fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

Ingezonden| Benoemingen op de valreep

GFC NIEUWS- Het is publieksgeheim dat de meeste aftredende regeringen hun partijloyalisten, vrienden en families hebben benoemd of in dienst genomen.
Deze gedragingen en verschijnselen uit het verleden zijn bekend. Het is wel afkeurenswaardig dat nog steeds overeenkomsten worden afgesloten en dat bovengenoemde taferelen zich nog voordoen.
Gelet op de enorme economische crisis, die we thans ondervinden en waarin wij inmiddels verkeren en de enorme inflatie, kan het nimmer door de beugel dat de regering, c.q. de president hier en daar personen benoemt in naast hogere rangen.
De werving en rechtspositie van topambtenaren geschiedt bij resolutie. De genoemde functiegroepen zijn in gevolge het Fiso-systeem vastgesteld en voor elke functiegroep gelden functie-eisen, m.a.w. inbreuk daarop kan zonder meer rechtens ongedaan worden gemaakt.
Indien de benoeming niet volgens de Personeelswet heeft plaatsgevonden, kan het m.i. gemakkelijk terug te draaien zijn en mogelijk moeten zijn via dezelfde weg.
Ter verduidelijking: De geldelijke benoemingen / bevorderingen zijn overeenkomstig de betrekkelijke bepalingen van de Resolutie bij wet geregeld. Resolutie van 23 september 2014 no. 8752/14, houdende wijziging van de resolutie van 12 jan.2010 no. 8806 (S.B. 2010 no. 10), houdende vaststelling van richtlijnen ter uitvoering van Art. 3 lid 2 van de Personeel wet.
Zie S.B. 2014. no. 124, getekend door D.D. Bouterse en de minister van Binnenlandse Zaken, E.F. Leilis.
Ten aanzien van de benoeming van minister Ronny Benschop tot generaal-majoor; de hoogste rang binnen het militaire apparaat wordt aangemerkt, dat men aardig wat gepresteerd moet hebben, betreffende militaire / krijgsmacht; alvorens in aanmerking te komen voor een dergelijk uitzonderlijke posities. In Suriname gaat het e.e.a. heel simpel toe onder de mom van opmerkelijke diensten, discipline en nationale opstelling.
Volledigheidshalve wordt dezerzijds verwezen naar een aantal artikelen aangaande de boven aangekaarte perikelen.
– Nieuwe coalitie: ” Last minute ” benoemingen kunnen niet. Gesteld wordt, dat op diverse ministeries en parastatale bedrijven initiatieven worden ondernomen om benoemingen door te drukken; alsmede contracten aan te gaan, soms met terugwerkende kracht. (d.d. 17 juni 2020).
– Regering verhoogt voorzieningen directeuren en onderdirecteuren. Hierbij heeft de regering op de valreep besloten de sociale voorzieningen te verhogen. (d.d. 19 juni 2020). Opgemerkt dient echter te worden, dat de Nieuw Frontregering ook hun voorzieningen goed hadden geregeld. De privileges en voorzieningen zijn vastgelegd in Staatsblad van de Republiek Suriname. Resolutie van 29 juni 2010, no. 12.554/10; getekend door ex-president R.R. Venetiaan. Uitgegeven te Paramaribo, de 5e juli 2010, de minister van BiZa, dhr. M.S.H. Hassankhan.
– De politieke partij DOE keurt ook de onethische handelingen van de demissionaire regering af. (d.d. 20 juni 2020).
Gepleit wordt, dat conform de regels nagegaan moet worden naar bestaande contracten en volgens de personeel wet naar de recente benoemingen en aanstellingen.
In Nederland is men voorstander van partij politieke benoemingen en die moeten mogelijk worden gemaakt conform de Algemene Wet Gelijke Behandeling ( art.5 lid 4). Wet van 2 maart 1994 , houdende algemene regelingen ter bescherming tegen discriminatie op een aantal aspecten.
In Engeland is er een onafhankelijke commissie, die waakt over de onpartijdigheid en eerlijkheid van alle benoemingen in het openbaar bestuur, de adviesraden en de ambtenarij.
Wat Suriname betreft, is het weer anders; hier bepalen de partijen en de partijraden. Het is wenselijk dat er wettelijke bepalingen in het leven worden geroepen, die bepaalde functies moeten toetsen en die toegekend wordt op basis van enkele principes, z.a. : de beste personen benoemen/aanstellen ongeacht partij maatschap of andere relevante zaken.
Ook op basis van eerlijkheid/oprechtheid. Het selectieproces moet objectief en onpartijdig zijn. De vacatures voor een aantal functies moeten publiekelijk geschieden en de aanstellingen conform de personeel wet en functieomschrijving. Het moet in geen geval in strijd zijn met de vigerende regels en wetten.
Er dient afgerekend worden met vriendjespolitiek en met wurgcontracten. Trouwens is er sprake van ongehoord handelen, want tijdens de overdrachtsperiode worden slechts lopende zaken afgewikkeld. Geenszins moet er sprake zijn van nieuwe benoemingen met astronomische hoge salarissen.
Hopelijk zal de komende regering geen personen benoemen, die afwijken van de geldende functie-eisen, aangezien zij ook hun partij loyalisten gaan faciliteren.
Roy Harpal

OOK INTERESSANT
Bezorgdheid organisaties over verkoop land aan Mennonieten