fbpx

Ingezonden| De uitslag van de algemene verkiezingen van 25 mei

GFC NIEUWS- Op 25 mei werd het kiesgerechtigde deel van het Surinaamse volk (allen die de leeftijd van 18 jaar reeds hadden bereikt en zij die niet zijn uitgesloten in de uitoefening van hun kiesrecht), in de gelegenheid gesteld om zich door middel van de gehouden geheime verkiezingen, uit te spreken of het gevoerde (wan)beleid van het Kabinet Bouterse II wel of niet moet worden gecontinueerd.
Het volk heeft zich nu uitgesproken en wenst geen continuïteit meer van een regiem dat niet in eerste plaats het volksbelang diende doch een dusdanig corruptiebevorderend beleid voerde waarvan slechts een kleine groep loyalisten en consorten baat bij hadden. Of men zich wel of wenst neer te leggen bij de uitslag van de algemene verkiezingen, het zij zo! Feit is dat het resultaat daar is.
De zittende regering heeft evenals alle voorgaande zich op alle mogelijke manieren en met gebruikmaking van (financiële)middelen van de overheid zich in de strijd geworpen om de uitslag van de verkiezingen naar eigen hand te zetten. Geen vreemd fenomeen in de Surinaamse geschiedenis wat algemene verkiezingen betreft!
De regering is daarbij zelfs zo ver gegaan dat zij niet alleen de Hoofdstembureaus van de kieskringen, doch ALLE stembureaus in het land met loyalisten uit de eigen (politieke)organisaties en geledingen heeft bemenst. Ook het Centraal Hoofdstembureau bleek te zijn verworden tot een verlengstuk van haar.
Ongekend in de historie van de algemene verkiezingen in Suriname. Zij schreef hiermee in elk geval de primeur op haar “palmares”, vermits van alle voorgaande gehouden verkiezingen, de bemensing van de diverse stembureaus bestond uit de pluimage van alle politieke organisaties in het land. Dat in een vroeg stadium de Regering het odium kreeg dat zij daardoor de verkiezingen trachtte te beïnvloeden dan wel te manipuleren, is niet vreemd.
Dat door de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau, dr. mr. Mevrouw Jennifer Van Dijk – Silos, een autoriteit op het gebied van Algemene Verkiezingen, reeds in een vroeg stadium zeer verzuchtend daarop was gewezen, deerde niemand. Terwijl ze er zelfs niet voor schroomde te waarschuwen dat zaken incorrect verliepen, werd zij ervan verweten “nonsens” te verkondigen.
Achteraf blijkt dat mevrouw Van Dijk – Silos een “vooruitziende blik” had. De verkiezingen verliepen zeer chaotisch. Dat ze ook verzuchtte de grote chaos, die zich manifesteerde tijdens de afgelopen verkiezingen, in de afgelopen 20 jaar als Voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau nimmer te hebben meegemaakt, spreekt wel boekdelen en geeft ons stof tot nadenken.
Anno 2020 moeten we in alle eerlijkheid vaststellen dat onze Kiesregeling niet alleen zeer onrechtvaardig en ondemocratisch is, en dat deze nu verworden is tot een groot obsoleet stelsel en derhalve op een vuilnisbelt thuis hoort. President Ramsewak Shankar deelde tijdens een van zijn optredens in De Nationale Assemblee destijds mede, dat we een Grondwet hebben die aan alle kanten rammelt.
Het was toen aan dovemansoren zeggen. En de Kiesregeling vormt een essentieel onderdeel van de Grondwet, die ook voor herziening vatbaar is. Aan de invoering van het meest gerechtvaardigde en democratische kiessysteem nl. het stelsel van Landelijke Evenredige Vertegenwoordiging zal door de nieuwe aan te treden Regering prioriteit moeten worden gegeven.
Uitgaande van de boven aangehaalde opmerkingen van de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau en haar vooruitziende blik mogen we duidelijk stellen dat de tijd is aangebroken, dat in Suriname de Algemene Verkiezingen in het vervolg niet meer door het ministerie Van Binnenlandse Zaken, met aan het Hoofd mogelijk weer een incompetente minister worden georganiseerd, maar dat deze aan de verantwoordelijkheid van het Onafhankelijk Kiesbureau moeten worden toevertrouwd.
De taken en bevoegdheden van het Onafhankelijk Kiesbureau dienen dan ook te worden verruimd, in dier voege dat zowel de bemensing van ALLE stembureaus, als de voorbereiding en organisatie van de Algemene Verkiezingen, onder dit bureau valt. De districtscommissarissen blijven qualitate qua aan als voorzitters van hun respectieve Kieskringen. Ook het voortbestaan dan wel het opheffen van het Centraal Hoofdstembureau dient ernstig in overweging te worden genomen.
