fbpx

Kan de Zorgraad nog functioneren?

GFC NIEUWS- In de afgelopen 6 jaar sinds de invoering van de Wet Nationale Basiszorgverzekering van 9 september 2014 heeft de Zorgraad naast het houden van de halfjaarlijkse openbare vergaderingen niet veel van zich laten horen of merken.
De schuld van het niet tot haar recht kunnen komen, werd door de Zorgraad bij de toenmalige Regering, die haar ook in het leven heeft geroepen, gelegd, getuige de verslaglegging van dit orgaan. Of dit verwijt terecht is of niet geheel terecht is, zal blijken.

De actualiteiten
Reeds enige tijd is er grote onvrede over de Zorgraad bij verschillende groepen van dienstverleners in de Zorg.

Deze hebben zich verenigd en hebben unaniem hun bezwaar tegen de Zorgraad geuit, ook reeds op eerder gehouden openbare vergaderingen, waar men niet altijd correct te woord werd gestaan.

De Vereniging van Medici In Suriname, verreweg de grootste groep van academische zorgverleners, die door de overheid als counterpart door en voor het ministerie van Volksgezondheid is erkend, is tijdens de laatst gehouden openbare vergadering van de Zorgraad ronduit door dit orgaan publiekelijk geschoffeerd.

De Zorgraad had van tevoren een afzegging met de reden hiervoor ontvangen en wist toen met zekerheid dat de VMS niet aanwezig zou zijn.

De vergadering bleek daarop, ook gezien de presentatie (door het lid A. Achaibersing) goed voorbereid te zijn.

Alsof dit niet genoeg was, heeft deze zelfde inleider daarna nog eens als lid van de Zorgraad in een bekend TV-programma van Apintie wederom sterk afgegeven op de medisch specialisten.

Ook de apothekers en anderen, zelfs BGVS (!), werden niet ontzien.

De wijze waarop de VMS reeds eerder door de Zorgraad werd bejegend, was toen ook de aanleiding voor de VMS om het vertrouwen in de(ze) Zorgraad op te zeggen, hetgeen toen ook gedaan is.

De rol van de Zorgraad

De Zorgraad behoort een instantie te zijn die haar werk op deugdelijke, verantwoorde en evenwichtige wijze doet, die de Regering behoort te adviseren en daartoe een neutrale rol naar alle stakeholders in de Zorg behoort te vervullen, zonder enig onderscheid daarin te maken.

Deze Zorgraad, van wie bekend is dat hun adviseur ook de Survam adviseert en (vanwege eerder opgedane ervaringen) niet geliefd is bij de groepen van zorgverleners, heeft (bewust) publiekelijk de medici en andere dienstverleners te schande willen maken door een dergelijke presentatie te houden tijdens voormelde openbare vergadering en vervolgens dit via de TV nog eens te benadrukken.

Dat een dergelijke instantie zo ver is afgegleden naar een inmiddels voor grote delen van de Zorg onaanvaardbaar laag niveau, is nauwelijks nog te bevatten!

Een instantie die juist behoort zo neutraal en onafhankelijk mogelijk haar werk te doen, die het als een grote eer zou moeten beschouwen om deze bijzondere taken waarmee de zorg in ons land gediend zou moeten worden, te mogen vervullen en daarbij zodanig zou moeten functioneren dat zij het respect van allen zou verdienen, heeft zich publiekelijk doen kennen als een medespeler in het zorgveld, die openlijk de kant heeft gekozen van de Survam, en vervolgens heeft de Survam ook openlijk haar complimenten -publiekelijk- aan het adres van deze Zorgraad uitgesproken.

OOK INTERESSANT
Surichange Bank betreurt explosies in Nederland

Hoe kan het ook anders als goede maatjes van elkaar?!

Ook heeft de Survam keer op keer in de besprekingen met de Zorggroepen geëist dat de Zorgraad betrokken zou worden en dat ze met de Zorgraad verder wilden gaan.

Wat is nog nodig om duidelijker te maken wat de verhouding Zorgraad-Survam is?!

De Zorgraad heeft openlijk bedragen genoemd die o.a. specialisten zouden verdienen.

Die informatie wordt ontkend door de VMS, de VMS is daarvan niet op de hoogte. En het moge duidelijk zijn: niet de VMS declareert voor haar leden, elke arts declareert zelf en is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen declaratie. Evenmin betaalt de VMS de belastingen voor de leden, elk lid voldoet zijn/ haar eigen belastingen.

Het geeft allemaal niets met de VMS te maken. En toch zet de Zorgraad de hele VMS te schande, publiekelijk! Waar haalt zij het recht vandaan?

Als enige zorgverlener te eniger tijd te veel declareert, is het aan de verzekeringsmaatschappij om dat te controleren (die heeft die plicht), daarop te wijzen en niet tot betaling van het te veel gedeclareerde bedrag over te gaan.

Als de verzekeringsmaatschappij daartoe geen aanleiding vindt, althans dat niet nodig vindt om te doen, wie is dan de Zorgraad om daarover te komen klagen tegenover het publiek? Waarom is de Zorgraad nodig om als pleitbezorger van de verzekeraars (Survam) op te treden? Dit is dan toch een akkefietje tussen de verzekeraar en de declarant? En dan vraagt men zich toch in gemoede af waarom de verzekeraar deze hulp van de Zorgraad inroept. En waarom de Zorgraad zich hiervoor leent.

Het functioneren van de Zorgraad De Zorgraad dient op grond van art. 13 lid 5 ook een Integriteitscode vast te stellen, waarin nadere regels zijn opgenomen over de bescherming van onder meer persoonsgegevens, maar ook andere ter bescherming van de privacy gerelateerde onderwerpen als in de Wet beoogd.

Hoe kan de Zorgraad over alle relevante informatie beschikken via de zorgverzekeraars, zonder dat er eerst een Integriteitscode is? Hoe kan deze Zorgraad die al een duidelijk negatief oordeel over de diverse Zorgverlenersgroepen heeft uitgesproken, en nauw samenwerkt met de Survam, haar taak nog naar behoren uitoefenen?

De Zorgraad dient zelfs als instantie, waar bezwaar kan worden aangetekend indien er geschillen zijn tussen consumenten, zorgverzekeraars en zorgverleners. Dit op zich reeds vergt van een dergelijke instantie volstrekte neutraliteit en onafhankelijkheid ten opzichte van alle stakeholders in de Zorg.

Die neutraliteit en onafhankelijkheid is er niet meer, die is onherstelbaar door deze zelfde Zorgraad ten gronde gericht. Rest de vraag dan nog: Kan de(ze) Zorgraad nog serieus functioneren? Kan zij haar taken naar behoren uitvoeren zoals in de Basiszorgwet is bepaald? Het antwoord spreekt voor zich!

De Vereniging van Medici in Suriname
Drs. M. Simbhoedatpanday, voorzitter

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: Het Staatsziekenfonds als pleger van langzame genocide