fbpx

Ingezonden| Ons kiesstelsel

GFC NIEUWS- Refererend aan mijn artikel van 26 mei met als titel “De uitslag van de Algemene Verkiezingen van 25 mei 2020” danken ik eenieder voor de bemoedigende woorden alsook voor de ontvangen reacties.
Naar aanleiding van het verzoek/beroep van enkelen om de kwestie van de Landelijke Evenredige Vertegenwoordiging eveneens aan een beschouwing te onderwerpen, wens ik hierbij te benadrukken dat zulks in feite een aangelegenheid is van Staatsrechtsgeleerden, die daartoe de deskundigen bij uitstek zijn.
Enkele kanttekeningen over de invoering van de gedeeltelijke Landelijke Evenredige Vertegenwoordiging destijds acht ik hier evenwel op hun plaats.
Vanaf de invoering van het Algemeen Kiesrecht in 1949, heeft Suriname tot 1963 een kiesstelsel van personenmeerderheid gekend, waarbij de politieke partij, die bij de algemene verkiezingen de winnaar werd in Kieskring I, met name Paramaribo, waar tien zetels te behalen vielen, aangevuld met enkele zetels van twee of meer van de overige kieskringen, de coalitie kon vormen. Het parlement, toen nog geheten “De Staten van Suriname”, bestond uit 21 leden, verdeeld alsvolgt:
Kieskring Paramaribo 10 zetels
Kieskring District Suriname 2 zetels
Kieskring Nickerie 2 zetels
Kieskring Commewijne 2 zetels
Kieskring Saramacca 2 zetels
Kieskring Para 1 zetels
Kieskring Coronie 1 zetel
Kieskring Marowijne 1 zetel
Totaal 21 zetels
Met de terugkeer van afgestudeerde academici en anderen uit Nederland, eind jaren ‘50 begin jaren ’60 van de vorige eeuw klonk de roep tot wijziging van het kiesstelsel, vanuit juist deze groep luider. Het waren de juristen mr. P. Chandi Shaw en mr. F.R Manichand, de arts drs. H. Hirasingh, en de accountant L.N. Pahladsingh, die daartoe een voortrekkersrol vervulden.
Een kiesstelsel dat uit oogpunt van representativiteit en democratie meer in overeenstemming diende te zijn voor de samenstelling van de samenleving. Gepleit werd voor het stelsel van Algehele Landelijke Evenredige Vertegenwoordiging.
De voorzitter van de Verenigde Hindostaanse Partij, de VHP, mr. Jagernath Lachmon, vanaf de oprichting in 1949 de onbetwiste leider, verwelkomde deze nieuwe groep met erg veel enthousiasme binnen de gelederen van partij.
Nadat ze echter ontdekten dat de bestaande partijstructuur niet meer in overeenstemming was met van de tijdgeest van toen, en dat ook het kiesstelsel zeer in het nadeel en dus evenmin representatief uitviel voor het grootste deel van de samenleving, werd hunnerzijds op niet mis te verstane wijze geageerd om niet alleen het kiesstelsel te veranderen, doch ook de nodige democratische hervormingen binnen de partij door te voeren en alzo het roer om te gooien.
Het was immers een heel kleine groep om mr. Lachmon heen, die het voor het zeggen had. Het lukte deze nieuwe groep niet met hun kritiek om veranderingen binnen de VHP door te drukken. Al gauw werden er acties binnen de partij ontketend om beleidsombuiging te bewerkstelligen.
Voorzitter Lachmon, die halsstarrigheid en koppigheid werd verweten, voelde de hete adem van deze groep in zijn nek, doch wist niet van wijken. Hij werd ondersteund door hen die hem adoreerden, en wat hij zei en deed, was zonder meer Wet en daarmee Amen en Basta!!! Zo ging dat toen.
Terwijl aan de ene kant de samenwerkende partijen (NPS, VHP, KTPI en de PSV) die het Kabinet Emanuels vormden, tijdens de kabinetsrit zich aan het beraden waren voor de aankomende verkiezingen van 1963, voerde ook mr. Lachmon, blijkbaar geïnspireerd door de vernieuwingsgedachte van de actievoerenden, op zijn beurt indringende gesprekken met zijn politieke confrater “Jopie” Johan Pengel, de sterke leider van de NPS om hervormingen binnen het bestaande kiesstelsel te bewerkstelligen. Ook hij zag toen kennelijk de noodzaak van een nieuw kiesstelsel wel in, dat zou moeten beantwoorden aan de eisen de tijd.
Aan de andere kant zaten de heren Chandi Shaw, Hirasing en Pahladsingh echter ook niet stil. Hun enthousiasme, maar vooral het sterke doorzettingsvermogen waren niet tevergeefs. Ook zij gingen op pad bij het volk. Hun “Actie Groep” was inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige politieke organisatie, met een aanzienlijke aanhang en de politieke propagandamachine werd al gauw in de 2e versnelling gezet.
