fbpx

Hoe is het in Godsnaam mogelijk?

GFC NIEUWS- Onder referentienummer 020028, gedagtekend 15 september 2020 werd door een officiële instantie, met name Het Honorair Consulaat van de Republiek Suriname in Nederland, een uitnodiging, voorzien van het Wapen van Suriname en ondertekend door niemand minder dan de Honorair Consul zelf, Gerard van der Tweel, verzonden aan genodigden om op donderdag 17 september een ontmoeting te hebben met de First Lady van Suriname, Melissa Santokhi – Seenacherry.

Een deel van de letterlijke tekst uit de uitnodiging: “Mevrouw Santokhi, de first lady van de Republiek Suriname, brengt deze week een bezoek aan Nederland. Doel van dit bezoek is om kennis te maken met het bedrijfsleven en met sociaal-maatschappelijke instanties in Nederland. Mevrouw Santokhi is de first lady van Suriname en daarmee ook waarnemend algemeen directeur van het kabinet van de president.”

In een circulaire afkomstig van het Kabinet van de President van de Republiek Suriname, gedagtekend 08 oktober 2020 en ondertekend door de Directeur, Adjaikoemar Moensi, bestemd voor eenieder werkzaam op het Kabinet, wordt het volgende bekendgemaakt: dat “Mevrouw Mr. Melissa Santokhi-Seenacherry te rekenen van 01 oktober 2020 als Algemeen Directeur van het Kabinet van de President fungeert.”

Voordat de circulaire van de directeur van het Kabinet van de President ter kennis werd rondgestuurd op het kabinet zelf, was op het consulaat van de Honorair Consul al bekend dat mevrouw Santokhi waarnemend algemeen directeur is op het Kabinet.

Alleen enkelen uit de leiding van het Kabinet zouden zulks moeten hebben geweten. Wie heeft het doorgespeeld aan de Honorair Consul? Wat was de bedoeling daarachter?

Naar aanleiding van de door de Directeur van het Kabinet van de President rondgestuurde circulaire met betrekking tot de benoeming van de first lady, stelde de heer Eugene van der San, voormalig directeur van het Kabinet, dat zulks geen rechtskracht heeft. En als het een persoon is die het kan weten dan is het van der San wel.

Ook wij hebben lange tijd zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven er met het bekende bijltje gehakt en zonder enige bluf durven ook wij te stellen het ook goed te weten. De ter zake gedane mededeling van directeur Moensi, kwalificeerde van der San als onzin, zeer terecht overigens!

Van der San verwees met betrekking tot zaken verbandhoudende met benoemingen van ambtenaren, naar de vigerende Personeelswet.

Ook wij hebben met betrekking tot de niet opgenomen vakantiedagen destijds verwezen naar de Personeelswet, toen er onterecht nogal heisa ontstond ter zake opgespaarde vakantiedagen, bij de dienstbeëindiging van de gewezen directeur van het Kabinet van de President.

Rondom de first lady is er nogal wat te doen geweest. Zonder dat zij er debet aan is geweest, is zij deelgenoot geworden van allerlei nare en gemene zaken, ook op social media.

Zulks is niet alleen, zeer te betreuren maar ook diep triest. Zo gaat men niet om me de medemens. Niet alleen als first lady, maar ook als mens, verdient mevrouw Melissa Santokhi – Seenacherry alle egards. Laat daarover geen misverstand bestaan!

Veel zou haar bespaard zijn gebleven indien zaken tijdig en op de juiste wijze waren gecorrigeerd. Met name onmiddellijk nadat door de Honorair Consul van ons land in Nederland de uitnodiging was verzonden voor de kennismaking met de first lady op 17 september in Nijkerk.

BEKIJK OOK  Ziekenhuispersoneel vraagt interventie DNA

De Honorair Consul heeft toch niet uit zijn duim gezogen dat de first lady waarnemend directeur is van het Kabinet van de President van de Republiek Suriname, zoals hij het verwoord heeft in de desbetreffende uitnodiging?

Wie heeft deze grove blunder ter kennis gebracht van de Honorair Consul? Moet deze persoon niet ter verantwoording worden geroepen?

In enkele van onze columns hebben wij reeds aangegeven dat er personen c.q. adviseurs rondom onze gezagsdragers zijn die totaal ongeschikt zijn. Ook op het Kabinet van de President lopen er pseudo-deskundigen rond. Kennelijk niet met de juiste bedoelingen.

Dat pas nadat zaken via de media en meer nog via de bekende social media op negatieve wijze te berde werden gebracht, kwam het kabinet van de President met een niet veelzeggende verklaring dat mevrouw Santokhie-Seenacherry vooralsnog niet benoemd is als Algemeen Directeur van het Kabinet.

Het kwaad was immers al geschied, nota bene zeer ten detrimente van de persoon in kwestie.

Men is er zich niet van bewust hoeveel pijn als gevolg van bewust gedemonstreerd wangedrag anderen kan worden aangedaan. Aangedane pijn heelt niet zomaar. Jammer dat zulke zaken anno 2020 nog plaatsvinden.

Wij ontkomen niet aan de indruk, of beter gezegd, wij zijn er zeker van dat in de toekomst het Kabinet niet aan nog meer van zulke onaangenaamheden zal worden blootgesteld, als niet tijdig de nodige alertheid aan de dag wordt gelegd.

Er zullen altijd “adviseurs” aanwezig zijn die mogelijk “boobytraps” zullen willen leggen, met alle noodlottige gevolgen van dien.

August Biswamitre, voormalig hoofd van de Dienst der Delinquentenzorg in Suriname, die tijdens de woelige februaridagen in 1969, als voorzitter van de FEHOMA, een voortrekkersrol vervulde, werd gevraagd om deel uit te maken van het Zakenkabinet onder Premier A.J. May, na de val van de Regering Pengel. Hij nam enkelen zijner vertrouwelingen mee naar zijn Ministerie.

Hij was van oordeel dat iemand die geroepen wordt om het hoge ambt van Minister te vervullen, de vrijheid moet kunnen hebben om:
1. Een persoonlijke secretaris, die alle uitgaande correspondentie dient te screenen;
2. Een betrouwbare secretaresse;
3. Een betrouwbare persman of –vrouw en
4. Een kundige en betrouwbare persoon als directeur aan te stellen.

Als je dat niet doet zei hij, riskeer je dan alleen maar problemen voor jezelf en dat moet je niet willen. Hij heeft er niet voor geschroomd om deze functionarissen zelf uit te kiezen en mee te nemen, hetgeen zeker geen “regelarij” was.

Er moet voor worden gewaakt dat het Kabinet van de President een waterhoofd krijgt. Daar begint het erop te lijken.
President, let op uw zaak!

Ram Paltantewari

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: “Vooral” Hindoestanen kunnen ontwikkeling brengen! Onze ogen zijn geopend door Prof. Henri Ori