fbpx

Informatie-uitwisseling voedings- en voedselzekerheid belangrijk

Voor het project Food and Nutrition Security Impact, Resilience, Sustainability and Transformation (FIRST) Suriname zijn focal points getraind in online Informatie en Kennis Management (IKM). De training is van belang zodat stakeholders en anderen systematisch informatie krijgen en uitwisselen over voedings- en voedselzekerheid teneinde betere coördinatie, beleidsondersteuning en innovatie. De deelnemers zijn personen van diverse ministeries, private sector, Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO’s) en academies.

De IKM-training houdt in het opbouwen van capaciteit en informatievoorziening voor betere afstemming binnen en tussen organisaties. Met deze training is een begin gemaakt met het project FIRST gericht op verhoging van voedsel- en voedingszekerheid (Food and Nutrition Security (FNS)). De focal points kunnen met de IKM-kennis in het FNS-Suriname platform terecht.

Het FNS-Suriname platform biedt een functionele integrale tool voor informatie en dialoog tussen stakeholders. De informatie van alle projecten en beleidsdocumenten van het ministerie van LVV met betrekking tot voedings- en voedselzekerheid zijn te zien. Andere stakeholders managen hun eigen informatie en completeren daarmee het overzicht. Het platform wordt gebruikt voor interactie met andere woorden een kanaal voor social media van FNS. Suriname is één van de eerste landen in de regio en daarbuiten met deze unieke capaciteit.

BEKIJK OOK
Suriname en Nederland ondertekenen overeenkomst schuldherschikking Paris Club

FIRST is een mondiaal programma gefinancierd door de Europese Unie, dat in 32 landen de capaciteitsontwikkeling van nationale partners ondersteunt om een gunstige beleidsomgeving voor FNS te creëren. Voor FIRST-Suriname fungeert het ministerie van LVV als katalysator die nauw met het uitvoeringsorgaan de Voedsel en Landbouworganisatie, FAO samenwerkt.

De launch van het FIRST-project heeft op 28 mei plaatsgevonden tezamen met het project Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP). In oktober zal een multi-stakeholder priority-setting workshop plaatsvinden gericht op het formuleren van beleidsaanbevelingen voor FNS.