fbpx

Ingezonden| Het Wanica Ziekenhuis

GFC NIEUWS- Via de media werd onlangs bekendgemaakt dat de bouw van het Ziekenhuis in het district Wanica is voltooid en dat de oplevering inmiddels heeft plaatsgevonden door middel van overhandiging van de sleutels door zijne excellentie de ambassadeur van de Volksrepubliek China in Suriname aan Zijne Excellentie de Minister Openbare Werken, die op zijn beurt deze aan zijn Collega van Volksgezondheid heeft overhandigd.
Vanaf het aantreden van het Kabinet Bouterse/AmeerAli werd het project Bouw Ziekenhuis Wanica geïnitieerd. De initiator/pater intellectualis van dit project is niemand minder dan de bekende zakenman en toenmalig NDP-lid van De Nationale Assemblee, de heer Charles Pahlad. Aan hem derhalve alle eer.
Vanuit het ministerie van Volksgezondheid is gesuggereerd dat operationalisering van het Ziekenhuis in Wanica binnen niet al te lange tijd een feit zal zijn. Wat bedoeld wordt met “binnen niet al te lange tijd” is zeer onduidelijk.
Het moet mij evenwel van het hart op te merken dat na oplevering van het Ziekenhuis in Albina het bijkans langer dan twee jaren heeft geduurd aleer van operationalisering ervan sprake kon zijn. Een kwestie van gebrek aan visie en/of organisatorisch vermogen?
Wanneer wordt gekeken naar de situatie en omstandigheden blijkt dat het overgrote deel van de plaatselijke bevolking het toch verkiest de Marowijnerivier over te steken voor medische behandeling in het Ziekenhuis te Saint Laurent.
Allicht rijst dan ook de vraag: Stelt men geen vertrouwen in de dienstverlening van het Ziekenhuis te Albina of zijn de faciliteiten en de dienstverlening in het Ziekenhuis te Saint Laurent van een hogere kwaliteit? De tijd zal het wel leren……
De berichten met betrekking tot de gezondheidszorg in Suriname zijn verontrustend te noemen. Hoe de operationalisering van het Ziekenhuis in Wanica gestalte zal krijgen blijft een open vraag. Mogelijk dat het ministerie van Volksgezondheid het juiste antwoord hierop zal weten te vinden en dat de financiële middelen daartoe in voldoende mate beschikbaar zijn.
Nadat door een Surinaams Bouwbedrijf de funderingen van het te bouwen Ziekenhuis in Wanica waren gestort, werd gedacht dat de bouwwerkzaamheden gestadig zouden vorderen. Helaas bleef het toen bij de gestorte funderingen. Pas na aantreden van het Kabinet Bouterse/Adhin werd een daadwerkelijke aanvang gemaakt met de bouwwerkzaamheden onder auspiciën van de Chinese Ambassade, nadat de financiële middelen beschikbaar gesteld waren door de Volksrepubliek China.
Reeds bij schrijven van 24 maart 2015 werd met betrekking tot de bouw van het Ziekenhuis Wanica onder de aandacht van de Regeringsleider gebracht om in overleg met de Ministers van Volksgezondheid en van Openbare Werken een Projectcoördinator/Project-Director aan te stellen die tot taak zou moeten krijgen om de bouw te coördineren dan wel te begeleiden.
Vermits werd uit gegaan om van het Ziekenhuis Wanica een “modelziekenhuis” te maken waar andere normen en regels zouden dien te gelden dan in de bestaande overheidsziekenhuizen, werd voorgesteld om in de allereerste plaats een aanvang te maken met de bouw en inrichting van de specialistische poliklinieken, om alzo met de dienstverlening naar de samenleving toe alvast te doen aanvangen. Daarbij werd ook aangegeven hoe de specialisten aan te trekken.
Voorgesteld werd om de vijf basisspecialisten aan te trekken te weten een Anesthesist, een Internist, een Chirurg, een Kinderarts en een Gynaecoloog.
Aangegeven werd eveneens dat ingeval een patiënt op last van een dezer specialisten noodzakelijk zou moeten worden opgenomen voor observatie/ingreep, daartoe met de overheidsziekenhuizen de nodige afspraken vooraf zouden moeten worden gemaakt.
De procedure om deze specialisten aan te trekken werd eveneens in voormeld schrijven aangegeven, waarbij tevens werd benadrukt dat mogelijk gebruikgemaakt zou kunnen worden van de expertise uit de overeenkomst destijds tussen enerzijds het Ministerie van Volksgezondheid en het Albert Schweitzer Institute for the Humanities ( A.S.I.H.).
Specialisten die door het A.S.I.H. werden beschikbaar gesteld kwamen elk steeds voor een periode van 3 maanden naar Suriname om hun diensten te verlenen aan het toen pas gerenoveerde Streekziekenhuis Nickerie, thans het Medisch Mungra Centrum geheten.
Ook wat betreft de honorering van de aan te trekken specialisten is in bedoeld schrijven het een en ander, alsook de wijze hoe deze zouden moeten worden aangetrokken nader uitgewerkt. Dat zou de enige manier alsook de mogelijkheid zijn om dit Ziekenhuis “selfsupporting” te maken.
Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid moet zonder meer worden aangenomen, dat voormeld schrijven kennelijk in een of ander bureaulade is verdwenen met alle gevolgen van dien. Dat men zich niet eens de moeite heeft getroost om de scribent van voormelde brief, van de bevestiging van ontvangst ervan te verwittigen is op zijn zachtst gezegd ten zeerste af te keuren. Dit euvel schijnt een vaste regel te zijn binnen de overheid.
Had men zulks wel gedaan dan waren alle benodigde informatie en adviezen c.q. gegevens terzake beschikbaar gesteld ten behoeve van de betrokken instanties, en zou het Ziekenhuis Wanica vandaag de dag heel ver gevorderd zijn met de dienstverlening aan de daarvoor in aanmerking komende personen/patiënten uit niet alleen het District Wanica maar ook uit de districten Para en (mogelijk) Brokopondo.
Het is nog niet te laat.
R. Paltantewari
Scribent dezes is oud Directielid van SURLAND N.V. tevens oud Algemeen Directeur van het Streekziekenhuis Nickerie en doet zulks op persoonlijke titel.

BEKIJK OOK
eGA presenteert voorstellen aanpak digitalisatie