De roep om hervormingen binnen de VHP werd door het merendeel deel van de aanhang goed begrepen en ook verwelkomd. Het duo D. Poetoe en J. Kolhoe, die bij de verkiezingen in 1958 namens de NOP (Nickerie Onafhankelijke Partij) in het district Nickerie de V.H.P-kandidaten een verpletterende nederlaag toebracht, sloot zich ook aan bij de Actie Groep.
Onderwijl was er binnen de samenwerkende partijen consensus bereikt om het kiesstelsel te wijzigen, en werd besloten dat zulks reeds bij de verkiezingen van 25 maart 1963 van kracht zou worden. De wijzigingen hielden in dat het aantal statenzetels, na deze verkiezingen werd uitgebreid van 21 tot 36 en wel als volgt:
• 24 zetels zouden rechtsreeks worden verkozen op basis van het personen meerderheidsstelsel in de diverse kieskringen;
• 12 zetels zouden worden verdeeld op basis van het nieuwe in te voeren systeem van gedeeltelijke Landelijke Evenredige Vertegenwoordiging en
• er zou eveneens een wijziging komen in het aantal te verkiezen leden in de diverse kieskringen en er zou en herverdeling van de kieskringen eveneens doorgevoerd worden.
De gevoerde acties van de heren Chandi Shaw, Hirasing en Pahladsingh bleken achteraf een schot in de roos. De Actie Groep ging een samenwerking aan met de Surinaamse Democratische Partij (S.D.P). Ze gingen onder de naam “Het Actiefront” de verkiezingen van 25 maart 1963 in en behaalden 6 statenzetels.
Van de Actie Groep kwamen de heren mr. P. Chandi Shaw en drs. H. Hirasingh, hoewel niet rechtstreeks verkozen volgens het personenmeerderheidsstelsel, toch in de Staten via de gedeeltelijk ingevoerde Landelijke Evenredige Vertegenwoordiging.
De heren L. N. Pahladsingh en D. Poetoe wonnen van de opponenten van de VHP in het district Nickerie, waar de V.H.P voor de tweede keer op rij werd verslagen. Ondanks deze nederlaag kwamen de VHP-kandidaten L. Mungra en H. Laigsingh binnen, ook via de Landelijke Evenredige Vertegenwoordiging.
Duidelijk bleek dat het stelsel van de gedeeltelijke Landelijke Evenredige Vertegenwoordiging, onmiddellijk na de invoering van groot nut te zijn geweest voor democratisch Suriname.
Bij de algemene verkiezingen van 15 maart 1967 werd het aantal statenzetels van 36 tot 39 uitgebreid. Dit aantal hield stand tot en met de verkiezingen van 31 oktober 1977. Als gevolg van de militaire coup op 25 februari 1980, gingen de geplande verkiezingen van 15 maart 1980 niet door.
Pas op 25 november 1987, na een dictatoriaal bewind vanaf de militaire coup van 25 februari 1980, werd de democratie “hersteld”, en werden er weer verkiezingen gehouden in Suriname. Er was in 1984 een benoemde Nationale Assemblee ingesteld, die een nieuwe Grondwet en Kiesregeling had voorbereid. Een nieuwe Grondwet, die na een volksreferendum werd aangenomen. Tevens werd een nieuwe Kiesregeling ingevoerd. De Nationale Assemblee zou voortaan bestaan uit 51 zetels, terwijl daarnaast instituten als Ressortraden en Districtsraden eveneens werden ingesteld.
Er bestaan grote twijfels over de functionaliteit en de werkwijze van deze raden. Ze worden meer gezien als een beloning aan politieke loyalisten. Daarnaast worden ze meer gezien als geldverslindende instanties met weinig inbreng in het Surinaamse staatsbestel. De taken en bevoegdheden van zowel de Districts- als Ressortraden zijn nog steeds onduidelijk.
Het enige waarvoor zij tot nu toe van nut zijn geweest voor politiek Suriname, is bij de verkiezing van de President en de Vicepresident in de Verenigde Volksvergadering. Het is immers nog steeds Paramaribo, dat het beleid in de districten en verre ressorten bepaalt en dicteert. Voor elk wisje wasje moet Paramaribo beslissen.
Kortweg: niet alleen de grondwet rammelt aan alle kanten, om maar de woorden van voormalig President Ramsewak Shankar te gebruiken, maar ook van het huidige kiesstelsel mag worden gezegd dat het, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, aan alle kanten rammelt en derhalve niet meer van deze tijd is.
De roep om de invoering van het Kiesstelsel van algehele landelijke evenredige vertegenwoordiging en afschaffing de Ressortraden en Districtsraden klinkt met de dag luider en duidelijker. Het volk schijnt wakker en mondiger te zijn geworden. Het wenst dat naar hem geluisterd wordt. De vraag die de gemeenschap ook ernstig bezig houdt is waarom de President en Vicepresident niet rechtstreeks door het Surinaamse volk mogen worden verkozen.
