fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

Ingezonden| De Raden van Commissarissen

GFC NIEUWS- Bij de recente samenstellingen en benoemingen van Raden van Commissarissen bij Parastatale Instellingen, zijn zaken op een schromelijke wijze misgegaan.
Door een aan zekerheid grenzende onzorgvuldigheid of zo U wilt slordigheid van de Regering, maar meer nog als gevolg van een door haar haastig toegepaste werkwijze, zijn bestaande regelgevingen met name Statuten van de daarbij betrokken organisaties, hetzij bewust of onbewust, niet in acht genomen.
Bij zijn aantreden werd door Zijne Excellentie de President van de Republiek Suriname in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk gesteld dat Wet en Regelgeving door zijn regering onverwijld zouden worden geëerbiedigd en nageleefd.
De regering heeft door het niet op een ordentelijke wijze invulling te geven aan de benoeming van bedoelde Raden van Commissarissen, maar meer nog door deze doelbewust te doen bemensen door aanverwanten van leden van hooggeplaatsten in den Lande, zonder meer een scheve schaats gereden.
De onzorgvuldige wijze waarop de benoemingen van de Raden van Commissarissen zijn doorgevoerd, hebben dan ook de nodige commoties in de samenleving teweeggebracht, welke de regering wel had kunnen voorkomen, indien de vigerende regelgevingen daartoe, door haar wel secuur in acht waren genomen. Helaas!
Er wordt zonder meer van uit gegaan dat de regering bij haar aantreden nieuwe Adviseurs heeft benoemd en aangesteld. Hebben deze adviseurs een belangrijke rol vervuld bij de samenstelling en benoeming van de nieuwe leden van de Raden van Commissarissen? Indien wel, dan dient Zijne Excellentie de president deze adviseurs met onmiddellijke ingang de deur te wijzen, want dan hebben ze bewust een daad van sabotage gepleegd. Anders kan zulks niet gesteld worden.
Reeds in een vroeg stadium hebben enkele zaken de geloofwaardigheid van de Regering op een niet positieve wijze beïnvloed. De benoeming van de Raden van Commissarissen doet daar een schepje boven op, met alle negatieve gevolgen van dien. Het is dan ook wenselijk dat zaken door de Regering met de nodige zorgvuldigheid en nauwgezetheid worden voorbereid en doorgevoerd, bij gebreke waarvan in de toekomst nog meer slordigheden aan het firmament zullen verschijnen.
Waar de gemeenschap zich er ook bewust van moet zijn is, dat de Regering tegelijkertijd eveneens bezig is ontzettend veel puin op te ruimen, en wanneer zij onbewust daarin verstrikt raakt, het maken van fouten daarvan dan onoverkomelijk het gevolg kan zijn.
Desondanks is het te hopen dat de Regering met een plausibele verklaring komt, hoe het mogelijk is geweest dat bestaande regelgevingen bij de benoemingen van de Raden van Commissarissen door haar (bewust?) ter zijde zijn gesteld, terwijl zij zelf, zoals eerder aangehaald, Wet en Regelgeving zou eerbiedigen. Zij is daartoe zonder meer verplicht aan de gemeenschap.
Ram Paltantewari

OOK INTERESSANT
Oudste menselijke voetafdruk ontdekt