Alle taken van dit orgaan dienen onderdeel te zijn van het Onafhankelijk Kiesbureau. Dit stembureau heeft op een duidelijke manier gedemonstreerd niet competent te zijn maar meer nog hoe het NIET zou moeten.
De politieke beïnvloeding van de Verkiezingen door Regeringsautoriteiten wordt daardoor tot een minimum gebracht en worden objectiviteit, rechtvaardigheid, eerlijkheid, maar bovenal transparantie danig vergroot. En daar gaat het om bij Algemene Verkiezingen.
De afgelopen Algemene Verkiezingen hebben de onrechtvaardigheid en ondeugdelijkheid van onze Kiesregeling wederom bewezen. Je kunt niet een systeem hebben waarbij een partij met nog geen 500 behaalde stemmen TWEE zetels, toebedeeld krijgt voor De Nationale Assemblee in een bepaald kiesdistrict, terwijl in een ander kiesdistrict een kandidaat tussen de 5.000 tot 8.000 stemmen nodig heeft om uiteindelijk gekozen te worden. Hoe rechtvaardig is zulks?
Een kleine analyse leert ons dat indien de verkiezingen op 25 mei 2020 waren gehouden op basis van het stelsel van Algehele Landelijke Evenredige Vertegenwoordiging, de verkiezingsuitslag een ander beeld zou hebben gehad, t.w.: laten we voor het gemak ervan uitgaan dat er landelijk 270.589 geldige stemmen zijn uitgebracht, dan geeft zulks als resultaat dat we een kiesdeler krijgen van 5305,66 afgerond 5306.
De zetelverdeling zou dan in dit geval er als volgt uitzien:
1. VHP: 107.969 : 5306 = 20 zetels met een restant van 1849 stemmen;
2. NDP 65.332 : 5306 = 12 zetels met een restant van 1660 stemmen;
3. NPS: 32. 214 : 5306 = 6 zetels met een restant van 378 stemmen;
4. ABOP 24. 563 : 5306 = 4 zetels met een restant van 3.339 stemmen;
5. P.L. 16.628 : 5306 – 3 zetels met een restant van 710 stemmen;
6. BEP 6.774 : 5306= 1 zetel met een restant van 1.486 stemmen;
7. HVB 6.743 : 5306 = 1 zetel met een restant van 1.437 stemmen;
De overige deelnemende partijen hebben de kiesdeler niet gehaald en hebben derhalve geen recht
van spreken. Ze kunnen evenwel gevraagd worden om/naar hun mening.
Het aantal rechtstreeks te verdelen zetels bedraagt in totaal 20+12+6+4+3+1+1 = 47
Op basis van de grootte van het restant aantal stemmen ziet de restzetelverdeling er alsvolgt uit
1. De ABOP met het 1e grootste aantal restant van stemmen (3.339) 1 extra zetel
2. De VHP met het 2e grootste aantal restant van stemmen (1.849) 1 extra zetel
3. De NDP met het 3e grootste aantal restant van stemmen (1.660) 1 extra zetel
4. De BEP met het 4e grootste aantal restant van stemmen (1.437) 1 extra zetel
waardoor we komen op een totaal van 47 + 4 restzetels = 51 zetels.
De ABOP,VHP, NDP en BEP krijgen elk een zetel bij.
Een andere optie is dat bij de verdeling van de restzetels ervan uitgegaan wordt dat de Partij met het hoogste aantal verkregen geldige stemmen, de eerste restzetel toebedeeld krijgt. De restzetel zou in dit geval gaan naar achtereenvolgens, de VHP, NDP, NPS en ABOP.
We hebben geleerd dat er helemaal geen sprake was van enige objectiviteit, eerlijkheid en transparantie bij de voorbereidingen en de organisatie van de Verkiezingen. Ook bij de bemensing van de diverse Stembureaus is er, tot grote schande, veel misgegaan.
De uitslag van de Verkiezingen heeft ons eveneens geleerd, zoals reeds aangehaald, dat de huidige Kiesregeling niet alleen zeer onrechtvaardig is maar meer een obsoleet stelsel is en derhalve overboord moet worden gegooid en dat deze anno 2020 onherroepelijk dient te worden vervangen door het meest gerechtvaardigde en democratische Kiessysteem n.l. het stelsel van Landelijke Evenredige Vertegenwoordiging.
Politici moeten de durf en het lef hebben en in het belang van het volk daartoe de nodige maatregelen nemen. Laat het volk door middel van een referendum zich desnoods hierover uitspreken!
Reeds bij de eerstvolgende Algemene Verkiezingen van 2025 moet de komende regering zich hebben beijverd om dit stelsel te doen effectueren. Wil zij hebben dat het Surinaamse volk bij de eerstkomende Algemene Verkiezingen in 2025 met plezier en goed gemotiveerd de gang naar het Stembureau maakt, dan kan een uitstel van een nieuw kiesstelsel in volksbelang niet langer meer worden gedoogd.
De nieuwe regering van de Republiek wacht een immense taak, want er is veel puin op te ruimen.
Ram Paltantewari
N.B. De weergave van de cijfers van de uitgebrachte geldige stemmen in een momentopname.

BEKIJK OOK
Albina Centrum krijgt schoonmaakbeurt