fbpx

Ingezonden| De ‘zoektocht’ naar de waardevolle nacht

GFC NIEUWS- De maand Ramadan die met veel ijver wordt beleefd, treedt in haar derde deel die ook wel de laatste ashrah wordt genoemd.
In deze laatste deel breekt een nacht aan die de Lailatul Qadr wordt genoemd oftewel de Waardevolle Nacht. Hierover heeft de Almachtige God een hoofdstuk in de Heilige Qor’aan geopenbaard als volgt: “In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Waarlijk, Wij hebben U (de Qor’aan nedergezonden, in de waardevolle nacht). Wat weet gij (er van) wat de waardevolle nacht is?
De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden. Daarin dalen engelen en de Geest door Gods gebod neder (zeggende) “In alles vrede”, tot het reizen van de dageraad” (Heilige Qor’aan 97:1-6).
Uit verschillende overleveringen van de Heilige Profeet Mohammad (vrede zij met hem) blijkt dat hij zijn metgezellen aanspoorde of instrueerde om naar deze Waardevolle Nacht te zoeken.
Zo verhaalt zijn echtgenote Hazrat Ayesha (moge God welbehagen in haar hebben) dat de Profeet zei: “Zoek de Lailatul Qadr in de 10 laatste oneven nachten van de Ramadan. Dit wordt ook bevestigd door de overleveringen van Hazrat Ibne Abbas, Hazrat Abu Saeed Gudri en Harzat Ibn Umar(r). (Bron: Bukhari Kitabus Saum)
De Heilige Qor’aan schrijft ook een heel bijzondere aanbidding voor die verricht dient te worden in deze laatste deel van de Ramadan, namelijk het houden van Itikaaf.
De Itikaaf is een periode van afzondering in de moskee tijdens de laatste tien dagen van de Ramadan voor het verrichten van speciale aanbiddingen.
De Heilige Qor’aan maakt hiervan melding in hoofdstuk 2 vers 126 als volgt: “En toen wij het Huis tot een plaats van verzameling voor de mensheid en een toevluchtsoord maakten, zeggende: “neem de plaats van Abraham als een plaats voor gebed.”
En Wij geboden Abraham en Ismael, zeggende: “reinigt Mijn Huis voor degenen, die de ommegang verrichten en voor degenen, die er toegewijd in verblijven en voor degenen, die zich neerbuigen en zich ter aarde werpen.”
Kortom, de Itikaaf houdt in het zich toegewijd afzonderen in de moskee voor het plegen van aanbiddingen waaronder gebeden, smeekbeden, meditaties, recitatie van de Heilige Qor’aan enzovoorts.
De Itikaaf blijkt een hele diepe band te hebben met de Waardevolle Nacht. Een ieder die de Itikaaf houdt, beijvert zich spiritueel om de Waardevolle Nacht te ontmoeten. Bovendien blijkt die band ook uit tal van overleveringen van de Heilige Profeet Mohammad (vrede zij met hem) die opgetekend staan in Bukharie Kitabus Saum.
Zo vertelt Hazrat Abdullah bin Umar(r) dat de profeet de Itikaaf in de laatste 10 dagen van de Ramadan hield. Uit een overlevering van Hazrat Ayesha(r) blijkt dat wanneer de laatste dagen van de Ramadan overbleven, de Heilige Profeet (vrede zij met hem) zijn voorbereidingen en activiteiten intensiveerde.
Hij wekte in de nachten zelf op en maakte ook zijn gezinsleden wakker voor gebed. Zij vertelt ook dat de profeet regelmatig in de laatste dagen van de Ramadan de Itikaaf hield, tot dat Allah hem deed sterven. Na hem hielden zijn vrouwen de Itikaaf.
Volgens Hazrat Ibne Abbas heeft de Profeet (vrede zij met hem) gezegd dat de persoon die de Itikaaf houdt afgezonderd blijft van zonden en dat zijn goede daden voortduren zoals die van een persoon die de goede daden werkelijk verricht ((Ibne Maadja Kitabus Saum).
Tenslotte, het houden van Itikaaf is aan voorwaarden gebonden. In de Heilige Qor’aan 2:188 staat: “Voltooit dan het vasten tot het vallen van de avond. En gaat niet tot haar in, terwijl gij in de moskeeën itikaaf houdt”. Uit dit vers blijkt dat tijdens de Itikaaf, het vasten een voorwaarde is.
Dat Itikaaf zonder vasten niet mogelijk is, zijn ook de meningen van de metgezellen Hazrat Ibne Abbas, Hazrat Ibne Umar en de fiqah imaams (juristen) Imam Malik en Imam Abu Haniefa (moge God hun genadig zijn).
Moge de Almachtige iedere moslim die de Itikaaf houdt zegenen met de Lailatul Qadr en in de gelegenheid stellen om in zijn/haar speciale gebeden ook voor ons land en volk te bidden dat het goed mag gaan.
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Suriname

BEKIJK OOK
Culturele opvattingen binnen samenleving die risicofactoren zijn bij intiem partnergeweld en geweld aanmoedigen