fbpx

Ingezonden| Geen enkele Nederlander zal ons monddood maken

GFC NIEUWS- In tegenstelling tot de schrijver bestaat het Platform uit Surinaamse burgers die allen de Surinaamse nationaliteit bezitten.
Wij bezitten het recht om onze mening te ventileren over alle zaken die ons land en onze toekomst regarderen. En geen enkele Nederlander zal ons monddood maken omdat hij zich persoonlijk in de kruis gegrepen voelt door ons schrijven.
Het is niet onze bedoeling om in polemiek te gaan, maar de reactie van de schrijver met uit context gehaalde insinuaties noopt ons wel te reageren.
Schrijver creëert de illusie de groep of persoon te kunnen ‘traceren’ en komt in de eerst volgende regel met een nietszeggende uitlating over ‘marxistisch denken’ en ‘anti–kolonialisme”.
Ja, wij zijn anti-koloniaal ingesteld in die zin, dat wij enorm bezwaar tegen hebben dat voornamelijk de diaspora in Nederland die de Nederlandse nationaliteit draagt, die niet bereid is in te leveren voor de Surinaamse nationaliteit en die in alle comfort van hun Europese levensstandaarden leven nota bene, eisen hier een ministerie te krijgen en op bestuurlijk en politiek niveau inspraak willen hebben.
Wij zijn anti-koloniaal ingesteld op het niveau dat wij geen voorstander zijn van de introductie van de dubbele nationaliteit (zoals geëist door de diaspora in Nederland) omdat wij als Surinaamse staatsburgers daar geen voordeel uit halen.
Van ons wordt gevraagd dat wij een groep Nederlanders (want dat bent u als diaspora!) moedwillig dezelfde rechten geven als die van ons, hen toestaan deel te nemen aan onze verkiezingen en inspraak geven in ons bestuurlijk proces, zonder dat wij daarop vooruit zullen gaan. Dit heeft absoluut niets te maken met vijandig zijn naar onze familie in Nederland.
Surinamers (dat is geen gevoel maar een nationaliteit, zoals bij wet vastgelegd) hebben recht op grond hier in Suriname. Het zijn de mensen die geen Surinaamse nationaliteit bezitten en vanuit de comfort en luxe in Nederland hier grond willen bezitten en ons, het Surinaams volk willen uitbuiten, waar wij voor waarschuwen. Die mensen zoals u!
Ons artikel was geenszins gericht aan de diaspora, maar dat de schrijver zich zo geroepen heeft gevoeld om gelijk in de pen te kruipen, spreekt boekdelen over zijn bijbedoelingen in het geheel. Dat de schrijver zichzelf als lid van de diaspora gemeenschap als slachtoffer van onze woorden wilt doen afschilderen, getuigd van de mate van brutaliteit en het gebrek aan respect die hij en de diaspora die achter zijn mening staan, hebben voor de Surinaamse burger en haar mening en haar rechten.
Moge het duidelijk zijn, dat nimmer is bedoeld dat natievorming een verdienste is van een bepaalde regeerperiode, zoals schrijver insinueert. Natievorming is een proces, dat vanaf de koloniale periode gaande is. De eenheid in verscheidenheid tussen alle etnische groeperingen in de sfeer van wederzijds respect is niet van de ene op de andere dag gegroeid. De etnische politiekvoering heeft zeker niet bijgedragen aan dit proces. De doorbraak kwam inderdaad hierin onder leiding van de huidige NDP voorzitter.
Wij hebben nimmer een politieke kleur bekend en het bevreemd ons dan ook dat de schrijver ineens over een vorig gevoerd beleid begint en over de effecten daarvan.
Het is ronduit belachelijk dat de schijver stelt dat de Surinaamse bevolking werd en wordt ondersteund door voedselpakketten. Ons verwijten ‘achter te lopen’ terwijl u zelf vast zit in een fantasie, helpt uw imago niet echt. De diaspora in Nederland ontvangt ook pakketten uit Suriname van hun familieleden. Het zijn wederzijdse activiteiten van familie over en weer.
De diaspora in Nederland moet het ook hebben van de groente exporten uit Suriname. Wat is uw punt? Het is het goed recht van elke soevereine staat om hulp te vragen en te ontvangen van bevriende naties. Suriname is geen rijksdeel zoals de Antillen, dus uw vergelijking slaat de plank totaal mis.
Suriname is een onafhankelijke Republiek. En hier zitten doen alsof wij afhankelijk zijn van Nederland voor hulp, geeft aan dat u vast zit in een illusie dat de wereld slechts bestaat uit Suriname en Nederland. Wij hebben daar geen last van.
Blijkbaar lopen wij achter in ons denken, omdat wij vooralsnog menen staatsburgers te zijn van een soevereine staat met grondwettelijke rechten. Wij eisen van onze nieuw te vormen regering dat zij ,ondanks haar beloften gemaakt aan de diaspora gemeenschap, de grondwettelijke verplichtingen jegens haar staatsburgers ten alle tijden zal nakomen. Het introduceren van een ministerie van diaporazaken of het invoeren van de dubbele nationaliteit staat daar haaks tegen op.
Wij zullen ons niet schuldig voelen en zeker geen confrontatie uit de weg gaan wanneer het gaat om het verdedigen van de belangen van de Surinamers. Degenen die hebben gekozen voor het EU paspoort, hetgeen hun keuze is, maar de Surinamers die hier door dik en dun hebben gewerkt voor hun land mogen niet geschaad worden in hun rechten ten faveure van Nederlanders.
Wij zijn blij dat de schrijver denkt dat wij een marginale groep vertegenwoordigen. De schrijver gaat dus totaal voorbij aan het feit dat allen die niet op de politieke organisatie die hij hier zit te verdedigen hebben gestemd, niet hebben gestemd voor herkolonisatie en voor de grote inspraak van de diaspora in onze politiek en ons bestuurlijk proces. Dat zegt veel meer over hem dan over ons. Maar zijn ego belet hem overduidelijk de realiteit onder ogen te zien.
Platform Progessieve Burgers

BEKIJK OOK
Problemen Pikin Saron vereisen duurzame oplossing