Ingezonden| Criminaliteit en veiligheid

GFC NIEUWS-Dat de criminaliteit steeds ergere vormen aanneemt, verruwend en zeer zorgwekkend is, behoeft verder betoog.

Het aantal mensen dat zich thans en vaak onveilig voelt, is gesprek van de dag. Geen dag gaat voorbij zonder dat er criminele activiteiten plaatsvinden.

Criminaliteit kan zeer algemeen worden gedefinieerd als alles wat door een wettelijke bepaling als misdrijf strafbaar is vastgesteld.

Zonder te generaliseren, is het overduidelijk welke groepen de boventoon voeren.

In Nederland zijn Marokkanen en Antillianen oververtegenwoordigd in het crimineel circuit. Zij komen (gemiddeld) vaker in aanraking met justitie dan andere bevolkingsgroepen. Dit kan gedeeltelijk worden verklaard door de huidige sociaaleconomische omstandigheden, o.a. werkloosheid, alcohol- en drugsgebruik.

Het is een vaker voorkomend probleem dat haast dagelijks wordt aangehaald in het nieuws, op sociale media en is zo ongeveer het meest besproken onderwerp.

Is de criminaliteit afgenomen in Suriname?

Dit fenomeen blijft een heel gevoelig probleem voor de gemeenschap en ook voor toeristen. Door Nikos (Instituut voor Kader Ontwikkeling in Suriname ) is dit jaar een opiniepeiling gehouden onder 1.000 burgers. Hieruit blijkt dat de meningen enigszins verdeeld zijn.

Het grootste deel vindt dat de criminaliteit wel is toegenomen. Het ministerie van Justitie en Politie spreekt wel van een afname, maar als wij de berichten nauwlettend volgen, nemen de criminele activiteiten steeds ergere vormen aan en vertonen een stijgende trend.

Volgens de laatste cijfers en berichten blijkt dat veel mensen in meer of mindere mate te maken heeft gehad met criminaliteit. Opgemerkt kan worden dat ondanks de stijging, de doorsnee burger zich over het algemeen wel wat veiliger voelt dan enkele jaren geleden.

Enkele aanbevelingen

Criminelen verdienen een keihard aanpak. Strafmaatregelen moeten zodanig worden toegepast dat daders niet in herhaling treden.

Een gedegen plan van aanpak, alsook een buurtplan zijn nodig, waardoor de bewoners zich leefbaar en vooral veilig in hun omgeving voelen.

Een striktere handhaving van de geldende regels, zonder aanzien des persoon.

Er moet gezorgd worden voor adequate- en effectieve veiligheidsmaatregelen.

Meer personen opleiden tot buitengewoon Agent van Politie, vooral in de afgelegen en risicogebieden. Deze gebieden zullen zeker bij de politie in kaart zijn gebracht.

Frequenter, zelfs dagelijks straatcontroles / roadblocks.

Het bijstellen van het beleid van de politie en de zichtbaarheid verhogen, de bikers zijn de laatste dagen wel duidelijk zichtbaar in de binnenstad.

Het stimuleren van buurtpreventies en het inschakelen van de beveiligingsdiensten, vooral in rustige en afgelegen wijken.

Het Wetboek van Strafrecht (het artikel over noodweer en zelfverdediging) moet met de meeste prioriteit worden aangescherpt.

Het Politie Handvest ( GB 14/4/ 71) is sterk verouderd en dient aangepast te worden aan de huidige situatie.

Preventie: de nodige voorlichting geven dat men alert moet zijn en afgelegen- en sloppenwijken moet vermijden.

Het is hoogtijd dat de politie de nodige assistentie krijgt van de militaire politie. Militaire – of Politiestaat, de veiligheid van de Surinaamse burgers moet voorkeur genieten.

Taak voor de Overheid: het zou goed zijn om een uitgebreid onderzoek te doen, teneinde een gedegen- en bijstellingsbeleid uit te stippelen.
Vastgesteld kan worden, dat men de verruwende- en toegenomen criminaliteit nooit met wortel en tak kan uitroeien, maar hardhandig en planmatig optreden is nodig.

Het is trouwens ook de plicht van de burgerij om elke poging en/of aanleiding tot het plegen van een criminele daad door te spelen aan de daartoe bevoegde instanties om het probleem enigszins te helpen in te dammen.

Veiligheid is een voorwaarde voor vrijheid en het is hoogtijd om een vuist te maken tegen de verruwing van de criminaliteit.

Roy Harpal

Overige berichten