fbpx

Hoefdraad deelt visie over bevindingen Fitch

GFC NIEUWS- Fitch geeft aan dat de Surinaamse economie uit het diepe dal van 2015 en 2016 is geklommen en groeiende is met meer dan 3% op jaarbasis volgens de Economic Activity Survey van de Centrale Bank van Suriname (CBvS).

Dit zegt minister Gillmore Hoefdraad van Financiën naar aanleiding van de jongste uitgave van kredietbeoordelaar Fitch over de economische en financiële situatie in Suriname.

De verbeterde macro-economische omstandigheden blijken volgens Hoefdraad ook duidelijk uit de scherpe daling in de inflatie, welke is gedaald tot onder 5% sinds februari 2019, en de gestadige opbouw van de reserves van het land, welke is gegroeid naar USD 713 miljoen aan het einde van juli 2019 oftewel 4 maanden importdekking.

Indien de mijnbouwimporten niet worden meegerekend, welke volledig worden gefinancierd door de mijnbouwbedrijven zelf, strekt deze dekking tot 5,8 maanden.

Fitch heeft de soevereine rating van Suriname gehouden op B-, ondanks de continue verbeteringen in de overheidsfinanciën en het economisch herstel, waarbij kan worden opgemerkt dat er risico’s zijn door druk als gevolg van uitgaven en financieringen.

Het strikt uitgavenbeleid sinds 2015 en de verhoogde inkomsten na 2016 hebben geresulteerd in een afnemend tekort op basis van verplichtingen, hetgeen de internationale standaard is voor het beoordelen van fiscaal beleid.

Het tekort is gedaald van 10,6% van het BBP in 2016 naar 8,8% in 2017 en 7,6% in 2018. Daarnaast hanteert de overheid een strikte discipline om onnodige en inefficiënte uitgaven te vermijden terwijl de sociale en zekerheidsstelsels worden verbeterd.

Tegelijkertijd, zijn de kapitaaluitgaven belangrijker geworden en beslaan deze inmiddels 13-14% van de totale overheidsuitgaven, vergeleken met 8% in 2015. De private sector is nauw betrokken in deze processen, hetgeen de spin-off voor werkgelegenheid en inkomsten voor nationale bedrijven verbetert.

Een punt van zorg voor Fitch is dat het hoge niveau van de overheidsuitgaven sinds 2018 zou leiden tot een hogere inflatie en het terugvallen van de internationale reserves. De inflatie is echter continu gedaald in 2018 en 2019, terwijl de internationale reserves aanzienlijk zijn toegenomen, merkt Hoefdraad verder op.

De monetaire en fiscale autoriteiten werken nauw samen wat betreft de coördinatie van het macro-economisch management.

In dit kader is er een Coördinatiecommissie voor Monetair en Fiscaal Beleid geïnstalleerd voor het handhaven en verbeteren van de coördinatie tussen het fiscaal beleid van de overheid en het monetair beleid van de CBvS.

BEKIJK OOK
Justitieminister verlengt buitenfunctiestelling Hellings en Gentle met een week

In de afgelopen 5 maanden heeft de CBvS ook haar organisatie versterkt om haar mandaat van monetaire en financiële stabiliteit en verbeterde omstandigheden voor een evenwichtige sociaal-economische ontwikkeling effectiever uit te voeren.

Hieronder vallen nieuwe of gereorganiseerde afdelingen op het gebied van open-markttransacties, strategische investeringen, fintech, interne controle, risicobeheer en naleving van de voorschriften, alsmede modernisering en actualisering van de financiële wet- en regelgeving.

De nieuwe organisatie-, analytische en beleidsinstrumenten zullen de CBvS in staat stellen zich beter te richten op een noodzakelijke en niet overtollige liquiditeit in de markt en nauwkeurigere prognoses van de liquiditeitsbehoeften van de private sector en de overheid.

Sinds maart 2019 heeft de CBvS zich gericht op het verminderen van overtollige liquiditeit die was ontstaan in de economie, waarbij de beschikbaarheid van voldoende liquide middelen is gewaarborgd voor het financieren van de groeiende economische activiteit.

De CBvS is erin geslaagd te zorgen voor een vlotte en efficiënte uitvoering van de buitenlandse betalingen en om de import van goederen te waarborgen, ondanks de negatieve gevolgen van de onrechtmatige inbeslagname van een verzending contante gelden van de CBvS door het Openbaar Ministerie van Nederland in april 2018.

Naar aanleiding van deze onrechtmatige inbeslagname heeft de CBvS een klacht ingediend bij de rechtbank in Noord Holland, welke behandeld zal worden op 5 november van dit jaar.

Daarnaast is de CBvS in nauw overleg en in onderhandeling met verschillende partijen voor het spoedig hervatten van contante geldovermakingen. De CBvS verwacht dat dit zal helpen bij het elimineren van speculatieve activiteiten op de wisselkoersmarkt.

Vooruitblikkend, zal de operationalisering van het Spaar en Stabiliteitsfonds Suriname (SSFS) een stabielere en meer gediversifieerde inkomstenstroom ondersteunen voor de overheid en toekomstige generaties.

De overheid heeft zich ertoe verbonden om de inkomsten uit de mijnbouw boven een bepaalde drempel over te dragen aan het nieuwe soevereine welvaartsfonds van Suriname. Dit zal de inkomsten van de overheid uit de mijnbouw stabiliseren en Suriname helpen ontsnappen aan de internationale cyclussen van welvaart en crises van de grondstoffenindustrieën.

Fitch merkte op dat Suriname een grote nieuwe olie-ontdekking heeft aangekondigd van ongeveer 800 miljoen vaten van produceerbare olie.

Zij merkte op dat hoewel het onmiddellijke effect mogelijk niet merkbaar is, dit overheidsfinanciering zou kunnen faciliteren, terwijl met de oliewinning zou kunnen worden gestart in 3 tot 5 jaar.