Vooral bij de propagandavoering van de gehouden verkiezingen van 25 mei 2020 werd openlijk de meningen verkondigd over het doen opheffen van zowel de Ressortraden als de Districtsraden. Met name werd gesproken over de instelling van een Senaat (te vergelijken met de Senaat in Amerika) evenwel bestaande uit ten hoogste 25 leden.
Gezegd werd dat Assembleeleden zodra ze geïnstalleerd zijn, allereerst aan zichzelf denken en zichzelf verrijken. Het volksbelang wordt vergeten. Verder werd voorgesteld om met betrekking tot hun honorering en bepaalde privileges ook veranderingen door te voeren. Vooral van de honorering werd gezegd dat deze losgekoppeld dient te worden van de ambtenarenbezoldigingsreeks.
Ambtenaren die op de diverse kandidatenlijsten voorkomen en verkozen worden tot lid van De Nationale Assemblee, dienen van Rechtswege ingaande de datum van hun beëdiging en toelating als DNA-lid, onmiddellijk in aanmerking te worden gebracht voor verlof buiten bezwaar van den lande, met stilstand van de aan hun rang/functie verbonden bezoldiging/inkomsten. Het moment waarop ze geen DNA-lid meer zijn, keren ze terug als ambtenaar, voor zover ze de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.
De tijd van geld toucheren als DNA-lid en tevens Ambtenaar blijven en zonder prestatie ook nog het salaris blijven toucheren moet nu ophouden!!! Hoe eerlijk is zulks ten opzichte van de hardwerkende ambtenaren?
Het lidmaatschap van DNA moet een “full time” baan zijn.
Wanneer evenwel het niveau van het gros van de DNA-leden in beschouwing wordt genomen, die er deel van hebben uit gemaakt gedurende de periode 2015 tot heden, alsook de perioden daarvoor, dan vraagt men zich in alle ernst wel af – hoewel in een democratisch staatsbestel eenieder zich kandidaat mag stellen om verkozen te worden – of anno 2020 niet overgegaan moet worden om voor het DNA-lidmaatschap een bepaald ontwikkelingsniveau te eisen alsook een bewijs van goed gedrag.
Misschien moet zulks overgelaten worden aan de politieke partijen zelf om de kandidaten vooraf te screenen naar hun niveau en geschiktheid. Het gaat immers om een wetgevend orgaan waar geen plaats is voor leken.
Aan de fracties van de politieke partijen in de nieuwe aan te treden Nationale Assemblee de opdracht om nu eens eindelijk de durf en het lef op te brengen het openlijk gedemonstreerde paskwil in het Huis van de Democratie, van de afgelopen periode, in het belang van het Surinaamse volk achterwege te laten. Wat daar allemaal is “verkocht” is een ernstige belediging van het volk. Om niet te spreken van ernstige schending van het recht en het belang van het volk. Het was gewoon schandelijk naar het volk toe. Dit volk verdient beter!!!
Laat nu bij politici, van welke pluimage dan ook, anno 2020 het besef doordringen, dat Democratie niet alleen een zaak is van de meerderheid die bepaalt.
Democratie is iets wat eveneens is gebaseerd op principes als eerlijkheid, oprechtheid, medezeggenschap, wederzijds respect, transparantie maar meer nog openheid van bestuur. En juist aan deze principes heeft het de afgelopen periode bij politici ernstig ontbroken, terwijl juist corruptie, nepotisme, anarchie en wanbeleid hoogtij vierden. Zeer tot nadeel van het Surinaamse volk overigens. De armoede waarin het volk is terechtgekomen is het duidelijkste bewijs daarvan. Triest allemaal.
Democratie is eveneens gebaseerd op het principe dat bij algemene verkiezingen de stem van ene burger even zwaar telt als de stem van zijn mede medeburger. Dit komt niet tot uiting bij verkiezingen, gebaseerd op ons huidig kiesstelsel. Het stelsel van Landelijke Evenredige Vertegenwoordiging zou derhalve de democratie meer recht doen in ons land.
Aan de toekomstige verantwoordelijken in den Lande het volgende: “De tijd is nu aangebroken om een nieuwe maar bovenal oprechte koers in te slaan. De tijd is eveneens aangebroken om niet meer met het belang van het volk te sollen. Het belang van het volk is een te kostbaar bezit.
Indien U zulks nalaat, dan zal hetzelfde volk bij de algemene verkiezingen van mei 2025 ook net zo genadeloos afrekenen met U, zoals met de huidige machthebbers op 25 mei jongstleden.
Daar kunt u er verzekerd van zijn, want een nieuwe generatie is al opgestaan. Gij zijt gewaarschuwd!
R. Paltantewari

BEKIJK OOK
Armoedegrens vastgesteld op SRD 3.365