fbpx

Ingezonden| De rechtstaat Suriname

GFC NIEUWS- In het woordenboek wordt de rechtsstaat omschreven als een ‘staat die het recht als hoogste gezag handhaaft’.
De rechter bepaalt of iemand zich aan de wet heeft gehouden of niet.
Een der fundamenten van een rechtstaat is: niemand staat boven de wet.
En met niemand wordt bedoeld niet de president, niet de vice-president, niet een minister, niet een assembleelid, niet de rijke ondernemer en ook niet de arme hosselaar. Wij willen de lezer, en in het bijzonder de DNA-fractie van de NDP uitnodigen om na te denken over dit fundament, het tot zich te nemen en laten bezinken, tot men volledig bewust wordt van de volle betekenis en reikwijdte van dit fundament.
Een tweede fundament van een rechtstaat is die der scheiding van de staatsmacht.
De staatsmacht wordt uitgeoefend door drie afzonderlijke en onafhankelijke machten.
Deze drie machten: uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht, zijn gelijkwaardig. Dat wil zeggen de een staat niet boven de ander. Ze hebben alle hun eigen taken en verantwoordelijkheden, en het geheel is zodanig geregeld dat zij elkaar in evenwicht houden.
Het is waar dat de wetgevende macht het volk vertegenwoordigt, maar het is even waar dat de rechterlijke macht waakt over de rechten van het volk en haar beschermt tegen machtsmisbruik. Als er dus een vermoeden bestaat dat er sprake is van machtsmisbruik en of dat de belangen van het volk worden geschaad, heeft de rechterlijke macht niet alleen het recht, maar ook de plicht dit te onderzoeken.
Wij mogen dan verwachten dat de vertegenwoordigers van het volk volledig zullen meewerken om dit vermeende machtsmisbruik of ander onrecht, te onderzoeken.
Helaas niet als de NDP het volk moet vertegenwoordigen. Zij is van mening dat zij zelf mag bepalen of er sprake is van schuld of onschuld. Daarom hoeft de (onschuldige) minister van Financiën, zijn onschuld niet te bewijzen bij de daartoe aangewezen instantie. Nee, de NDP heeft al bepaald dat de minister onschuldig is en daar moet de rechterlijke macht het maar mee doen.
Door misbruik te maken van een procedurele regel met betrekking tot de vervolging van politieke ambtsdragers, wordt de rechterlijke macht verhinderd haar werk te doen. Dat dit indruist tegen de fundamenten van een rechtstaat zal de NDP-fractie een worst wezen. In het vervolg kan dus elke politieke ambtsdrager de hulp inroepen van zijn of haar politieke fractie om hem of haar onschuldig te verklaren. In deze belachelijke situatie zijn wij als rechtstaat Suriname terechtgekomen dankzij de NDP.
Wij koesteren niet de illusie dat dit geschrijf op de NDP-fractie enige indruk zal maken en dat zij zich zal bezinnen. Maar wij willen wel dat de rest van Suriname en de wereld weet dat niet iedereen in ons land denkt zoals de NDP. Maar dat er nog voldoende waarachtige Surinamers zijn die de rechtstaat Suriname koesteren en die haar te zijner tijd in ere zullen herstellen.
De partij Duurzaam en Rechtvaardig Samenleven (DRS)

BEKIJK OOK
“Er zal verbetering komen in het land wanneer er steeds daarvoor gebeden wordt”