuur.
Uit mijn observatie denk ik dat bureaucratie en nepotisme het controleren en toezicht houden bemoeilijken. De schoolleiding moet inzichten en visie hebben en moet ook in staat zijn vooruit te denken. Als de maat vol is, zal de roep naar verandering er ook zijn. Maar zal je wachten totdat de maat vol is?
Met de huidige coronacrisis staan de leraren voor een grotere uitdaging, maar ook hierin moet de leider de leiderschapsvaardigheden laten zien. De juiste manier, naar mijns inziens, is het niet alleen wachten op hetgeen het onderwijsministerie bepaalt, maar de wijze waarop de schoolleider in de eerste instantie op zijn eigen school heeft aangepakt.
Het ministerie van Onderwijs heeft momenteel zelf veel op het bord. Ze staat met de huidige situatie voor grote uitdagingen. En dan: hoe beoordeelt het ministerie als de aanpak wel op de juiste manier geschiedt?
Een onderwijssympathisant

BEKIJK OOK
Financiënminister Achaibersing zwaait woensdag officieel af