Huurwet bijdrage regering aan oplossen huisvestingsproblematiek

GFC NIEUWS- De regering hoopt met de Huurwet Woonruimte een structurele bijdrage te leveren aan het oplossen van het huisvestingsvraagstuk in Suriname.
De wet is dinsdag met 29 stemmen door het parlement aangenomen. Met deze wet wordt volgens minister Soewarto Moestadja, als regeringscoördinator in de Nationale Assemblee (DNA), een verdere stap gezet in het verbreden van de wettelijke infrastructuur ter zake huisvesting in Suriname.
Volgens de regeringscoördinator hebben opeenvolgende regeringen – ook die waar hij minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is geweest – geprobeerd het huisvestingsprobleem aan te pakken, echter meer met ad hoc besluiten dan door middel van wetgeving.
De oorspronkelijke ontwerpwet houdende regels inzake huur en verhuur van woonruimten en instelling Huurcommissie (Huurwet Woonruimte), is ingediend door de parlementariërs Jennifer Geerlings-Simons en Rosseli Cotino.
De aangenomen Huurwet Woonruimte vervangt de Huurbeschermingswet van 1949, die niet meer bij de tijd bleek. De nieuwe wet biedt aan zowel huurders, als verhuurders bescherming en moet voorkomen dat huurders zijn overgelaten aan de grillen van verhuurders, die exorbitante bedragen (in valuta) vragen.
Aan de andere kant biedt het ook mogelijkheden dat de verhuurder niet meer machteloos staat wanneer hij zijn huis terug wil. Assembleevoorzitter Geerlings-Simons wiens plaats gedurende de behandeling en aanname van de ontwerpwet door Cotino werd ingenomen, merkte wel op dat de huurprijzen alleen maar omlaag kunnen gaan door meer huizen te bouwen voor mensen die dat nodig hebben. Volgens haar werkt de regering hieraan.
De ABOP-fractie onthield zich van stemming, terwijl de PL- en NPS-fractie aangaven dat onder voorbehoud te doen. Bee gaf aan dat zijn partij er niet van overtuigd is dat de nieuwe wet voor ordening gaat zorgen in de sector. “Wij menen dat er sociale eruptie kan plaatsvinden”, sprak de parlementariër.
Zijn collega Ingrid Karta-Bink van de PL-fractie sprak de hoop uit dat de wet de werkelijke oplossing brengt in de huisvestingsproblematiek. “Mocht de wet manco’s vertonen dan zullen we na 25 mei 2020 veranderingen plegen, zodat de sector geordend wordt”, stelde ze.
NPS-parlementariër Patrica Etnel meent dat de wet voor alleenstaande moeders, noch sociaal zwakkeren een oplossing brengt. Hoewel ze vond dat het armoedevraagstuk hiermee niet wordt opgelost, hoopt ze dat dit in de toekomst wel zal gebeuren.
Amzad Abdoel (NDP) benadrukte dat regulering van de huisvestingssector zeer belangrijk is. Volgens hem is het van belang dat door middel van wet- en regelgeving, zowel huurder als verhuurder wordt beschermd.
Mahinder Jogi zei namens de VHP-fractie, die voorstemde, dat de wet niet zaligmakend is en niet die bijdrage zal leveren om de balans tussen het aantal beschikbare woningen en zij die een woning nodig hebben, in evenwicht brengen. Volgens hem zijn er meer zaken nodig.
Carl Breeveld (DOE) acht het belangrijk dat er ordening komt in de sector. Gewerkt moet worden aan actualisering van zaken in geval “we met een oude Huurbeschermingswet te maken hebben gehad”.
Hij onderstreepte dat er voortvarend gewerkt moet worden aan instelling van de Huurcommissie, een garantie die eerder door minister André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting werd gegeven. De DOE-parlementariër ziet ook graag een huisvestingsautoriteit komen.

Overige berichten