Huisartsen willen SRD 1.000 voor elke gemonitorde Covid-19- positieve patiënt in thuisisolatie

GFC NIEUWSREDACTIE- Surinaamse huisartsen willen SRD 1.000 ontvangen voor elke gemonitorde Covid-19- positieve patiënt gedurende de periode die ze doorbrengt in thuisisolatie.

In een brief aan de directeur van Volksgezondheid wordt aangehaald dat het achterhaalde abonnementstarief de kosten niet dekt.

Met de SRD 1000 zullen de minimale onkosten bij de monitoring als beltegoed, brandstof, consulten en huisbezoeken buiten spreekuren gedekt worden.

De huisartsen die reeds hun patiënten hebben gemonitord in het verleden en hiervoor geen vergoeding hebben ontvangen, moeten met terugwerkende kracht een vergoeding van SRD 100 per patiënt krijgen, staat in de brief, die de Sectie Algemene Artsen van de Vereniging van Medici (VMS), als één van de voorwaarden heeft gestuurd naar de directeur van Volksgezondheid, Rakesh Gajadhar Sukul.

Deze brandbrief is op 6 september verstuurd, nadat de directeur op 3 september een schrijven had gestuurd naar de huisartsen omtrent de monitoring van Covid-positieven in thuisisolatie.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn huisartsen belast met de monitoring van positieve personen in thuisisolatie. Intussen zijn er 4.000 besmette personen in thuisisolatie.

Manier van communicatie onacceptabel

De huisartsen zijn op de eerste plaats teleurgesteld in de manier waarop er gecommuniceerd wordt vanuit het ministerie. “Dat is niet acceptabel”, maken de huisartsen kenbaar.

“Tijdens de pandemie zijn er meerdere malen procedures opgedragen aan ons. Dit, zonder enig overleg over de bereidwilligheid en de haalbaarheid en eventuele knelpunten. Het belang van de patiënt vooropstellend, hebben wij iedere keer weer meegewerkt hieraan; eerst zelf de patiënten gemonitord om het vervolgens af te staan aan de centrale monitoring.

“Een deel van ons heeft via WhatsApp moeten vernemen dat er verwacht wordt dat wij de monitoring wederom overnemen. Hieraan zullen wij niet kunnen meewerken, tenzij wordt voldaan aan de voorwaarden die wij stellen”, schrijven de huisartsen via de VMS aan de directeur van Volksgezondheid.

Hoge werkdruk

“Alvorens de voorwaarden te noemen, willen wij u herinneren aan de hoge werkdruk in de huisartsenpraktijk die sinds de COVID-19-pandemie alleen maar is toegenomen. Daarnaast zijn de kosten enorm gestegen (denk maar aan handreinigingsmiddelen, investeringen om de praktijk ‘COVID-19 proof’ te maken, telefoonkosten, etc.)

Met de enorme devaluatie is het meer dan vanzelfsprekend dat wij niet meer uitkomen met de huidige achterhaalde tarieven. Wij willen u erop attenderen dat COVID-zorg staatszorg is en SZF en Survam de huisartsen niet vergoeden voor de diensten verleend door huisartsen in het kader van COVID-zorg. COVID-zorg maakt zonder overleg ook geen deel uit van het afgesproken dienstenpakket en het abonnementstarief.

Derhalve is het meer dan redelijk en billijk dat het Ministerie van Volksgezondheid c.q. de regering van Suriname de huisartsen betaalt voor deze diensten, net zoals de overige medici apart betaald worden voor COVID-zorg. Thuisisolatie monitoring door huisartsen is de schakel tussen 1e en de 2e lijn”, staat in een andere passage uit de brief.

Voorwaarden

De Sectie Algemene Artsen van de VMS heeft in haar brief een aantal voorwaarden opgesomd, waaronder ze de COVID-19-patiënten wel kunnen monitoren. Deze zijn naast de vergoeding van SRD 1.000 per positieve patiënt, een respectvolle communicatie tussen het Ministerie van Volksgezondheid en de huisartsen. Hierbij is de gesprekspartner van de huisartsen de VMS. Er dient regelmatig overleg te zijn tussen de twee partijen over de actuele zaken/knelpunten over de monitoring.

De actuele protocollen voor thuismonitoring inclusief de criteria voor opname dienen wederom via officiële wegen gedeeld te worden met de huisartsen. Daarnaast dient er een aanspreekpunt te zijn voor eventuele vragen en overdracht van verslechterde patiënten.

De patiënten worden door het ministerie gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid om zich te houden aan de wet Uitzonderingstoestand en de COVID-maatregelen getroffen door de regering. En uiteraard gebruik te maken van de gelegenheid geboden door de regering om zich te vaccineren tegen COVID-19.

Bij verslechtering van patiënten dienen zij contact op te nemen met hun huisarts. Indien de huisarts niet in staat is om de patiënt te beoordelen bij verslechtering, dient dit opgevangen te worden door de monitoringsartsen van het BOG of dienstdoende infectioloog/internist.

Bij afwezigheid van opnameplek in het ziekenhuis dient de verdere begeleiding van de patiënt opgevangen te worden door artsen met ervaring hierin (Huisartsen zouden ook getraind moeten worden hiervoor), of door de internist/ infectioloog.

Er zal onderscheid worden gemaakt tussen 1e en 2e lijnszorg onder de thuisisolatiepatiënten bv. O2 behoeftige patiënten zullen onmiddellijk worden overgedragen aan de dienstdoende internist/ infectioloog.

Toegezegde COVID-19-toelage niet uitbetaald

“Verder willen wij u erop attenderen dat de toegezegde COVID-19-toelage nimmer is uitbetaald en u dringend verzoeken dit alsnog te realiseren.

Vooralsnog zullen wij wederom onze patiënten monitoren zodat u de gelegenheid krijgt deze voorwaarden te realiseren binnen een week na ontvangst van dit schrijven. Indien niet wordt voldaan aan deze voorwaarden zullen wij genoodzaakt zijn te stoppen met de monitoring van onze COVID-19- patiënten.

Alhoewel de monitoring door huisartsen een optie is mits de bovengenoemde voorwaarden in place zijn, adviseren wij vanwege de eerdergenoemde hoge werkdruk en om de continuering van de eerstelijnszorg te garanderen dat de Centrale Monitoring (CM) wordt gecontinueerd/uitgebreid. Dit dient gedaan te worden door speciaal daarvoor in dienst genomen artsen die geen drukke praktijk draaien in de cruciale eerste lijn”, aldus de brief van de Sectie Algemene Artsen van de VMS.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER