HVB: Inspiratie en energie voor een betere mens en samenleving

Suriname, rijk aan een diversiteit van verschillende culturen en geloofsovertuigingen, sluit samen met onze moslimbroeders en zusters op vrijdag 15 juni op feestelijke wijze de heilige maand Ramadan af. Een maand van vasten, aanbidding, bezinning en vergeving.

De maand Ramadan heeft door het vasten een ieder, nieuwe kracht en inspiratie gegeven voor zijn of haar persoonlijk leven, gezinsleven en maatschappelijk leven. Deze gezamenlijke feestelijke afsluiting, het Eid Ul-Fitr feest, zijnde een samenkomst van families, vrienden, kennissen en collega’s, levert een positieve bijdrage in onze multireligieuze samenleving. Men leert elkaars cultuur en godsdienst beter begrijpen hetgeen een belangrijke voorwaarde is tot natievorming.

De Hervormings en Vernieuwingsbeweging (HVB) heeft gedurende de maand Ramadan overeenkomstig haar grondbeginselen van interreligieus en -cultureel dialoog samen met moslim en niet-moslimbroeders tijdens haar bezoeken aan de diverse moskeeën sterk de nadruk gelegd op aspecten zoals barmhartigheid, wederzijds respect en solidariteit.

Ondanks het bestaan van diverse geloofsovertuigingen in ons land, is het belangrijk dat we erkennen wat wij gemeenschappelijk hebben en respect tonen voor de verschillen als basis voor een vreedzame en vruchtbare samenleving. Het leven in een veilige en vredige wereld is ook de wens van elke moslim.

De HVB is in dit opzicht van oordeel dat wij als Surinamers er zeker trots op mogen zijn dat, gelet op vele onrusten en religieus geweld in andere delen van de wereld, wij vreedzaam en broederlijk mogen samenwerken aan de opbouw van ons land.
De vastenmaand doet ons beseffen dat wij in een wereld leven waar wij allen verantwoordelijk voor zijn en dat samenwerking, ongeacht geloofsovertuiging, noodzakelijk is, willen we daadwerkelijk onze kinderen en kleinkinderen een veilige wereld aanbieden.

Solidariteit, naastenliefde, en oprechte ondersteuning naar personen en groepen in de samenleving die kwetsbaar zijn als gevolg van de huidige sociaaleconomische situatie behoort zeker tot een van de zegeningen in de maand Ramadhan. In dit kader heeft de Genderraad van de HVB afgelopen week een bezoek gebracht aan het Bejaardentehuis Husnul Khotimah te La Vigilantia in het district Para.

Aan het tehuis werd een pakket aan levens- en huishoudmiddelen verstrekt ter waarde van SRD 1.250, terwijl de bewoners ook een persoonlijk cadeau kregen.

De HVB feliciteert en bedankt alle moslimbroeders en zusters voor alle gebeden en offers gedaan gedurende de afgelopen vastenmaand en is er zeker van dat Allah ons geliefd land en haar bewoners in alle vrede en broederschap in staat zal stellen te arbeiden aan een beter Suriname die als voorbeeld kan dienen voor de rest van de wereld.

Aan alle Surinamers, in het bijzonder onze moslimbroeders en zusters, wordt een gezegend Ied Mubarrak toegewenst.(GFC)