Ingezonden| Aanpak problematiek onbeheerde- en kennelijk verlaten gronden met Domeindecreet

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft op 20 november 2018 een (ongevraagd) advies uitgebracht over een planmatige en duurzame ondersteuning voor het zoeken naar oplossingen van de boedelproblematiek.

Hierbij is besloten de problematiek van de onbeheerde en kennelijk verlaten gronden, op basis van het Domeindecreet aan te pakken. De SER heeft zich naast de deskundigen uit eigen midden laten bijstaan door de externe deskundige mr. dr. C.A. Akkal-Ramautar. Laatstgenoemde is gepromoveerd op het onderwerp “Boedelproblematiek in Suriname” (2015).

Gelet op de grote omvang van de boedelproblemen in ons land, heeft de SER besloten zijn advies te beperken tot de mogelijkheden die het Domeindecreet 1981 biedt.

Dit decreet dat zijn oorsprong vindt in de koloniale periode (1936) is in het verleden talrijke malen toegepast. Om onduidelijke redenen is het echter na de onafhankelijkheid van Suriname in de vergetelheid geraakt. Dit terwijl het grote mogelijkheden geeft om met name plantages, waarvan de eigenaren of hun erfgenamen reeds decennia of soms eeuwen niets met de grond gedaan hebben en vaak zelfs niet meer te achterhalen zijn, omdat zij overleden zijn en hun nazaten waarschijnlijk buiten Suriname wonen, terug te laten keren in de boezem van de Staat.

De onbeheerde gronden die thans economisch gezien van geen enkele waarde zijn, kunnen na terugkeer als staatseigendom wederom worden uitgegeven en productief worden gemaakt voor de ontwikkeling van ons land.

Het Domeindecreet biedt de mogelijkheid om de onbeheerde gronden binnen een korte periode van 11 maanden te laten terugkeren in de boezem van de Staat.

Het decreet bevat voor de belanghebbenden belangrijke waarborgen om te voorkomen dat hun rechten hen op onrechtmatige wijze worden ontnomen.

De procedure begint met het identificeren van gronden waarop reeds lange tijd geen activiteiten worden ontplooid en geen bekende eigenaren of zakelijk gerechtigden hebben.

In de procedure van het Domeindecreet is er een belangrijke plaats ingeruimd voor de President van de Republiek Suriname. In de Domeinverordening 1936 was de regie van de procedure in handen van de Gouverneur van Suriname, toen nog deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

– De procedure begint met een resolutie van de President waarin hij verklaart dat er een vermoeden bestaat dat op enig stuk grond anderen het recht van eigendom noch enig ander zakelijk recht bezitten en dat de grond mitsdien deel uitmaakt van het vrije domein van de Staat.

– Deze resolutie geeft een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van het desbetreffende onroerend goed en de namen van eventuele rechthebbenden.

– De resolutie wordt twee keer met een tussentijd van tenminste 14 dagen gepubliceerd in het ARS. Hoewel het volgens de wet niet noodzakelijk is, heeft de SER geadviseerd dat de resolutie in tenminste één maar bij voorkeur in twee of meer dagbladen geplaatst moet worden. Dit omdat velen het ARS niet lezen en omdat belanghebbenden die in het buitenland wonen op de hoogte gebracht kunnen worden van de resolutie.

– Belanghebbenden kunnen binnen 60 dagen na de eerste publicatie mondeling of schriftelijk verzet instellen bij het Hof van Justitie.

– Het Hof van Justitie deelt het verzet mede aan de President, die binnen 30 dagen een antwoord doet toekomen aan het Hof.

– Het Hof van Justitie deelt het antwoord van de President aan de belanghebbende mee die op zijn beurt binnen 14 dagen zijn verweer bij het Hof moet indienen.

Indien het Hof van Justitie van mening is dat het verzet niet ontvankelijk of ondeugdelijk is, wordt de grond aangemerkt als te behoren tot het vrije domein van de Staat.

Voor de verdere procedure wordt verwezen naar het Domeindecreet.

Bij het geven van het advies gingen de gedachten van de SER primair uit naar de onbeheerde plantages in het district Commewijne en in mindere mate in de Para, maar het decreet is natuurlijk van toepassing op heel Suriname.

Het grote voordeel dat het Domeindecreet biedt uit het oogpunt van staatsfinanciën, is dat het terugbrengen van de onbeheerde gronden in de boezem van de Staat, laatstgenoemde geen financiële verplichtingen heeft. Slechts in het geval dat een belanghebbende binnen zes maanden na de overschrijving van het ingetrokken onroerend goed erin slaagt een succesvol bezwaar hiertegen aan te tekenen, dient de Staat een vergoeding te betalen die door drie scheidsmannen wordt vastgesteld.

De SER heeft tot zijn voldoening gemerkt dat de President van de Republiek Suriname in zijn rede gehouden op 22 januari 2019 verklaard heeft gebruik te zullen maken van de mogelijkheden die het decreet biedt.

Overigens heeft onderzoek van de deskundigen binnen de SER uitgewezen dat de Staat in 1981 een aanvang had gemaakt met het inzetten van de procedure van het Domeindecreet, maar dat deze om onduidelijke redenen geen voortgang heeft gevonden.

Recentelijk heeft de President van de Republiek Suriname een commissie benoemd onder voorzitterschap van de heer Eugene van der San teneinde hem te adviseren bij het toepassen van het Domeindecreet.

Uit de media is vernomen dat reeds een aanvang is gemaakt met het inzetten van de procedure met betrekking tot een aantal onbeheerde gronden.

Sociaal Economische Raad

Overige berichten